Wpisy z ‘gospodarka nieruchomościami’

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych

Podział nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podział nieruchomości to wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek. Po podziale stanowią one oddzielne nieruchomości. Działki te są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Podział nieruchomości dokonuje się na mocy decyzji w sprawie podziału nieruchomości, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zasady dokonywania podziału określa ustawa z dnia 21 sierpnia […]

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) dotyczy wszystkich nieruchomości państwowych i komunalnymi (stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) z wyjątkiem: 1)  nieruchomości leśnych – gospodarowanie tymi nieruchomości podlega ustawie o lasach, 2) nieruchomości rolnych – w tym zakresie obowiązuje ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 3) nieruchomości pod autostrady – […]

Zmiany w opłacie za użytkowanie wieczyste

W dniu 9 października 2011 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, określające nowe zasady naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Wprowadzając te przepisy ustawodawca miał na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Historia powojennych regulacji prawnych gospodarki nieruchomościami

W momencie powstania PRL pojawiła się w ogromnym rozmiarze własność państwowa, która przed wojną miała raczej marginalne znaczenie, a po 1945 r. zaczęła dominować. Państwo polskie przyjęło zasadę, że Skarb Państwa nie wyzbywa się własności nieruchomości, państwowa własność państwowa jest niepodzielna, nie ma sprzedaży, darowizny, nie ma oddawania nieruchomości w właścicielskie formy władania. Niemniej jednak […]

Wywłaszczanie nieruchomości – cel publiczny

Problematykę wywłaszczenia nieruchomości należy łączyć z art. 64 Konstytucji (tzw „święte prawo własności” – nikt nie może być pozbawiony prawa własności, chyba że przewidują to ustawy).

Opłata za trwały zarząd

Zasadą jest, że trwały zarządca ponosi z tego tytułu opłatę roczną. Wysokość tej opłaty jest wypadkową wartości nieruchomości oraz celu, na który nieruchomość jest wykorzystywana. Różnice w opłatach pomiędzy użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem: – trwały zarządca nie ponosi pierwszej opłaty, – stawka procentowa opłaty za trwały zarząd jest niższa (maksymalnie 1%), – opłata za trwały zarząd ustalana […]

Aktualizacja opłaty i uiszczanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Aktualizacja opłaty

Ustalanie ceny nieruchomości publicznych i opłaty za użytkowanie wieczyste

Ceny nieruchomości ustalane są w ramach kryterium wartości rynkowej na podstawie operatu sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Określona w ten sposób wartość nieruchomości stanowi jej cenę wywoławczą w razie przeznaczenia jej do sprzedaży (należy przypomnieć, ze zasadą jest sprzedaż w drodze przetargu z wyjątkami). Oczywiście cena ostateczna jest ustalana w toku postępowania przetargowego. W przypadku […]

Trwały zarząd nieruchomości publicznych

Instytucja ta uregulowana jest w art. 43 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn).