Wpisy z ‘postępowanie karne’

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary jest instytucją regulowaną przez kodeks karny wykonawczy (art. 150 i nast.) odnoszącą się do kary pozbawienia wolności. Sąd może postanowić o odroczeniu kary, gdy skazany jeszcze nie rozpoczął odbywania kary, a wyrok skazujący stał się już prawomocny. Z wnioskiem o zastosowanie powyższej instytucji mogą wystąpić skazany, obrońca skazanego, prokurator, a także sądowy […]

Areszt Tymczasowy

Areszt tymczasowy stosuję się w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można go stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo (niekoniecznie pewność), że oskarżony popełnił przestępstwo. Przed zastosowaniem aresztu tymczasowego sąd albo prokurator stosujący areszt przesłuchuje oskarżonego (osobę, co do […]

Okazanie w postępowaniu karnym.

Okazanie w postępowaniu karnym jest jedną z czynności dowodowych, mających na celu dostarczenie informacji niezbędnych w toku prowadzenia postępowania dowodowego. Zazwyczaj jest ono połączone z przesłuchaniem świadka, a jego głównym celem jest identyfikacja rzeczy, osoby czy jej wizerunku. Okazanie regulowane jest w Kodeksie postępowania karnego w art. 173, który stanowi, iż osobie przesłuchiwanej można okazać […]

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Postępowanie nakazowe jest szczególną instytucją polskiej procedury karnej. Reguluje go art. 500 i kolejne. W sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (sprawy, w których było prowadzone dochodzenie, nie śledztwo), uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dającego sygnały, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary […]

Uprawnienie osoby podjerzanej

Polska procedura karna wprowadziła rozróżnienie pojęć podejrzanego i osoby podejrzanej. Najprościej rzecz ujmując osobie podejrzanej nie nadano jeszcze formalnie statusu podejrzanego ani oskarżonego, istnieją jednak powody, dla których ta osoba jest istotna dla postępowania i wydania merytorycznego orzeczenia sądu. Osobę podejrzaną zgodnie z art. 244 KPK ma prawo zatrzymać jedynie Policja, np. jeżeli istnieje uzasadnione […]

Warunkowe umorzenie postępowania

Artykuł 66 polskiej ustawy karnej przewiduje, że Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Polskie wykonawcze prawo karne przewiduje instytucję warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary w art 155 KKW. Uprawnienie takie przysługuje skazanemu, któremu udzielono przerwy w wykonaniu kary wynoszącej przynajmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 KK: […]

Pojęcie i cele postępowania karnego

Pojęcie postępowania karnego

Prawa skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym

Skazany jest osobą fizyczną, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny. Sprawca czynu karalnego posiada status skazanego od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, przez całe postępowanie wykonawcze aż do zatarcia skazania. Skazany jest podmiotem praw i obowiązków, które zostały szczegółowo określone w Kodeksie […]

Źródła postępowania karnego i rodzaje postępowań karnych

Źródła postępowania karnego