Wpisy z ‘Temat tygodnia’

Proponowane zmiany dotyczące kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych.

Proponowane zmiany dotyczą kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych. Mają one na celu deregulację nie samej instytucji samorządu zawodowego, ale wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realizację konstytucyjnego prawa do zrzeszania się jednostek w ramach istniejących struktur samorządu zawodowego adwokatów i radców prawnych. Proponowane zmiany w zasadniczej mierze dotyczą możliwości tworzenia alternatywnych izb adwokackich (izb radców prawnych), […]

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego

W dniu 3 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać obszerna nowela Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) wraz z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 16 września 2011 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, Nr 233, poz. 1381). Nowela zmiana oprócz postępowania rozpoznawczego dość znacznie postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne zmieniło się zwłaszcza […]

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego w części dotyczącej postępowania zabezpieczającego

       W dniu 3 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać obszerna nowela Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) wraz z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 16 września 2011 r. Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, Nr 233, poz. 1381). Nowela nie tylko zmieniła przepisy ogólne i postępowanie rozpoznawcze, ale także zmieniła nieznacznie przepisy […]

Problemy związane z kosztami kredytów i pożyczek konsumenckich

       W chwili obecnej konsumenci często zaciągają od podmiotów zajmującymi się takową działalnością szybkie pożyczki czy kredyt konsumpcyjny na różne dobra (nazywane często chwilówkami). Kredyty te czy pożyczki zazwyczaj nie wymagają żadnych zabezpieczeń przez udzielającego pożyczki czy kredytu, stąd też wiążą się one z dość wysokim oprocentowaniem oraz innymi kosztami płatnymi wraz ze spłatą zobowiązania. Czy […]

Ekstradycja i jej prawna problematyka

Ekstradycja jest to wydanie osoby ściganej z jednego państwa do drugiego w celu przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej co do niej kary albo środka zabezpieczającego. Ekstradycja w polskim prawie może być wydaniem obywatela państwa obcego do tego państwa występującego o ekstradycję (Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu – MTK) czy wydaniem obywatela państwa polskiego z […]

Istotne zmiany w postępowaniu cywilnym

        W dniu 3 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać obszerna nowela Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) wraz z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 16 września 2011 r. Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, Nr 233, poz. 1381). Ciężko w niniejszym artykule wymienić wszystkie zmiany wchodzące w życie razem z tą nowelą, […]

Skutki ustawy antykryzysowej w zakresie terminowych umów o pracę

       Ustawa antykryzysowa (tak jest potocznie zwana) jest to ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. 2009, Nr 125, poz. 1035 z późn. zmianami). Ustawa ta weszła w życie 22 sierpnia 2009 r. Określała ona zasady przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalania indywidualnego rozkładu czasu […]

Ochrona własności intelektualnej w prawie polskim

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi własność intelektualną są w Polsce ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zmianami). Ustawa o prawie autorskim […]

Czy wspólnoty gruntowe wreszcie będą uporządkowane ?

Ministerstwo Rolnictwa planuje w końcu uporządkować sprawę wspólnot gruntowych. Projekt Ministerstwa przewiduje, że uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie będą osoby fizyczne i prawne posiadające gospodarstwa rolne, w przypadku gdy nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata przed datą wejścia w żucie nowelizacji faktycznie z tych wspólnot korzystały. Jeśli natomiast do takiej wspólnoty będą należeć lasy, grunty […]

Europol i jego zadania

Europol, czyli Europejski Urząd Policji (European Police Office) jest policyjną agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. Pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w Traktacie z Maastricht z 1992 r. z uwagi na powołanie Unii Europejskiej i tym samym rozpoczęcie między państwami członkowskimi współpracy nie tylko w sprawach gospodarczych. Agencja ta właściwie rozpoczęła swoje działanie […]