Wpisy z ‘prawo zobowiązań’

Zadośćuczynienie w prawie polskim.

Zadośćuczynienie jest to jedna z dwóch form wyrównania szkody niemajątkowej przewidziana polskimi przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 445 k.c. zadośćuczynienia można domagać się każdy czyje dobro osobiste zostało naruszone w postaci uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi […]

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

W okresie zimowym nie trudno o złamanie, czy inne urazy zwłaszcza jeżeli chodniki, po których się poruszamy nie są należycie odśnieżone. Warto w takich choć przykrych i bolesnych sytuacjach walczyć o odszkodowanie, bądź też rentę z tytułu poniesionej szkody. Po pierwsze w takiej sytuacji należy ustalić podmiot odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika.  W związku z ustawą […]

Odwołanie darowizny

Instytucja darowizny uregulowana w art. 888 i następne kodeksu cywilnego oznacza nieodpłatne przeniesienie rzeczy lub praw na obdarowanego. Przyczyn dokonania darowizny może być wiele, lecz z praktyki wynika, że czynność taka dokonywana jest ze względu na szczególną więź łączącą darczyńcę z obdarowanym. Ze względu na specyfikę tej instytucji kodeks cywilny przewiduje możliwość skutecznego odwołania darowizny. […]

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana głównie przepisami kodeksu cywilnego od art.  647 i następne. Jednak w odniesieniu do pewnych kwestii stosuje się odpowiednio regulacje umowy  o dzieło ( np. skutki opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawce robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi […]

Umowa przewozu

Umowa przewozu uregulowana została w art. 774 kodeksu cywilnego i następne, jak także w ustawach szczególnych odnoszących się do poszczególnych rodzajów transportu. Oznacza to, że jeżeli np. transport kolejowy został uregulowany w ustawie szczególnej ( Prawo przewozowe), to przepisy kodeksu cywilnego mają zastosowanie jedynie pomocnicze (subsydiarne). W umowie tej jedna ze stron zobowiązuje się do […]

Umowa komisu

Umowa komisu należy do jedynych z umów cywilnoprawnych uregulowanych w kodeksie cywilnym w artykule 765 i następne. Wyróżnia się komis sprzedaży i komis kupna.  Umowa komisu jest umową  o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego. Jest to umowa wzajemna oraz konsensualna, co oznacza, ż e dochodzi do skutku poprzez samo porozumienie stron. Rozumie się przez […]

Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)

 Kodeks cywilny co do zasady wprowadza zasady swobodę umów, która pozwala na dowolne kształtowanie umów w prawie cywilnym. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju stosunków łączących różne podmioty prawa cywilnego. Jednakże ustawodawca w celu ochrony konsumenta, jako podmiotu słabszego wprowadził ograniczenia pełnej swobody umów między innymi w postaci niedozwolonych postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych. Według […]

Umowy zawierane na odległość

Umowy zawierane na odległość należą do typu umów zawieranych między przedsiębiorcą (podmiot profesjonalny) a konsumentem. Cechą zasadniczą tego rodzaju umów jest brak jednoczesnej obecności stron. Umowa taka zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do których należą między innymi : poczta elektroniczna, telefon, formularz zamówienia, reklama prasowa, radio, telewizja, telefaksu, wizjofonu, reklamy w […]

Inkaso weksla i protest

Postępowanie związane z inkasem weksla

Klauzule wekslowe

Klauzula bez protestu