Wpisy z ‘prawo spadkowe’

Wznowienie postępowania w sprawie spadkowej

Postępowanie w sprawach spadkowych odbywa się w na mocy przepisów postępowania cywilnego w trybie procesowym i nieprocesowym. Zgodnie z art. 13 § 1 k.p.c. istnieje domniemanie trybu procesowego. Jednak kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że w trybie nieprocesowym rozpoznawane są sprawy dotyczące: zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ogłoszenia testamentu,, wyjawienia […]

Jak obliczyć zachowek ?

Zachowek uregulowany w art 991 -1011 k.c. ma na celu uniknięcie pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które często przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Zgodnie z prawem cywilnym zachowek stanowi uprawnienie osób nieujętych w treści testamentu, a uprawnionych do dziedziczenia na mocy do połowy przysługującego im według przepisów prawa udziału w spadku (a w […]

Dziedziczenie długów

 Pojęcie dziedziczenia zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymaniem nawet niewielkiego zastrzyku gotówki, który może wspomóc nasz budżet. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, z chwilą śmierci spadkodawcy, na spadkobiercę przechodzą nie tylko prawa ale również obowiązki spadkodawcy. Odpowiedzialność spadkobiercy polega na tym, iż wierzyciele spadkodawcy, po jego śmierci mogą żądać zaspokojenia […]

Zabezpieczenie spadku

Aby zostać uznanym za spadkobiercę należy  uzyskać oficjalne potwierdzenie, że jest się spadkobiercą. Można zrobić to na dwa sposoby:

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe.

Spadkobierca to osoba, która zgodnie z art. 922 § 1 k.c., z chwilą śmierci spadkodawcy przejmuje zarówno jego prawa, jak i obowiązki. Do spadku nie wlicza się jednak praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą oraz praw, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami czy […]

Poświadczenie dziedziczenia

Do marca 2009 r. wizyta w sądzie była jedynym sposobem potwierdzenia praw do spadku. Sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego przeprowadzał postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie do potwierdzenia przejścia prawa do spadku z osoby zmarłego na konkretne osoby wystarczy wizyta w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza akt notarialny stwierdzający poświadczenie dziedziczenia. Dokument […]

Uregulowania spraw spadkowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym.

Międzynarodowe prawo prywatne, zespół norm prawnych regulujących stosunki z następujących dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, gospodarczego, na obszarze danego państwa, w sytuacji, gdy w danym stanie faktycznym występuje element obcy (np. uczestnikiem danego sporu prawnego jest obywatel obcego państwa). Międzynarodowe prawo prywatne wskazuje, który system prawny – własny lub obcy właściwy dla rozwiązania […]

Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości

Instytucja zachowku służy ochronie interesów określonych w prawie osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Ma za zadanie zabezpieczać interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Osobom, o których mowa przysługuje roszczenie względem spadkobierców, którzy zostali powołani do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej ( tzw. zachowek ). W ten sposób uprawniony […]

Dział spadku – sądownie czy notarialnie ?

W wyniku dziedziczenia przez kilka osób (spadkobierców) powstaje wspólność, która ma charakter przejściowy. Ustaje ona dopiero na skutek podziału majątku spadkowego. Nie ma jednak obowiązku dokonania takiego podziału – współspadkobiercy mogą pozostawać we wspólności dowolnie długo. Stan ten zmienia się, gdy przynajmniej jeden ze współspadkobierców wyrazi wolę dokonania działu. Dział spadku polega na określeniu wartości […]

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku ?

Jedynymi prawnie dopuszczalnymi dowodami nabycia praw z tytułu dziedziczenia przez spadkobiercę są: