Kategoria: gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Zarówno sprzedaż, jak i oddawanie w użytkowanie wieczyste odbywa się w formie cywilistycznej, tj. w drodze umowy notarialnej, przy czym dla ustanowienia użytkowania wieczystego oprócz umowy wymagany jest konstytutywny wpis w księdze wieczystej. Zasadą jest, że nieruchomości państwowe i komunalne sprzedawane są lub oddawane w użytkowanie wieczyste Read more…

Podział nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podział nieruchomości to wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek. Po podziale stanowią one oddzielne nieruchomości. Działki te są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Podział nieruchomości dokonuje się na mocy decyzji w sprawie podziału nieruchomości, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zasady dokonywania podziału określa ustawa z dnia 21 sierpnia Read more…

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) dotyczy wszystkich nieruchomości państwowych i komunalnymi (stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) z wyjątkiem: 1)  nieruchomości leśnych – gospodarowanie tymi nieruchomości podlega ustawie o lasach, 2) nieruchomości rolnych – w tym zakresie obowiązuje ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 3) nieruchomości pod autostrady – Read more…

Zmiany w opłacie za użytkowanie wieczyste

W dniu 9 października 2011 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, określające nowe zasady naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Wprowadzając te przepisy ustawodawca miał na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Najistotniejszą zmianą w zakresie ponoszenia opłat za użytkowanie wieczyste jest częstotliwość możliwości aktualizacji opłat. Read more…

Historia powojennych regulacji prawnych gospodarki nieruchomościami

W momencie powstania PRL pojawiła się w ogromnym rozmiarze własność państwowa, która przed wojną miała raczej marginalne znaczenie, a po 1945 r. zaczęła dominować. Państwo polskie przyjęło zasadę, że Skarb Państwa nie wyzbywa się własności nieruchomości, państwowa własność państwowa jest niepodzielna, nie ma sprzedaży, darowizny, nie ma oddawania nieruchomości w właścicielskie formy władania. Niemniej jednak Read more…

Wywłaszczanie nieruchomości – cel publiczny

Problematykę wywłaszczenia nieruchomości należy łączyć z art. 64 Konstytucji (tzw „święte prawo własności” – nikt nie może być pozbawiony prawa własności, chyba że przewidują to ustawy). Wywłaszczenie polega na pozbawieniu prawa własności (prawa użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych) albo na ograniczeniu takiego prawa. Ograniczenie prawa własności normują art. 124-126 ustawy gospodarce nieruchomościami (ugn) (tzw. szczególne tryby wywłaszczeń). Wywłaszczenie może Read more…

Opłata za trwały zarząd

Zasadą jest, że trwały zarządca ponosi z tego tytułu opłatę roczną. Wysokość tej opłaty jest wypadkową wartości nieruchomości oraz celu, na który nieruchomość jest wykorzystywana. Różnice w opłatach pomiędzy użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem: – trwały zarządca nie ponosi pierwszej opłaty, – stawka procentowa opłaty za trwały zarząd jest niższa (maksymalnie 1%), – opłata za trwały zarząd ustalana Read more…

Aktualizacja opłaty i uiszczanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Aktualizacja opłaty Bardzo często Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego w celu aktualizacji opłaty wyceniają całe obszary miejskie (np. w obrębie ul. x i ul. y grunty są warte 150 zł/m2). Takie wyceny nie są do końca trafne. Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych opiera się na wyraźnej tezie, że weryfikacja opłaty powinna być oparta o indywidualną wycenę Read more…

Ustalanie ceny nieruchomości publicznych i opłaty za użytkowanie wieczyste

Ceny nieruchomości ustalane są w ramach kryterium wartości rynkowej na podstawie operatu sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Określona w ten sposób wartość nieruchomości stanowi jej cenę wywoławczą w razie przeznaczenia jej do sprzedaży (należy przypomnieć, ze zasadą jest sprzedaż w drodze przetargu z wyjątkami). Oczywiście cena ostateczna jest ustalana w toku postępowania przetargowego. W przypadku Read more…

Trwały zarząd nieruchomości publicznych

Instytucja ta uregulowana jest w art. 43 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn). Trwały zarząd to forma władania nieruchomościami państwowymi lub komunalnymi przez państwowe lub komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Nie mogą tutaj występować „krzyżówki” – nie może być sytuacji takiej, że grunt państwowy zostanie oddany w zarząd jednostce powiatowej, grunt powiatowy Read more…