Wpisy z ‘Prawo administracyjne’

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych wprowadziła ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1997 roku. Celem rejestru jest wykazanie aktualnych informacji, które są ważne z punktu widzenia obrotu gospodarczego, tzn. Kogo wpisuje się do Rejestru dłużników niewypłacalnych? Ustawa szczegółowo wymienia przypadki: 1) jeżeli ogłoszono upadłość osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został […]

Oświadczenie lustracyjne

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, które dotyczy pracy bądź służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w czasie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., mają osoby obejmujące lub kandydujące do sprawowania funkcji publicznych, urodzone przed dniem 1 sierpnia. Oświadczenie lustracyjne składane jest w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie […]

Terminy załatwiania spraw przez urzędy administracji publicznej.

Terminy w postępowaniu administracyjnym istotną rolę dla obywatela, który dąży do załatwienia sprawy administracyjnej jak i dla organu administracji publicznej do którego skierowana jest sprawa.

Platforma ePUAP

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która wykorzystywana jest do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w jednolity sposób. Daje ona możliwość jednostką administracji publicznej oraz instytucją publicznym świadczenia usług obywatelom drogą elektroniczną. Obywatel sam może zdecydować, czy wybiera elektroniczną formę kontaktu z urzędem. Platforma została zbudowana w ramach projektu […]

Partnerstwo publiczno-prywatne – przesłanki i tryb.

Partnerstwo publiczno-prywatne należy rozumieć jako narzędzie organizacji i zarządzania w sektorze publicznym. Partnerstwo to, obejmuje zespół usług publicznych świadczonych w formie określonej przepisami prawa, na rzecz interesu publicznego.

Jak zorganizować zbiórkę publiczną.

Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu. Zbiórka publiczna nie może myć przeprowadzona na cele osobiste. Chcąc zorganizować kwestę, należy uzyskać stosowne zezwolenie, jego brak jest wykroczeniem karanym zagrożonym grzywną i przepadkiem zebranych datków.

Skarga na funkcjonariusza publicznego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych. Zasady realizacji tego prawa określa kodeks postępowania administracyjnego w dziale XVIII – Skargi i Wnioski. Skarga stanowi instrument kontroli wykonywania władzy publicznej i dysponowania środkami […]

Funkcje Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym, kolegialnym organem kontroli państwowej. Izbą kieruje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, którym do 22 sierpnia 2013 jest Jacek Jezierski. Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny NIK, 7 przedstawicieli nauk ekonomicznych lub prawnych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców Prezesa NIK tworzą kolegium NIK. Istotą NIK jest niezależność od władzy wykonawczej i […]

Czego dotyczy ustawa o informacji publicznej ?

Czym jest informacja publiczna? Zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, rzeczoną informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych we wspomnianej ustawie. Ustawodawca zapewnił każdemu dostęp do informacji publicznej, zastrzegając jednocześnie, że nie można żądać od nikogo ubiegającego się […]

Naczelny a centralny organ administracji państwowej

 Co do zasady ustawodawca nie rozróżnia wprost organów administracji państwowej na naczelne i centralne, chociaż pewne wzmianki o organach naczelnych możemy znaleźć w Konstytucji RP, gdzie wspomina się jedynie o Naczelnym Dowódcy Sił Zbrojnych, Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Rozróżnienia na organy naczelne i centralne należy więc poszukiwać przede wszystkim w doktrynie oraz nauce prawa administracyjnego. Aby […]