Kategoria: postępowanie administracyjne

Właściwość w postępowaniu administracyjnym

Art. 19 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) stanowi, że organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Poza właściwością rzeczową i miejscową właściwość instancyjna też musi być przestrzegana. Właściwość instancyjna niestety często nie jest przestrzegana przez organy. Jest problem, który jest nie do rozwiązania na gruncie obecnego prawa, chyba że przez instytucję czynności Read more…

Postępowanie administracyjne ogólne i organ administracji publicznej

Postępowanie administracyjne ogólne Jest ono zdefiniowane w art. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy Read more…

Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)

Zakres stosowania KPA to często duży problem, gdyż KPA to akt dość stary, pochodzi z 1960 r. i był wielokrotnie nowelizowany. Mamy do czynienia z aktem dobrym, dlatego on tak długo obowiązuje. Pewnym standardem dla postępowania administracyjnego, choć nie obowiązuje jest Europejski Kodeks Dobrych Praktyk Administracji przyjęty w 2001 r. Nasz KPA spełnia wszystkie standardy Read more…

Postępowanie egzekucyjne przeprowadzane przez ZUS

Wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( w tym kary za niepłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itp.) podlegają przymusowemu uiszczeniu. Dlatego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek, odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, opłaty dodatkowej oraz opłaty prolongacyjnej podlegają postępowaniu egzekucyjnemu w administracji lub Read more…

Postępowanie w sprawach z zakresu kontaktów z dzieckiem

W roku 2010 zmieniły się przepisy, które mają regulować zasady wykonywania orzeczeń sądowych. Sprawa tyczy się kontaktu z dzieckiem w sytuacji, kiedy opiekunowie nie potrafią się porozumieć. Wszystkie zmiany zostały umieszczone w Kodeksie Cywilnym, dzięki czemu postępowanie sądowe stało się postępowaniem opiekuńczym, ( nie jak do tej pory egzekucyjnym). Przyczyniło się to do uproszczenia i Read more…

Wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) są pewne rodzaje postępowań, co do których przepisów KPA się nie stosuje i mamy tutaj dwa typy wyłączeń. Jedno to wyłączenie bezwzględne – nie stosuje się przepisów KPA w sprawach karnoskarbowych. Drugie to wyłączenie względne: w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, chyba że przepis szczególny nie stanowi inaczej. Mamy wyłączenia względne Read more…

Terminy w postępowaniu administracyjnym

Nie ma tutaj zasad ogólnych, które w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) regulowałyby tę materię. Inaczej jest w Ordynacji Podatkowej (tam kiedyś była ta materia w dziale IV, teraz została przerzucona do części ogólnej Ordynacji i teraz art. 12 Ordynacji dotyczy terminów procesowych i materialnych). Natomiast w art. 57 KPA są tylko zasady obliczania terminów procesowych, a Read more…

Ugoda w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne może zakończyć się także ugodą, ale dojdzie do niej bardzo rzadko, gdyż to nie jest ugoda pomiędzy organem administracji publicznej a stroną, tylko ugoda między dwoma stronami występującymi przed organem administracji publicznej, jeśli ich interesy są sprzeczne !! Jeśli uprawnienia bądź obowiązki w danej sprawie są niepodzielne, to ugoda wtedy jest bezprzedmiotowa; uprawnienia Read more…

Problem zwrotu opłat w postępowaniu administracyjnym

Spory problem w postępowaniu administracyjnym występuje przy zwrocie opłat, mianowicie co rozstrzygamy w formie decyzji, co w drodze czynności materialno-technicznej ? Jeślibyśmy zastosowali Ordynację Podatkową, to problem byłby łatwiejszy, gdyż tam jest to oznaczone w pewien sposób. Jeśli chodzi o opłatę administracyjną przykładem jest opłata administracyjna za wydanie karty pojazdu. Pierwotnie obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury ustalające wysokość opłaty za Read more…

Odwołanie od decyzji administracyjnej.

Co należy zrobić gdy nie jesteśmy zadowolenie z wydanej decyzji administracyjnej? Jakie są kroki postępowania odwołania administracyjnego? Decyzja administracyjna to dokument, który jest wydany zewnętrznie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustawach regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli. To akt rozstrzygająco władczy. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. Read more…