Kategoria: Prawo budowlane

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Definicję pojęcia samodzielna funkcja techniczna w budownictwie  zawiera art. 12 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (dalej Pb). Wspomniany przepis stanowi, że samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmująca: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów Read more…

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

W polskim prawie budowlanym zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady istnieją wyjątki – na budowę niektórych obiektów wymagane jest zgłoszenie, a niektóre inwestycje nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco Read more…

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy to budynek nie spełniający funkcji mieszkalnej, przeznaczony zazwyczaj do przechowywanie żywności, sprzętu gospodarczego lub spełniający jeszcze inne funkcje. Legalna definicja budynku gospodarczego przedstawia go jako budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub rekreacji indywidualnej, a także ich Read more…

Odstępstwa od warunków techniczno- budowlanych przy usytuowaniu budynku

Obecne prawo pozwala na pewne odstępstwa od warunków techniczno- budowlanych przy usytuowaniu budynku. Problematykę zgodnego z przepisami usytuowania budynku zawiera § 12  ( jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać Read more…

Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany stanowi jeden z wymaganych prawem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Treść projektu zatwierdzana jest przez nadzór architektoniczno-budowlany, a sporządzanie projektu powierza się osobie mającej właściwe uprawnienia budowlane. Projekt taki powinien składać się zarówno z części opisowej jak i rysunkowej.  Sporządza się go w 4 egzemplarzach, składając po jednym Read more…

Pozwolenie na użytkowanie w prawie budowlanym

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zakończenia budowy niezbędne jest dokonanie jednej z dwóch form zakończenia mianowicie: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie jest to decyzja administracyjna wydawana przez odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Pozwolenie na użytkowanie jest wymagane w następujących sytuacjach: gdy na wzniesienie obiektu budowlanego Read more…

Charakter umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Wykonywanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami poddane zostało przede wszystkim regulacji w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (ugn). Pośrednictwo polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do Read more…

Kara za samowolę budowlaną

W obowiązujących aktach prawnych nie odnajdziemy terminu: „samowola budowlana”. Jednak w potocznym języku to właśnie ten termin określa budynki wybudowane w jakimś stopniu nielegalnie. Czy wszystko, co budujemy wymaga zgłoszenia? Aby uzyskać odpowiedź na owe pytanie należy zerknąć do Ustawy o Prawie Budowlanym, gdzie w artykule 29 znajdziemy listę budowli i robót budowlanych, które nie Read more…