Kategoria: postępowanie sądowoadministracyjne

Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Postępowanie sądowoadministracyjne to postępowanie przed sądami administracyjnymi, którego przedmiotem jest sprawa sądowoadministracyjna, więc jest to postępowanie w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z mocy przepisów szczególnych. Przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest sprawa sądowoadministracyjna, czyli sprawa z zakresu kontroli (to Read more…

Podstawy prawne i historia postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce

Podstawy prawne 1. Konstytucja RP: art. 176 ust. 1, art. 184, art. 236 ust. 2: Art. 176  1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Art. 184.  Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu Read more…

Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W ustawie nie ma dookreślenia podmiotowego jak i przedmiotowego aktów prawa miejscowego, nie ma więc znaczenia czy to akty organów jednostek samorządu terytorialnego czy terenowych organów administracji rządowej zespolonej jak i niezespolonej. Od strony podmiotowej to nawiązanie do art. 94 Konstytucji, który też posługuje się ogólnym pojęciem organów samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. W zakresie Read more…

Skargi na akty generalne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na wstępie wskazać należy na wątpliwości co do wymienionej kategorii: do aktu nadzoru jako przedmiotu skargi do sądu – czy to rzeczywiście akt generalny czy może indywidualny? Akt ten w zasadzie łączy obie cechy. Jest rozstrzygnięciem, ze względu na przedmiot indywidualnym, ponieważ dotyczy konkretnej postaci aktu nadzoru, np. konkretnego rozstrzygnięcia nadzorczego. Jednakże sam akt nadzoru Read more…

Pisemne interpretacje w sprawach podatkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego są od 1 lipca 2007 r. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnej sprawie (art. 3 § 2 pkt 4a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Trudny do zdefiniowania jest charakter takich interpretacji, nie jest to bowiem akt władczy, ponieważ podatnik nie musi się zastosować do takiej interpretacji, Read more…

Inne akty lub czynności jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W 1995 r. dodano w art. 16 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym przepis, którego celem było rozszerzenie kontroli administracyjnej na inne akty, inne czynności niż decyzje administracyjne i postanowienia, a które są aktami i czynnościami z zakresu administracji publicznej. Pojawiają się bowiem takie zachowania, które nie są decyzjami i postanowieniami, a które mają wpływ na Read more…

Opieszałość polskich urzędów.

Czy polskie urzędy są przyjazne petentom? Z badań wynika, iż aż połowa Polaków uważa, iż polskie urzędy działają niesprawnie, niekiedy na niekorzyść klientów. Z doświadczeń ankietowanych firm wynika, iż identyczna sprawa urzędowa może w zależności od miejsca różnie rozpatrywana. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często nastawienie samych urzędników do petentów. Ponadto jak się okazuje urzędnicy Read more…

Postanowienia jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Koncepcja enumeracji pozytywnej – mamy wyliczone typy postanowień, na które służy skarga do sądu administracyjnego: 1. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie (ok. 20 postanowień w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA), w ordynacji podatkowej szerszy katalog – postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego, postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania) – tę kategorię postanowień rozpatrujemy Read more…

Zakres sądowej kontroli administracji publicznej; decyzje administracyjne

Zakres sądowej kontroli administracji publicznej Zakres ten obejmuje orzekanie w sprawach skarg na dwa typy zachowań organów administracji publicznej (szerokie ujęcie podmiotowe): 1. Działania organów 2. Zaniechanie – bezczynność. Zakres skarg na działanie administracji publicznej Kontrola działań przejawia się w zasadzie w prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (sąd nie działa z urzędu, by wszcząć postępowanie, Read more…

Orzekanie na podstawie rozporządzeń i innych aktów podustawowych przez sądy administracyjne

Sądy w praktyce powołują się na konflikt rozporządzeń z niektórymi zasadami konstytucyjnymi np. zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że sąd nie ma możliwości kwestionowania konstytucyjności ustawy, ale w praktyce zdarza się, że uważając w rzeczywistości, iż ustawa jest niekonstytucyjna, poszukuje innego uzasadnienia, by dana decyzja została uchylona. Zasada legalności w odniesieniu do sądu jest rozumiana dość Read more…