Kategoria: Prawo karne

List żelazny

List żelazny jest to dokument, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd wyda prawomocne orzeczenie i zakończy postępowanie. List żelazny wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy miejscowo. W sytuacji gdy wyrok skaże oskarżonego, po uprawomocnieniu zostaje on aresztowany. List żelazny regulowany jest przepisami kodeksu postępowania karnego w artykułach 281-284, jest on Read more…

Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Mandat karny będzie nałożony w chwili złapania sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. Funkcjonariusz musi wskazać wysokość kary za wykroczenie, nazwę popełnionego wykroczenia oraz musi powiadomić sprawcę o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. Przyjęcie mandatu jest równoznaczne z jego prawomocnością i ściągnięciem wysokości grzywny według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ale Read more…

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga jest czynem niegodnym, zniewaga skierowana przeciwko komukolwiek może być potraktowana jako naruszenie godności człowieka, która jest chroniona art. 23 kodeksu cywilnego. Czym tak właściwie jest zniewaga? Jest to zachowanie zmierzające do uwłaczenia godności każdego człowieka, które jest przejawem pogardy dla człowieka, bądź też lekceważenia go. Zniewaga funkcjonariusza publicznego została wyraźnie wskazana jako przestępstwo w Read more…

Zakłócenie miru domowego

Mir domowy jest prawem chroniony, mówi o tym artykuł 193 kodeksu karnego, który za wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia czy ogrodzonego terenu przewiduje kary. Oprócz tego do zakłócenia miru domowego kodeks zalicza również nie opuszczanie pomieszczeń wspomnianych, pomimo żądań osoby uprawnionej do danego miejsca. Co to tak właściwie jest mir domowy? Jest Read more…

Inna czynność seksualna

Znamię ,,inna czynność seksualna” znajduje się w XXV rozdz. K.K. W jego pojęciu mieszczą się wszystkie sytuacje prowadzące do znoszenia przez ofiarę działań podejmowanych przez sprawcę, które to działania polegają na wejściu w kontakt seksualny z intymnymi strefami ciała ofiary. W wyniku tego rodzaju kontaktu nie dochodzi jednak do penetracji. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego Read more…

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary należy do instytucji sądowego wymiaru kary i polega na wymierzeniu kary w wysokości niższej niż dolna granica ustawowego zagrożenia przewidzianego za dany czyn zabroniony albo kary łagodniejszego rodzaju. Sąd ma możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie przepisów, a także w stosunku do młodocianych. Zgodnie z art. 115 § 10 k.k. młodocianym Read more…

Przedawnienie przestępstw

Ustawodawca nałożył na sąd, organy ścigania konkretne ramy czasowe, w których mają czas na znalezienie oraz ukaranie sprawcy przestępstwa. Zgodnie z regulacją przyjętą w Kodeksie Karnym karalność przestępstw po upływie określonego czasu ustaje. Bieg terminu przedawnienia zaczyna się od momentu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z ogólnymi przepisami przestępstwo jest popełnione w momencie, w którym sprawca działał Read more…

Kara ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności jest drugą z kolei wymienioną karą w kodeksie karnym. Jest to kara o charakterze nieizolacyjna, wymierzana jest najczęściej za drobne występki. Stanowi ona alternatywę dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Jej dużą zaletą jest to, że sprawca nie trafia do zakładu karnego, gdzie mógłby ulec demoralizacji. Realną dolegliwością dla sprawcy jest obowiązek pracy Read more…

Kasacja w postępowaniu karnym

Kasacja w postępowaniu karnym jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Sądem właściwym do rozpoznania kasacji jest Sąd Najwyższy. Zgodnie z informacją pochodząca z Rocznika Statystycznego Polski 2011 r., w 2010 roku do Sądu Najwyższego wpłynęło 2240 kasacji w postępowaniu karnym. Wyróżniamy dwa rodzaje kasacji: zwyczajną i nadzwyczajną. Kasacja ’zwyczajna’ przysługuje od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego, kończącego postępowanie. Read more…

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym

Celem wprowadzenia środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego przebiegu całego procesu karnego. Środki zapobiegawcze gwarantują bowiem, iż oskarżony nie będzie uchylać się od wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, środki zapobiegawcze mają na celu wyeliminowanie działalności oskarżonego, która zmierzać mogłaby do bezprawnych zmian w dowodach. Kodeks postępowania karnego wyróżnia następujące środku zapobiegawcze możliwe do Read more…