Autor: Ania

Darowizna w związku małżeńskim

Jeśli jeden z małżonków jest adresatem darowizny, darowany majątek wchodzi w skład jego majątku osobistego (jeśli w umowie darowizny nie zaznaczono inaczej) i tylko obdarowany małżonek jest uprawniony do zarządzania nim. Oznacza to, że przedmiot darowizny nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. W przypadku rozwodu małżonków, darowizna nie będzie podlegała podziałowi majątku. Majątek ten Read more…

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków. Sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym powyższych kwestii. Na nowo  kształtuje on sposób wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci, rozwodzących się Read more…

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza (pracownik posiada odpowiednie oświadczenie), a pracodawca mimo to, nie przeniósł pracownika na inne stanowisko pracy (takie, które byłoby odpowiednie dla jego stanu zdrowia i kwalifikacji Read more…

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszą fazę postępowania karnego w sprawach, które ścigane są z  oskarżenia publicznego. Cele postępowania przygotowawczego Postępowanie przygotowawcze przyjmuje formę śledztwa lub dochodzenia, a jego celem jest: zbadanie czy czyn zabroniony rzeczywiście został popełniony oraz czy jest bezprawny, szkodliwy społecznie i zawiniony. Innymi słowy: czy stanowi on przestępstwo wykrycie sprawcy czynu i w Read more…

Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

W chwili śmierci wspólnika spółki cywilnej wygasa stosunek prawny łączący go z pozostałymi wspólnikami, zaś jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy, które wniósł do używania oraz o wypłatę wartości jego wkładu. Czy jednak spadkobierca może odziedziczyć udziały w spółce cywilnej? Artykuł 922 kodeksu cywilnego mówi: „Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego Read more…