Kategoria: Prawo cywilne

Odpowiedzialność prowadzących hotele na gruncie Kodeksu Cywilnego.

Prowadzenie hotelu w Polsce budzi za sobą wiele obowiązków, również związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za pewne zaniechania bądź czynności. I tak na gruncie kodeksu cywilnego wyodrębniono umowę hotelową, która została uregulowana w artykułach od 846 do 852. Umowa ta jest umową nienazwaną, mieszaną, gdyż zawiera w sobie elementy innych umów z kodeksu cywilnego (m.in. umowę Read more…

Kiedy trzeba składać pozew na urzędowym formularzu ?

Obowiązek złożenia w niektórych sprawach pozwu na formularzu wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wniesienie pozwu na formularzu jest obligatoryjne, jeżeli sprawę rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym. Sytuacja taka ma miejsce w kilku przypadkach. Dotyczy okoliczności w których wymóg formularza wynika z wartości przedmiotu sporu. Sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, jeżeli  roszczenie wynika Read more…

Czek i jego problematyka prawna

Czek jest to dokument o treści i elementach przewidzianych przez prawo czekowe, w którym wystawca poleca bezwarunkowo trasatowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby wskazanej w dokumencie bądź okaziciela dokumentu. Trasatem czeku może być jedynie bank. Czek wystawiony i płatny w Polsce, wskazujący jako trasata kogoś innego niż bank, jest nieważny. Tak więc nie Read more…

Zastaw rejestrowy

Zgodnie z postanowienia mi art. 353 § 1 k.c. wierzyciel może żądać od dłużnika, aby ten spełnił należne mu świadczenie, co znaczy ni mniej ni więcej jak to, iż wierzyciel może dochodzić i egzekwować swoją należność z majątku dłużnika, co jednak nie zawsze daje wierzycielowi całkowitej pewności, że zaspokoi swoje roszczenia w całości. Takie wiec Read more…

Testamenty zwykłe

Testamenty zwykło zaliczać się do jednostronnych czynności prawnych, wysoce sformalizowanych, a więc wymagających dla swej ważności spełnienia restrykcyjnych wymogów określonych ustawowo. Testament zawsze musi zostać sporządzony w formie przewidzianej prawem, bowiem jej niedochowanie pociąga za sobą jego nieważność. Polski porządek prawny wyróżnia dwa podstawowe typy testamentów: zwykłe i szczególne. O ile testamenty zwykłe mogą zostać Read more…

Testamenty szczególne

Artykuł 952 Kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Oczywiście jest to tzw. testament ustny. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona tak, że jeden ze Read more…

Zapis bankowy

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, zwana zapisem bankowym, dotyczy posiadaczy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Posiadacze mogą wystosować pisemne polecenie skierowane do banku zobowiązując go do wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach na rzecz wskazanych osób. Prawa będące przedmiotem zapisu bankowego zostają wyłączone ze spadku po posiadaczu rachunku. Zapis tego typu jest Read more…

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym w części oddanej zobowiązaniom, w artykule 405 i następnych. Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia polega na tym, że jeśli ktoś bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Obowiązek wydania korzyści obejmuje Read more…

Odpowiedzialność dewelopera za wady budynku

Istotną kwestią w odpowiedzialności dewelopera za wady budynku jest instytucja odbioru nieruchomości. Odbiór ten dokonywany jest w trybie art. 27 ustawy deweloperskiej. Odbywa się w towarzystwie nabywcy lokalu oraz dewelopera, z tego spotkania na terenie odbieranej nieruchomości sporządzany jest protokół. Do tego protokołu nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Deweloper jest zobowiązany Read more…

Weksel in blanco

Weksel in blanco jest to weksel, niewypełniony zupełnie, względnie nie zawierający wszystkich elementów, jakie prawo wekslowe wymaga dla jego ważności. Zazwyczaj weksle in blanco są wystawiane, gdy strony zawierając między sobą umowę chcą zabezpieczyć ewentualne roszczenia, jakie mogą z niej wyniknąć, lecz nie są w stanie z góry oznaczyć wysokości tych roszczeń bądź też terminu Read more…