Kategoria: przestępstwa

Przestępstwo łapownictwa

Na sprawne funkcjonowanie całego aparatu państwowego składa się suma działań poszczególnych urzędników i funkcjonariuszy pełniących różnorakie funkcje publiczne. Sprawowanie takich funkcji powinno być oparte na ich bezstronności i jedynie na względach merytorycznych . Tak określone działanie z całą pewnością jest nieosiągalne, kiedy osoby podejmujące decyzje publiczne kierują się obiecaną korzyścią majątkową bądź już otrzymaną gratyfikacją. Read more…

Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu art. 157 kodeksu karnego

W art. 157 k.k. ustawodawca reguluje przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu określane jako uszkodzenie ciała, które jest inne niż określone w art. 156 k.k. Ustawodawca definiuje uszkodzenie jako naruszenie czynności narządu ciała lub roztrój zdrowia. Rozstrój zdrowia jest to takie oddziaływanie na organizm człowieka, które nie narusza jego całości lecz zakłóca niektóre jego funkcje. Przykładem Read more…

Przestępstwo bójki i pobicia

Polskie ustawodawstwo karne w sposób szczególny chroni życie i zdrowie każdego człowieka. Ochronie tych dóbr został poświęcony rozdział XIX części szczególnej polskiej ustawy karnej. Regulacje zawarte są zwłaszcza w przepisach art. 158 i 159 kk. Klasyfikacja bójki i pobicia w systemie prawa to: występki z działania, skutkowe, naruszające dobra prawem chronione, umyślne, indywidualne, ścigane z Read more…

Kara grzywny za przestępstwo i za wykroczenie.

Art. 32 Kodeksu karnego (dalej k.k.) stanowi, że karami w polskim systemie prawnym są: Grzywna Ograniczenie wolności Pozbawienie wolności 25 lat pozbawienia wolności Dożywotnie pozbawienie wolności. Najczęściej stosowaną i podstawową karą jest grzywna, czyli sankcja pieniężna. O jej dominującej roli przekonuje zarówno pierwsze miejsce w katalogu kar (art. 32 K.k.), jak i zasada prymatu kar wolnościowych nad Read more…

Stalking

„Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat” – tak stanowi art. 190a §1 KK. 6. czerwca 2011 roku weszła w życie ustawa z 25 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny. Read more…

Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Aby można było sprzedać alkohol potrzebujemy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co w przypadku, gdy go nie mamy? Jeśli sprzedajemy alkohol bez odpowiednich zezwoleń popełniamy przestępstwo, które zagrożone jest grzywną według Kodeksu Karnego. Sąd wymierzy nam wysokość grzywny w stawach dziennych, a nie jednorazowo. Liczba stawek powinna zawierać się między 10 a 360 (art. 33 Kodeksu Read more…

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 162 KK § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub Read more…

Kara za podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu to częste przestępstwo np. podrobienie podpisu na umowie sprzedaży, podrobienie podpisu, aby uzyskać kredyt lub podrobienie umowy z operatorem sieci komórkowej. Mimo, że to ktoś za nas podpisał dokumenty, czyli podrobił nasz podpis, oczywiście niezapłacone rachunki zostaną przysłane na nasz adres. Gdzie się udać i jak zgłosić sprawę? Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Read more…

Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą

Przestępstwa popełnione za granicą kierują się innym prawami niż te popełnione na terytorium naszego państwa, warto więc wiedzieć iż, stosuje się do nich inne ustawy  karne. Fundamentalne znaczenie ma tutaj zasada obywatelstwa, zgodnie z nią obywatel polski powinien się stosować do prawa swojego kraju także wtedy, gdy przebywa za granicą.  W związku z tym kiedy Read more…

Zatarcie skazania

Skazanie za przestępstwo niesie za sobą wiele niekorzystnych skutków. Jednym z nich jest wpis do Krajowego Rejestru Karnego, zostają tam umieszczone dane sprawcy oraz informacje o popełnionym przestępstwie, co często waży na jego życiu prywatnym. Naznaczenie przestępcy wpisem do KRK nierzadko powoduje negatywny odbiór ze strony społeczeństwa, brak zaufania, trudności w znalezieniu pracy – pracodawca Read more…