Błąd jako okoliczność wyłączająca winę

Ktoś coś zrobił, ale działał pod wpływem błędu. Nie wiedział, że to, co robi spowoduje określone konsekwencje, czy też jest opisane jako czyn zabroniony przez ustawę, działał pod wpływem błędu. Taka osoba, w określonej sytuacji, również winy nie ponosi, pod warunkiem, że będzie to błąd usprawiedliwiony.
Takie mamy regulacje w art. 29 i 30 kk i w odpowiednikach w kodeksie wykroczeń w części ogólnej, gdzie mówi się o błędach polegających na wadliwym rozeznaniu rzeczywistości, bądź co do tego, że zachowanie narusza ustawę, bądź, co do tego, czy występują pewne okoliczności wyłączające bezprawność tego zachowania.