Autor: Marzena

Kara za paserstwo

Paserstwo jest zjawiskiem popularnym w wielu kajach, także w Polsce.  Polega na nabywaniu, przyjmowaniu, pomocy w zbywaniu, a także ukryciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Może to być przedmiot pochodzący z kradzieży, rzecz wręczona jako łapówka, a także zapłata za popełnienie przestępstwa na zlecenie. W praktyce najczęściej dotyczy handlu skradzionymi przedmiotami. Prawo wyróżnia kilka Read more…

Kara za spożywanie alkoholu w miejscach publicznym

Zgodnie z przepisami ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożyywanie alkoholu w niektórych miejscach jest zabronione. Nie przestrzeganie tej zasady związane jest z poniesiem kary za popełnione wykroczenie. Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na Read more…

Kary za spamowanie

SPAM – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Część użytkowników doświadcza także spamu w komunikatorach. Zazwyczaj (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo. Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości. Aby Read more…

Kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowników

Każda osoba zatrudniająca pracowników jest zobowiązana do przestrzegania jego praw i dbania o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Najczęściej spotykanymi wykroczeniami na szkodę pracownika są: • zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę, • wypowiadanie lub rozwiązywanie z pracownikiem stosunku pracy Read more…

Kara za plagiat

Plagiat oznacza – w języku potocznym – kradzież utworu lub pomysłu. Plagiatem jest przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub jego fragmentu (cudzych elementów twórczych), to znaczy ukrycia źródła ich pochodzenia. Oznacza więc kradzież intelektualną. Plagiat z założenia jest umyślny, plagiator (osoba, która dopuściła się plagiatu) przypisuje sobie cudzą twórczość. Plagiator świadomie zataja źródło pochodzenia istotnych Read more…

Kara za psychiczne i fizyczne znęcanie się

Znęcanie się – występek polegający na fizycznym lub psychicznym znęcaniu się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo znęcania określone jest w art. 207 § 1. Kodeksu karnego. § 1. Kto znęca Read more…

Kara za nie posiadanie prawa jazdy

Prawo jazdy uprawnia nas do poruszania się po drogach samochodem, bądź motorem, w zależności od kategorii. Aby otrzymać prawo jazdy należy: osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek, uzyskać urzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne, odbyć dla danej kategorii szkolenie, zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) dla danej Read more…

Ochrona danych osobowych w internecie.

Internet jest ogromnym źródłem informacji, o swoich użytkownikach. Coraz więcej portali wymaga od internautów logowania się przy pomocy podania swoich danych. Potem te informacje są przetwarzane przez różnego rodzaju firmy marketingowe, z czego użytkownicy internetu nie zdają sobie sprawy. Przetwarzanie i ochronę danych osobowych w internecie regulują dwie ustawy. Pierwsza z nich wzorowana na prawnych Read more…

Czym jest kara umowna?

Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Zastępuje ona odszkodowanie, a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. Zabezpieczenie się kara umowną jest możliwe w przypadku przygotowania klauzuli do umowy dotyczącej zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Karę umowną można ustalić w przypadku wadliwego wykonania usługi czy opóźnienie w dostawie towarów. Zgodnie z Read more…

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Oprócz ekwiwalentu, wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach i dodatkiem za pracę w godzinach nocnych, pracownikowi przysługuje tak zwana odprawa pieniężna, w momencie utraty pracy. Jednak aby ją otrzymać należy spełnić kilka podstawowych warunków. A mianowicie: być pracownikiem takiego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, stracić zatrudnienie z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. W przypadku Read more…