Kategoria: prawo spadkowe

Wznowienie postępowania w sprawie spadkowej

Postępowanie w sprawach spadkowych odbywa się w na mocy przepisów postępowania cywilnego w trybie procesowym i nieprocesowym. Zgodnie z art. 13 § 1 k.p.c. istnieje domniemanie trybu procesowego. Jednak kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że w trybie nieprocesowym rozpoznawane są sprawy dotyczące: zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ogłoszenia testamentu,, wyjawienia Read more…

Jak obliczyć zachowek ?

Zachowek uregulowany w art 991 -1011 k.c. ma na celu uniknięcie pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które często przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Zgodnie z prawem cywilnym zachowek stanowi uprawnienie osób nieujętych w treści testamentu, a uprawnionych do dziedziczenia na mocy do połowy przysługującego im według przepisów prawa udziału w spadku (a w Read more…

Dziedziczenie długów

 Pojęcie dziedziczenia zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymaniem nawet niewielkiego zastrzyku gotówki, który może wspomóc nasz budżet. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, z chwilą śmierci spadkodawcy, na spadkobiercę przechodzą nie tylko prawa ale również obowiązki spadkodawcy. Odpowiedzialność spadkobiercy polega na tym, iż wierzyciele spadkodawcy, po jego śmierci mogą żądać zaspokojenia Read more…

Zabezpieczenie spadku

Aby zostać uznanym za spadkobiercę należy  uzyskać oficjalne potwierdzenie, że jest się spadkobiercą. Można zrobić to na dwa sposoby: złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku udać się do notariusza  aby potwierdzić dziedziczenie Obie ścieżki mają zastosowanie w przypadku dziedziczenia według testamentu jak i ustawy. Przeprowadzenie tych postępowań jest stosunkowo łatwe, o ile nie ma sporu Read more…

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe.

Spadkobierca to osoba, która zgodnie z art. 922 § 1 k.c., z chwilą śmierci spadkodawcy przejmuje zarówno jego prawa, jak i obowiązki. Do spadku nie wlicza się jednak praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą oraz praw, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami czy Read more…

Poświadczenie dziedziczenia

Do marca 2009 r. wizyta w sądzie była jedynym sposobem potwierdzenia praw do spadku. Sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego przeprowadzał postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie do potwierdzenia przejścia prawa do spadku z osoby zmarłego na konkretne osoby wystarczy wizyta w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza akt notarialny stwierdzający poświadczenie dziedziczenia. Dokument Read more…

Uregulowania spraw spadkowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym.

Międzynarodowe prawo prywatne, zespół norm prawnych regulujących stosunki z następujących dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, gospodarczego, na obszarze danego państwa, w sytuacji, gdy w danym stanie faktycznym występuje element obcy (np. uczestnikiem danego sporu prawnego jest obywatel obcego państwa). Międzynarodowe prawo prywatne wskazuje, który system prawny – własny lub obcy właściwy dla rozwiązania Read more…

Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości

Instytucja zachowku służy ochronie interesów określonych w prawie osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Ma za zadanie zabezpieczać interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Osobom, o których mowa przysługuje roszczenie względem spadkobierców, którzy zostali powołani do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej ( tzw. zachowek ). W ten sposób uprawniony Read more…

Dział spadku – sądownie czy notarialnie ?

W wyniku dziedziczenia przez kilka osób (spadkobierców) powstaje wspólność, która ma charakter przejściowy. Ustaje ona dopiero na skutek podziału majątku spadkowego. Nie ma jednak obowiązku dokonania takiego podziału – współspadkobiercy mogą pozostawać we wspólności dowolnie długo. Stan ten zmienia się, gdy przynajmniej jeden ze współspadkobierców wyrazi wolę dokonania działu. Dział spadku polega na określeniu wartości Read more…

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku ?

Jedynymi prawnie dopuszczalnymi dowodami nabycia praw z tytułu dziedziczenia przez spadkobiercę są: stwierdzenie nabycia spadku oraz zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia przez spadkobiercę. Jednak w pewnych przypadkach (jak na przykład wpis do księgi wieczystej) jest ono konieczne. Postępowanie Art. 1025 stanowi iż sąd na Read more…