Ignorantia iuris nocet

Baza Wiedzy

List żelazny

List żelazny jest to dokument, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd wyda prawomocne orzeczenie i zakończy postępowanie. List żelazny wydawany

więcej »

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga jest czynem niegodnym, zniewaga skierowana przeciwko komukolwiek może być potraktowana jako naruszenie godności człowieka, która jest chroniona art. 23 kodeksu cywilnego. Czym tak właściwie

więcej »

Zakłócenie miru domowego

Mir domowy jest prawem chroniony, mówi o tym artykuł 193 kodeksu karnego, który za wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia czy ogrodzonego terenu

więcej »

Inna czynność seksualna

Znamię ,,inna czynność seksualna” znajduje się w XXV rozdz. K.K. W jego pojęciu mieszczą się wszystkie sytuacje prowadzące do znoszenia przez ofiarę działań podejmowanych przez

więcej »

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary należy do instytucji sądowego wymiaru kary i polega na wymierzeniu kary w wysokości niższej niż dolna granica ustawowego zagrożenia przewidzianego za dany

więcej »

Przedawnienie przestępstw

Ustawodawca nałożył na sąd, organy ścigania konkretne ramy czasowe, w których mają czas na znalezienie oraz ukaranie sprawcy przestępstwa. Zgodnie z regulacją przyjętą w Kodeksie

więcej »

Kara ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności jest drugą z kolei wymienioną karą w kodeksie karnym. Jest to kara o charakterze nieizolacyjna, wymierzana jest najczęściej za drobne występki. Stanowi

więcej »

Kasacja w postępowaniu karnym

Kasacja w postępowaniu karnym jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Sądem właściwym do rozpoznania kasacji jest Sąd Najwyższy. Zgodnie z informacją pochodząca z Rocznika Statystycznego Polski 2011

więcej »