Autor: Ewelina

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania to przestępstwo, które może popełnić każdy, kto składa zeznania, które mają służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy. Oznacza to, że odpowiedzialność karna ma zastosowanie nawet w podstawowych sprawach uregulowanych ustawą. Według art. 233 k.k.: § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym Read more…

Umowa o dzieło

Jedną z form umów realizowanych przez pracowników jest umowa o dzieło. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które Read more…

Pojęcie przedstawicielstwa

Przyjmuje się, że  w obrocie handlowym czy indywidualnym prywatnym czynność prawną zazwyczaj dokonuje osoba, której skutki tej czynności mają bezpośrednio dotyczyć. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy czynność taką dokonuje osoba trzecia, ale skutki tej czynności odczuwa bezpośrednio osoba reprezentowana przez przedstawiciela. Istotą przedstawicielstwa zatem jest dokonywanie czynności prawnej przez jedną osobę zwaną przedstawicielem w imieniu Read more…

Prawo fotografowania

Prawo do fotografowania jest uzależnione od  dwóch czynników a mianowicie od obiektu fotografowania oraz od  celu w jaki dane zdjęcie będzie wykorzystane. Najczęstsze wątpliwości w zakresie prawa do fotografowania  dotyczą fotografowania wizerunku osób. Zgodnie z artykułem 23 Kodeksu Cywilnego, wizerunek osoby uznawany jest za jej dobro osobiste, w związku z tym istotny staję się fakt Read more…

Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą

Przestępstwa popełnione za granicą kierują się innym prawami niż te popełnione na terytorium naszego państwa, warto więc wiedzieć iż, stosuje się do nich inne ustawy  karne. Fundamentalne znaczenie ma tutaj zasada obywatelstwa, zgodnie z nią obywatel polski powinien się stosować do prawa swojego kraju także wtedy, gdy przebywa za granicą.  W związku z tym kiedy Read more…

Prowadzenie w Polsce firmy zarejstrowanej za granicą

Właściciele firm zarejestrowanych za granicą, mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w Polsce poprzez utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub poprzez czasowe świadczenie usług transgranicznych (wyłącznie dla państw UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii). Otwierając oddział  przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ma obowiązek wyznaczyć do oddziału osobę, która będzie reprezentowała firmę. Read more…

Postępowanie z fałszywym banknotem

W przypadku  podejrzenia, że banknot jest nieautentyczny, należy zgłosić  się z nim do najbliższej jednostki policji lub do banku w celu sprawdzenia jego autentyczności. Zgodnie z art. 304 kodeksu postępowania karnego jest to społeczny obowiązek każdego obywatela: Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Read more…

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa dotyczą osób fizycznych, decydujących się na pobyt wczasowy w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające taki pobyt. Opłaty te są regulowane przez  ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Podstawą wymiaru danych opłat jest liczba dni pobytu, podstawowym warunkiem pobrania takiej opłaty Read more…

Gwarancja jakości

Przy zakupie pewnych produktów firma, producent, importer bądź dystrybutor w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za dany produkt. W tym momencie również, wyżej wymienione podmioty stają się gwarantami jakości sprzedanego produktu. Najczęściej, oświadczenie o gwarancji jakości znajduję się w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie, w obydwu przypadkach zakres obowiązków gwaranta musi być Read more…

Obrona konieczna a stan wyższej konieczności

W wielu sprawach karnych dotyczących naruszenia nietykalności osobistej pojawia się problem rozróżnienia obrony koniecznej od stanu wyższej konieczności. Prawo do obrony koniecznej jest fundamentalnym prawem człowieka. Czego potwierdzeniem jest art.25 Kodeksu Karnego: § 1.Nie popełnia przestępstwa ,kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Obroną konieczną nazywamy więc takie działanie Read more…