Ignorantia iuris nocet

Baza Wiedzy

Czek i jego problematyka prawna

Czek jest to dokument o treści i elementach przewidzianych przez prawo czekowe, w którym wystawca poleca bezwarunkowo trasatowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby

więcej »

Zastaw rejestrowy

Zgodnie z postanowienia mi art. 353 § 1 k.c. wierzyciel może żądać od dłużnika, aby ten spełnił należne mu świadczenie, co znaczy ni mniej ni

więcej »

Testamenty zwykłe

Testamenty zwykło zaliczać się do jednostronnych czynności prawnych, wysoce sformalizowanych, a więc wymagających dla swej ważności spełnienia restrykcyjnych wymogów określonych ustawowo. Testament zawsze musi zostać

więcej »

Testamenty szczególne

Artykuł 952 Kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo

więcej »

Zapis bankowy

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, zwana zapisem bankowym, dotyczy posiadaczy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Posiadacze mogą wystosować pisemne polecenie skierowane

więcej »

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym w części oddanej zobowiązaniom, w artykule 405 i następnych. Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia polega na tym, że jeśli ktoś

więcej »

Weksel in blanco

Weksel in blanco jest to weksel, niewypełniony zupełnie, względnie nie zawierający wszystkich elementów, jakie prawo wekslowe wymaga dla jego ważności. Zazwyczaj weksle in blanco są

więcej »