Kategoria: postępowanie cywilne

Zasada formalizmu procesowego i niektóre inne zasady postępowania cywilnego;przedmiot postępowania cywilnego

Zasada formalizmu procesowego Jeśli postępowanie cywilne jest zorganizowanym przez prawo działaniem ludzkim, to konieczną jest odpowiednia organizacja tego postępowania (gdzie, kiedy i w jakiej formie). Gdyby nie zasada formalizmu to panowałby bałagan. Trzy elementy składają się na zasadę formalizmu: 1. Forma 2. Miejsce 3. Czas FORMA Obowiązek przestrzegania wymogów formalnych jest uciążliwy. Jednak jeśli sami Read more…

Zasada jawności w postępowaniu cywilnym

Zasada jawności jest jedną z bardzo ważnych i istotnych  zasad, znalazła swój wyraz w konstytucji art 45 ust. 1: „Każdy ma prawo sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Podobnie w art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka jest mowa o prawie do publicznego rozpatrzenia sprawy – czynności Read more…

Zasada ustności i zasada pisemności w postępowaniu cywilnym

Zasada ustności przeciwstawia się równie ważnej zasadzie pisemności. W naszym Kodeksie Postępowania Cywilnego (KPC) przeważa zasada ustności. Jeśli przyjąć, że tym miejscem, w którym najpełniej ta zasad ma się realizować jest rozprawa, gdyż tam sąd dokonuje ustaleń faktycznych, prowadzi postępowanie dowodowe, to przeważa zasada ustności. Art 206 KPC stanowi, że sądy mają pouczać strony. Aczkolwiek Read more…

Zasada równości stron i zasada bezpośredniości w postępowaniu cywilnym

Zasada równości stron Inaczej zwana zasadą równouprawnienia czy zasadą wysłuchania. To się bierze z paremii „audiatur et altera pars” (wysłuchaj drugiej strony). Sąd nie może poprzestać na wysłuchaniu jednej strony, musi obu stronom stworzyć równe szanse. Art. 32 Konstytucji RP stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa. Nie może być tak, że władza publiczna faworyzuje Read more…

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Przeciwieństwem zasady kontradyktoryjności jest zasada inkwizycyjności. Zasada kontradyktoryjności określa kto w postępowaniu gromadzi materiał procesowy. Materiał procesowy jest pojęciem szerszym niż materiał dowodowy. Materiał dowodowy to te wszystkie dowody z dokumentów, oględzin, przesłuchania świadków, natomiast procesowy to całość materiału zgromadzona w sprawie, czyli dowody plus wnioski, twierdzenia stron, ich zachowania w procesie. Jeśli strony gromadzą Read more…

Zasada prawdy materialnej i zasada prawdy formalnej w postępowaniu cywilnym

Przyjmuje się, że po zmianach w Kodeksie Postępowania Cywilnego (KPC) zapoczątkowanych w 1996 r. ustawodawca odstąpił od realizacji zasady prawdy materialnej na rzecz zasady prawdy formalnej. Prawda materialna oznacza, że sąd powinien był, niezależnie od zachowania uczestników, sam od siebie wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, niezależnie czy strony powoływały to czy nie. Read more…

Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Sądownictwo polubowne ( arbitrażowe) jest alternatywnym rozwiązaniem dla sądów państwowych. Rozstrzyganie sporów  w sądzie polubownym następuje poprzez przekazanie spraw do rozstrzygnięcia  w drodze zapisu na sąd polubowny. Sądownictwo polubowne charakteryzuje się dużą swobodą w kształcie samego postępowania. Strony postępowania mają ogromny wpływ na zasady na jakich postępowanie to będzie się toczyć. Zapis na sąd polubowny Read more…

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów, należy do tak zwanych alternatywnych metod rozpoznawania sporów. Instytucja mediacji pojawiła się najwcześniej w prawie karnym, a dopiero od roku 2005 po nowelizacji w kodeksie postępowania cywilnego. Do najważniejszych cech mediacji należą: dobrowolność, poufność, niejawność, brak sformalizowanego charakteru postępowania, a także bezstronność mediatora.       Read more…

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. Spełnia wymóg dwuinstancyjności postępowania sądowego gwarantowany przez konstytucje RP. Przepisy dotyczące apelacji zostały uregulowane generalnie w kodeksie postępowania cywilnego od art. 367 do art. 391. Apelacja służy zaskarżaniu merytorycznych orzeczeń sądów pierwszej instancji. Wniesienie apelacji ma na celu przeprowadzenie kontroli postępowania pierwszej instancji w zakresie zasadności i Read more…

Zwolnienie od kosztów sądowych

Kwestię kosztów sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także Kodeks postępowania cywilnego. Z zasady pisma wnoszone do sądu podlegają opłacie. Zgodnie z art. 1262. kpc §1 „Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.” Ustawa stanowi, iż do uiszczenia kosztów sądowych Read more…