Kategoria: Inne

Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

W grudniu 2012 roku prezydent RP podpisał ustawę o nasiennictwie. Co nowego wprowadziła ta ustawa i dlaczego budzi ona tyle emocji? Ustawa ta stała się punktem sporów pomiędzy rolnikami, a obrońcami naturalnych sposobów hodowli oraz pomiędzy opozycją a rządem, politycy podczas głosowań nad naradą podnosili, że Polska powinna być krajem wolnym od upraw roślin modyfikowanych Read more…

Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęła się reforma wieku emerytalnego poprzez wejście w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637), która w założeniu ma wydłużyć wiek przejścia na emeryturę u Read more…

Nowe prawo pocztowe i zmiany przez ten akt wprowadzone.

Od dnia 01 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa Ustawa prawo pocztowe, której zadaniem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi tutaj o całkowite urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Powyższa ustawa liberalizuje polski rynek pocztowy. Nowa ustawa zakończyła monopol Poczty Polskiej na dostarczanie przesyłek listowych, ważących mniej niż 50 Read more…

Zmowa cenowa

Zmowa cenowa regulowana jest Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Ustawa ta, określa sposoby ochrony konkurencji oraz warunki rozwoju konkurencji. Dodatkowo w ustawie zostały zawarte tryby i procedury mające na celu przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom m.in. zmowie cenowej przedsiębiorców. Przepisy regulują dwie kategorie czynów zakazanych: wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku ( w sytuacji narzucania przez podmiot Read more…

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją polegającą na pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe oraz całkowite. Ubezwłasnowolnienie następuje na skutek wydania orzeczenia sądowego przez sąd okręgowy, który orzeka w składzie 3 sędziów zawodowych w sądzie miejscowo właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnianej, przy braku miejsca zamieszkania – miejscowo właściwy dla miejsca pobytu. Ubezwłasnowolnienie Read more…

Zakładowa organizacja związkowa

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej nie przysługują wszystkim organizacjom, które działają w określonej firmie, a jedynie tym, które zrzeszają co najmniej 10 członków. Tacy członkowie muszą być pracownikami albo osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo też funkcjonariuszami, pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji. Chodzi Read more…

Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy

Jurysdykcję Sądu Najwyższego można podzielić na: nadzwyczajną, incydentalną i merytoryczną. Jurysdykcja nadzwyczajna SN obejmuje skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  Jurysdykcja incydentalna z kolei odnosi się do orzeczeń niemerytorycznych, formalnych wydawanych przez SN. Natomiast jurysdykcja merytoryczna dotyczy trzech rodzajów wyroków wydawanych przez SN, a mianowicie: wyroku oddalającego skargę kasacyjną, wyroku uchylającego zaskarżony wyrok Read more…

Opłata produktowa

Przez opłatę produktową rozumie się opłatę obliczoną i wpłacaną za opakowania jeżeli wprowadza się na rynek krajowy produkty w opakowaniach, jak np. akumulatory kwasowo-ołowiowe, oleje smarowe , opony nowe pneumatyczne z gumy opony bieżnikowane z gumy i inne o których mówi załącznik do ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania Read more…

Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

Średnie wynagrodzenie na stanowisku nauczyciela kontraktowego wynosi 2716 zł brutto. W przypadku takiego nauczyciela umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracy na tym stanowisku nauczyciele kontraktowi mogą rozpocząć kolejny staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. Jest on wymagany do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji na Read more…

Mały ruch graniczny

Mały ruch graniczny polega na regularnym przekraczaniu zewnętrznej granicy lądowej przez osoby, które zamieszkują strefę przygraniczną w celu pobytu w strefie przygranicznej, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych bądź uzasadnionych powodów ekonomicznych albo też ze względów rodzinnych, przez okres nieprzekraczający limitów czasu ustanowionych w rozporządzeniu. Definicja ta zawarta jest w rozporządzeniu NR 1931/2006 Parlamentu Europejskiego Read more…