Kategoria: postępowanie karne

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary jest instytucją regulowaną przez kodeks karny wykonawczy (art. 150 i nast.) odnoszącą się do kary pozbawienia wolności. Sąd może postanowić o odroczeniu kary, gdy skazany jeszcze nie rozpoczął odbywania kary, a wyrok skazujący stał się już prawomocny. Z wnioskiem o zastosowanie powyższej instytucji mogą wystąpić skazany, obrońca skazanego, prokurator, a także sądowy Read more…

Areszt Tymczasowy

Areszt tymczasowy stosuję się w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można go stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo (niekoniecznie pewność), że oskarżony popełnił przestępstwo. Przed zastosowaniem aresztu tymczasowego sąd albo prokurator stosujący areszt przesłuchuje oskarżonego (osobę, co do Read more…

Okazanie w postępowaniu karnym.

Okazanie w postępowaniu karnym jest jedną z czynności dowodowych, mających na celu dostarczenie informacji niezbędnych w toku prowadzenia postępowania dowodowego. Zazwyczaj jest ono połączone z przesłuchaniem świadka, a jego głównym celem jest identyfikacja rzeczy, osoby czy jej wizerunku. Okazanie regulowane jest w Kodeksie postępowania karnego w art. 173, który stanowi, iż osobie przesłuchiwanej można okazać Read more…

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Postępowanie nakazowe jest szczególną instytucją polskiej procedury karnej. Reguluje go art. 500 i kolejne. W sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (sprawy, w których było prowadzone dochodzenie, nie śledztwo), uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dającego sygnały, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary Read more…

Uprawnienie osoby podjerzanej

Polska procedura karna wprowadziła rozróżnienie pojęć podejrzanego i osoby podejrzanej. Najprościej rzecz ujmując osobie podejrzanej nie nadano jeszcze formalnie statusu podejrzanego ani oskarżonego, istnieją jednak powody, dla których ta osoba jest istotna dla postępowania i wydania merytorycznego orzeczenia sądu. Osobę podejrzaną zgodnie z art. 244 KPK ma prawo zatrzymać jedynie Policja, np. jeżeli istnieje uzasadnione Read more…

Warunkowe umorzenie postępowania

Artykuł 66 polskiej ustawy karnej przewiduje, że Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w Read more…

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Polskie wykonawcze prawo karne przewiduje instytucję warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary w art 155 KKW. Uprawnienie takie przysługuje skazanemu, któremu udzielono przerwy w wykonaniu kary wynoszącej przynajmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 KK: Read more…

Pojęcie i cele postępowania karnego

Pojęcie postępowania karnego Odczytanie pojęcia „postępowanie karne” ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia oceny przesłanek dopuszczalności postępowania przesłanek, o jakim mowa w art. 17 Kodeksu Postępowania Karnego (KPK), czyli ujemnych bądź dodatnich przesłanek procesowych. Próby zdefiniowania tego co nazywamy postępowaniem karnym podjął orzeczeniem Sąd Najwyższy. Zdefiniował to w ten sposób, że postępowanie, czyli proces karny Read more…

Prawa skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym

Skazany jest osobą fizyczną, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny. Sprawca czynu karalnego posiada status skazanego od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, przez całe postępowanie wykonawcze aż do zatarcia skazania. Skazany jest podmiotem praw i obowiązków, które zostały szczegółowo określone w Kodeksie Read more…

Źródła postępowania karnego i rodzaje postępowań karnych

Źródła postępowania karnego Akty prawne jakie regulują zagadnienia związane z toczącym się posterowaniem karnym jako pierwsze i podstawowe wymienia się przepisy Konstytucji, a co za tym idzie wraz z Konstytucją ratyfikowane umowy międzynarodowe. Jest to w tej chwili źródło postępowania karnego. Drugim źródłem tego postępowania najbliższym są przepisy Kodeksu Postępowania Karnego (KPK). Do tego jako Read more…