Kategoria: prawo zobowiązań

Zadośćuczynienie w prawie polskim.

Zadośćuczynienie jest to jedna z dwóch form wyrównania szkody niemajątkowej przewidziana polskimi przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 445 k.c. zadośćuczynienia można domagać się każdy czyje dobro osobiste zostało naruszone w postaci uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi Read more…

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

W okresie zimowym nie trudno o złamanie, czy inne urazy zwłaszcza jeżeli chodniki, po których się poruszamy nie są należycie odśnieżone. Warto w takich choć przykrych i bolesnych sytuacjach walczyć o odszkodowanie, bądź też rentę z tytułu poniesionej szkody. Po pierwsze w takiej sytuacji należy ustalić podmiot odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika.  W związku z ustawą Read more…

Odwołanie darowizny

Instytucja darowizny uregulowana w art. 888 i następne kodeksu cywilnego oznacza nieodpłatne przeniesienie rzeczy lub praw na obdarowanego. Przyczyn dokonania darowizny może być wiele, lecz z praktyki wynika, że czynność taka dokonywana jest ze względu na szczególną więź łączącą darczyńcę z obdarowanym. Ze względu na specyfikę tej instytucji kodeks cywilny przewiduje możliwość skutecznego odwołania darowizny. Read more…

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana głównie przepisami kodeksu cywilnego od art.  647 i następne. Jednak w odniesieniu do pewnych kwestii stosuje się odpowiednio regulacje umowy  o dzieło ( np. skutki opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawce robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi Read more…

Umowa przewozu

Umowa przewozu uregulowana została w art. 774 kodeksu cywilnego i następne, jak także w ustawach szczególnych odnoszących się do poszczególnych rodzajów transportu. Oznacza to, że jeżeli np. transport kolejowy został uregulowany w ustawie szczególnej ( Prawo przewozowe), to przepisy kodeksu cywilnego mają zastosowanie jedynie pomocnicze (subsydiarne). W umowie tej jedna ze stron zobowiązuje się do Read more…

Umowa komisu

Umowa komisu należy do jedynych z umów cywilnoprawnych uregulowanych w kodeksie cywilnym w artykule 765 i następne. Wyróżnia się komis sprzedaży i komis kupna.  Umowa komisu jest umową  o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego. Jest to umowa wzajemna oraz konsensualna, co oznacza, ż e dochodzi do skutku poprzez samo porozumienie stron. Rozumie się przez Read more…

Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)

 Kodeks cywilny co do zasady wprowadza zasady swobodę umów, która pozwala na dowolne kształtowanie umów w prawie cywilnym. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju stosunków łączących różne podmioty prawa cywilnego. Jednakże ustawodawca w celu ochrony konsumenta, jako podmiotu słabszego wprowadził ograniczenia pełnej swobody umów między innymi w postaci niedozwolonych postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych. Według Read more…

Umowy zawierane na odległość

Umowy zawierane na odległość należą do typu umów zawieranych między przedsiębiorcą (podmiot profesjonalny) a konsumentem. Cechą zasadniczą tego rodzaju umów jest brak jednoczesnej obecności stron. Umowa taka zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do których należą między innymi : poczta elektroniczna, telefon, formularz zamówienia, reklama prasowa, radio, telewizja, telefaksu, wizjofonu, reklamy w Read more…

Inkaso weksla i protest

Postępowanie związane z inkasem weksla Jeżeli mamy do czynienia z wekslem in blanco, który służy na zabezpieczenie  np.  kredytu,  to  każdy  bank  oczekuje  i  żąda  tego  od  klienta i ustala  z  klientem, że  miejscem  płatności  tego  weksla  będzie  ten  właśnie  bank. Zatem to zobowiązanie będzie miało charakter długu  oddawczego. Jeżeli  mamy do czynienia z wekslami, które są w obrocie, czyli wekslami pełnymi, wtedy  zazwyczaj  ten  domicyliat jest bankiem, w którym dłużnik ma rachunek, czyli z zasady mamy do  czynienia z długiem odbiorczym. To wierzyciel musi tak pokierować, żeby ten weksel  dotarł  do  tego  banku, gdzie  jest  prowadzony  rachunek. Jeżeli w wekslu wskazany  jest  bank,  to wierzyciel  wekslowy  udaje  się  albo  Read more…

Klauzule wekslowe

Klauzula bez protestu Jest to klauzula związana ze zwrotnym poszukiwaniem weksla. Jest to możliwość dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych. Klauzule, które nie wywołują skutków wekslowych: 1. Waluty – oznaczona jest słowami: towar otrzymałem, rzeczy otrzymałem czy równoważne słowa. Zamieszczenie takiej waluty oznacza, że wierzyciel już coś otrzymał. Klauzula ta nie dotyczy pieniędzy. 2. Pokrycia – jeżeli byłaby Read more…