Autor: Maria

Zmiany w ordynacji podatkowej

Nowelizacja dwóch ustaw – Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mają ułatwić składanie deklaracji podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w formie elektronicznej. Ponadto nastąpi zmiana zasad ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną. Ostatnią ważną zmianą jest Read more…

Wydatki na reklamę jako koszty podatkowe

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z reklamy w firmie warto przyjrzeć się podstawowym uregulowaniom prawa podatkowego, które dotyczą możliwości uznania przez przedsiębiorców wydatków na reklamę za koszty uzyskania przychodów. Obecnie polskie przepisy podatkowe nie definiują reklamy. Z tego względu należy sięgnąć do definicji słownikowej. Zgodnie z nią reklama stanowi każde działanie, które ma na celu Read more…

Kiedy i jak pacjent może złożyć skargę?

Każdy pacjent ma prawo do zgłoszenia skargi do określonej instytucji w przypadku gdy uzna, że jego prawa zostały naruszone. W momencie gdy pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone to może: zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki, złożyć skargę do Rzecznika Praw Read more…

Komu przysługuje prawo do obrońcy z urzędu?

Obowiązujące przepisy określają, że jeśli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru to może żądać wyznaczenia mu obrońcy z urzędu. Oskarżony musi jednak udowodnić, że nie jest on w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. W trakcie postępowania karnego oskarżony musi mieć obrońcę w następujących przypadkach: jeśli oskarżony jest nieletni, Read more…

Umorzenie w postępowaniu karnym cz.II

Szósta przyczyna umorzenia w postępowaniu karnym dotyczy przedawnienia karalności, które zgodnie z art. 101 § 1 kk ustaje, gdy od popełnienia przestępstwa upłynęło lat: 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię, 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, 10 – gdy czyn Read more…

Umorzenie w postępowaniu karnym cz.I

Za umorzenie postępowania karnego należy uznać zakończenie sprawy jeśli dalsze postępowanie nie jest dopuszczalne lub jest bezprzedmiotowe. Taka sytuacja może mieć miejsce w kilku przypadkach, które przedstawia art. 17 § 1 K.p.k. Sąd nie wszczyna postępowania lub je umarza jeśli: czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, czyn nie zawiera Read more…

Jakie są zasady przyznawania urlopu wychowawczego?

Kobieta zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego. Jego maksymalny okres to 3 lata, do momentu aż dziecko ukończy 4 lata. Wykorzystanie przez pracownicę takiego urlopu powoduje czasowe zawieszenie obowiązku świadczenia pracy, co oznacza, że pracodawca nie wypłaca w tym czasie wynagrodzenia. Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik, który ma przynajmniej Read more…

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Skargę do wszystkich instytucji je przyjmujących (w tym PIP) można wnieść w Polsce pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi wnoszone do Państwowej Inspekcji Pracy najczęściej dotyczą wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków pracy, urlopów , równego traktowania w Read more…

Zasady ponoszenia kosztów procesu w postępowaniu cywilnym cz.II

Przepis art.101 K.p.c. mówi o zwrocie kosztów: „zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu”. Oznacza to, że pozwany nie dał powodu w sądzie do wytoczenia powództwa jeśli jego stosunek wobec roszczenia powoda usprawiedliwia wniosek (oceniony przez sąd zgodnie z Read more…

Zasady ponoszenia kosztów procesu w postępowaniu cywilnym cz.I

Dla stron w postępowaniu cywilnym ważne jest określenie kto będzie obciążony kosztami tego postępowania, czy będzie to powód czy pozwany. Równie istotna jest informacja kto ewentualnie i na jakich zasadach może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w czasie postępowania przez drugą stronę. Jeśli chodzi o zasadę to obowiązek zwrotu kosztów procesu ciąży zwykle na Read more…