Autor: Anita

Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości

Instytucja zachowku służy ochronie interesów określonych w prawie osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Ma za zadanie zabezpieczać interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Osobom, o których mowa przysługuje roszczenie względem spadkobierców, którzy zostali powołani do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej ( tzw. zachowek ). W ten sposób uprawniony Read more…

Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym

Instytucja przedawnienia została uregulowana w części ogólnej kodeksu cywilnego, w art. 117 i następne. Służy ona ograniczeniu możliwości dochodzenia roszczeń, które stały się wymagalne lub mogły stać się wymagalne po upływie określonego czasu. Ma to na celu stabilizowanie stosunków prawnych i rozbieżności między stanem prawnym a stanem faktycznym. Po upływie określonego czasu ( terminu przedawnienia) Read more…

Warunki które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie jednorazowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego celem jest zwrot kosztów związanych z pogrzebem. Zasiłek ten przysługuje w stałej wysokości 4000 zł, która jest jednakowa dla wszystkich obywateli. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub podmiotowi , które poniosły koszty pogrzebu, niezależnie od tego czy jest ona członkiem rodziny zmarłego, np gminie, powiatowi, Read more…

Zwolnienia od pracy przysługujące pracownikowi

W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, których nie sposób przewidzieć, dlatego ustawodawca wprowadził szereg uregulowań zmierzających do obowiązkowego udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy w szczególnych przypadkach. Problematykę tą reguluje kodeks pracy , a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 marca 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom Read more…

Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Sądownictwo polubowne ( arbitrażowe) jest alternatywnym rozwiązaniem dla sądów państwowych. Rozstrzyganie sporów  w sądzie polubownym następuje poprzez przekazanie spraw do rozstrzygnięcia  w drodze zapisu na sąd polubowny. Sądownictwo polubowne charakteryzuje się dużą swobodą w kształcie samego postępowania. Strony postępowania mają ogromny wpływ na zasady na jakich postępowanie to będzie się toczyć. Zapis na sąd polubowny Read more…

Zezwolenie na wycięcie drzewa

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli na naszej nieruchomości rośnie drzewo lub krzew , które chcielibyśmy wyciąć musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Zezwolenie tego rodzaju wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku drzew i krzewów rosnących na terenie  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wycięcie drzewa bez zezwolenia skutkować może nałożeniem Read more…

Zawieranie umów w obcej walucie

Ważną informacją, którą warto wiedzieć tuż przed zbliżającymi się rozgrywkami Euro 2012 jest możliwość zawierania umów w obcej walucie ( np. euro ). Sposobność taka istnieje od 1 stycznia 2009 r., kiedy to nowelizacją kodeksu cywilnego wprowadzono możliwość wykonywania zobowiązań płatniczych także w obcej walucie. Do tego czasu w Polsce obowiązywała zasada posługiwania się wyłącznie Read more…

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

W okresie zimowym nie trudno o złamanie, czy inne urazy zwłaszcza jeżeli chodniki, po których się poruszamy nie są należycie odśnieżone. Warto w takich choć przykrych i bolesnych sytuacjach walczyć o odszkodowanie, bądź też rentę z tytułu poniesionej szkody. Po pierwsze w takiej sytuacji należy ustalić podmiot odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika.  W związku z ustawą Read more…

Waloryzacja rent i emerytur w 2012 roku

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada nowe rozwiązania dotyczące waloryzacji świadczeń rentowych i emrytalnych. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami wprowadzona zostanie waloryzacja kwotowa, która zastąpi waloryzacje procentową. Zmiany te podyktowane są ochroną osób pobierających najniższe świadczenia. Wszystkie renty i emerytury zostaną podwyższone o jednakową Read more…