Author Archive

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania to przestępstwo, które może popełnić każdy, kto składa zeznania, które mają służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy. Oznacza to, że odpowiedzialność karna ma zastosowanie nawet w podstawowych sprawach uregulowanych ustawą. Według art. 233 k.k.:

Umowa o dzieło

Jedną z form umów realizowanych przez pracowników jest umowa o dzieło. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które […]

Pojęcie przedstawicielstwa

Przyjmuje się, że  w obrocie handlowym czy indywidualnym prywatnym czynność prawną zazwyczaj dokonuje osoba, której skutki tej czynności mają bezpośrednio dotyczyć. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy czynność taką dokonuje osoba trzecia, ale skutki tej czynności odczuwa bezpośrednio osoba reprezentowana przez przedstawiciela. Istotą przedstawicielstwa zatem jest dokonywanie czynności prawnej przez jedną osobę zwaną przedstawicielem w imieniu […]

Prawo fotografowania

Prawo do fotografowania jest uzależnione od  dwóch czynników a mianowicie od obiektu fotografowania oraz od  celu w jaki dane zdjęcie będzie wykorzystane. Najczęstsze wątpliwości w zakresie prawa do fotografowania  dotyczą fotografowania wizerunku osób. Zgodnie z artykułem 23 Kodeksu Cywilnego, wizerunek osoby uznawany jest za jej dobro osobiste, w związku z tym istotny staję się fakt […]

Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą

Przestępstwa popełnione za granicą kierują się innym prawami niż te popełnione na terytorium naszego państwa, warto więc wiedzieć iż, stosuje się do nich inne ustawy  karne. Fundamentalne znaczenie ma tutaj zasada obywatelstwa, zgodnie z nią obywatel polski powinien się stosować do prawa swojego kraju także wtedy, gdy przebywa za granicą.  W związku z tym kiedy […]

Prowadzenie w Polsce firmy zarejstrowanej za granicą

Właściciele firm zarejestrowanych za granicą, mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w Polsce poprzez utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub poprzez czasowe świadczenie usług transgranicznych (wyłącznie dla państw UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii).

Postępowanie z fałszywym banknotem

W przypadku  podejrzenia, że banknot jest nieautentyczny, należy zgłosić  się z nim do najbliższej jednostki policji lub do banku w celu sprawdzenia jego autentyczności. Zgodnie z art. 304 kodeksu postępowania karnego jest to społeczny obowiązek każdego obywatela: Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. […]

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Gwarancja jakości

Przy zakupie pewnych produktów firma, producent, importer bądź dystrybutor w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za dany produkt. W tym momencie również, wyżej wymienione podmioty stają się gwarantami jakości sprzedanego produktu.

Obrona konieczna a stan wyższej konieczności

W wielu sprawach karnych dotyczących naruszenia nietykalności osobistej pojawia się problem rozróżnienia obrony koniecznej od stanu wyższej konieczności. Prawo do obrony koniecznej jest fundamentalnym prawem człowieka. Czego potwierdzeniem jest art.25 Kodeksu Karnego: