Autor: Katarzyna

Zastaw

Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Jest to jeden tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Wierzyciela którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem nazywa się zastawnikiem, natomiast właściciela, który obciążył swoją rzecz – zastawcą. Zastaw może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych, a także na niektórych prawach zbywalnych (np. akcje, obligacje). Ustanowienie zastawu powoduje powstanie więzi łączącej go z wierzytelnością. Read more…

Użytkowanie wieczyste cz.2

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie powoduje utratę nieruchomości przez jej właściciela. Użytkownik wieczysty otrzymuje prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Użytkowanie może być ustanawiane na okres od 40 do 99 lat. Po tym okresie wygasa, co powoduje także wygaśnięcie wszystkich obciążeń ustanowionych na nim przez użytkownika wieczystego (hipoteka, służebność, umowa najmu, Read more…

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na okres prawie stu lat. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech użytkowania wieczystego jest ograniczenie w czasie. Po upływie tego czasu, prawo do użytkowania wygasa (chyba że wcześniej nastąpi jego przedłużenie). Oprócz tego, osoba, która Read more…

Zasiedzenie

W instytucji zasiedzenia przydatne są pojęcia samoistnego i zależnego posiadacza. Zgodnie z art. 336 kc, samoistnym posiadaczem jest osoba, która faktycznie włada rzeczą tak jak właściciel, natomiast posiadaczem zależnym jest osoba, która włada rzeczą jak użytkownik, czyli zastawnik, najemca, dzierżawca lub osoba mająca inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. I Read more…

Własność

Własność to podstawowe prawo rzeczowe, które umożliwia właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Prawo to daje uprawnienia do posiadania, używania, pobierania użytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia, a także zniszczenia. Odpowiednia ustawa reguluje wszelkie granice korzystania z rzeczy, zasady współżycia społecznego i społeczno – gospodarcze przeznaczenie danej Read more…

Wpadka Google

Firma Google od 2006 roku wykorzystywała w samochodach aparaturę, która fotografowała miasta na potrzeby usługi Street View. Niestety okazało się, że aparatura ta, przechwytywała dane z niezabezpieczonych sieci WiFi. Gdy niemieccy urzędnicy postanowili sprawdzić jakie dane zbierają samochody Googl’a okazało się, że koncern od czterech lat wykonuje fotografie dzięki prywatnym danym z sieci Wi-Fi. Niemiecka Read more…

Zmiana ustawy o ochronie zabytków

Do tej pory ochrona zabytków mogła być przewidywana tylko w planach zagospodarowania przestrzennego. Lecz gdy brakowało planu zagospodarowania przestrzennego nie było możliwości zajmowania stanowiska konserwatora zabytków przez wojewodę. Poprzez to uchwalona została ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Read more…

Energooszczędne budownictwo w UE

Parlament Europejski przyjął nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Według nowej Dyrektywy, wszystkie nowe budynki w ogóle nie mają zużywać energii netto od 2019 roku. Oznacza to, że powinny zużywać tyle energii, ile produkują. Do połowy 2011 roku wszystkie Państwa Członkowskie mają wdrożyć instrumenty finansowe, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej w istniejących Read more…

Procedury związane z budową domu

Komisja sejmowa Przyjazne Państwo oraz Związek Gmin Wiejskich wystąpili z inicjatywą uproszczenia procedur administracyjnych w ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu. Projekt uproszczenia procedur umożliwia przekazanie przez starostę pozwoleń na budowę domu wójtom gmin, burmistrzom, prezydentom miast. Większy dostęp do urzędu, oraz mniejsza odległość siedziby urzędu ma przyczynić się m. in. do szybszego załatwiania Read more…

Dopłata do remontów kamienic

Nowe przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zniosą bariery, które wcześniej uniemożliwiały właścicielom kamienic korzystanie z pomocy państwa. Do tej pory, właściciele kamienic musieli zaciągać kredyty w banku na remont lub termomodernizację (nawet gdy mieli własne oszczędności przeznaczone na wykonanie tych prac) ponieważ tylko wtedy, mogli wystąpić o przyznanie premii kompensacyjnej (dopłata od państwa). Read more…