Wpisy z ‘prawo rzeczowe’

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym

Gdy nieruchomość jest obciążona więcej niż jedną hipoteką kolejność zaspokojenia wierzycieli jest zależna od miejsca, jaki zajmuje dany wpis dotyczący hipoteki w księdze wieczystej. Zakładając że mamy nieruchomość obciążoną dwoma hipotekami pierwszorzędnie następuje zaspokojenie hipoteki wpisanej na pierwszym miejscu, a dopiero potem tej wpisanej jako druga. Istnieje możliwość zaistnienia sytuacji w której wierzyciel, którego zabezpieczenie […]

Użytkowanie wieczyste a własność – różnice.

Aukcja i przetarg jako sposóby zawierania umów

Przetarg i aukcja są szczególnymi sposobami zawierania umów. Generalnie stosowane są w celu zdobycia kontrahenta, który proponuje najlepszą i najkorzystniejszą umowę/ ofertę. Postępowania aukcyjne czy też przetargowe mają charakter wielostronny, gdyż uczestniczy w nich wiele podmiotów, które potencjalnie mogą stać się stroną umowy. Przetarg lub aukcja organizowane są przez osobę zwaną organizatorem. Zadanie to można […]

Służebności gruntowe

Służebności gruntowe należą do ograniczonych praw rzeczowych na    nieruchomości. Zostały uregulowane w art. 285-295 Kodeksu cywilnego. Instytucja służebności najczęściej służy rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów sąsiedzkich, ale nie tylko. Służebność gruntowa ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej części poprzez wprowadzenie pewnych ograniczeń na nieruchomości obciążanej. Służebność gruntowa związana jest z prawem własności nieruchomości […]

Ustrój i migracja ksiąg wieczystych

Ustrój ksiąg wieczystych uregulowany jest w: 1) ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Obowiązuje od 1982 r., w 2001 i 2011 r. dokonano znacznych zmian. Od 2001 r. są wprowadzane zmiany o charakterze doprecyzowującym np. nowe pojawiające się umowy. W tej ustawie jest uregulowana budowa księgi wieczystej, wpisy w […]

Gwarancja a rękojmia

Nie wszyscy konsumenci są świadomi tego, że mają prawo do szeregu uprawnień w przypadku, gdy kupiona przez nich rzecz ma wady fizyczne, nawet jeśli rzecz nie jest objęta gwarancją udzieloną przez sprzedawcę. Oprócz prawa do reklamacji konsumenci mogą prawo do gwarancji albo rękojmi.

Prawo do reklamacji

„Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy!”– taka tabliczka przy kasie to pierwszy znak, że sklep łamie nasze podstawowe prawo konsumenckie.

Gwarancja jakości

Przy zakupie pewnych produktów firma, producent, importer bądź dystrybutor w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za dany produkt. W tym momencie również, wyżej wymienione podmioty stają się gwarantami jakości sprzedanego produktu.

Odpisy z ksiąg wieczystych

Osoba pragnąca uzyskać dane z akt ksiąg wieczystych może ich nie otrzymać z uwagi na np. tajemnicę handlową przedsiębiorcy, można się narazić wówczas na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Prawo patentowe

Patent jest formą ochrony wynalazku. Przyznaje on wynalazcy prawo wyłączności oraz w pewnym sensie monopol na korzystanie z wynalazku, na czas trwania patentu. W naszym kraju patent ważny jest do 20 lat, a następnie wynalazek przechodzi do użytkowania jako tzw. domena publiczna. Dokument patentowy wydawany jest przez urząd. Uzyskanie prawa patentowego wymaga przejścia umiarkowanie skomplikowanego […]