Kategoria: zasady odpowiedzialności

Związek przyczynowy w prawie karnym; umyślność i nieumyślność

Związek przyczynowy jest w praktyce sądowej odczytywany jako zgodny z teorią warunku „sine qua non” (bez którego nie) czy też równowartości przyczyn. W odniesieniu do przestępstw materialnych, skutkowych, gdzie przesłanką jest wystąpienie skutku, kolejnym warunkiem odpowiedzialności karnej jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem, a tym, co się stało, czyli że jest to konsekwencja tego zachowania. Read more…

Odpowiedzialność karna za zaniechanie

Przez „czyn” rozumieć się nie tylko działanie, ale także zaniechanie. Czasami jest tak, że ustawodawca opisuje pewien typ przestępstwa czy wykroczenia jako taki, że to właśnie zaniechanie, zaniedbanie, niezrobienie czegoś  rodzi odpowiedzialność karną. Przykładem jest przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 Kodeksu Karnego (KK): § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem Read more…

Zawinienie jako przesłanka odpowiedzialności karnej

Trzecia przesłanka odpowiedzialności karnej, a patrząc na to z innej strony trzeci element struktury przestępstwa to oczywiście zawinienie. O odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu Karnego (KK) czy Kodeksu Wykroczeń (KW) można mówić tylko wtedy, gdy czyn ten jest czynem zawinionym. Nie mamy w tym wypadku możliwości sięgnięcia do definicji, bo ani KK ani KW, ani Read more…

Karygodność jako przesłanka odpowiedzialności karnej (II)

Okoliczności mające wpływ na społeczną szkodliwość czynu: 1. Dobro chronione prawem – podstawowa kwestia przy ocenie społecznej szkodliwości czynu. W odniesieniu do takiego prostego czynu jak zabór mienia, kradzież, jakie to będą okoliczności stanowiące o społecznej szkodliwości ? – jeżeli chodzi o stronę podmiotową, to tutaj wielkiego pola manewru, oceny nie ma, bo wiadomo, że Read more…

Karygodność jako przesłanka odpowiedzialności karnej (I)

Drugi element odpowiedzialności karnej, który wynika zarówno z Kodeksu Karnego (KK) jak i Kodeksu Wykroczeń (KW) to karygodność czynu. Nie wystarczy, że czyn jest zabroniony, opisany przez ustawę jako zabroniony, czyli czyn karalny. Warunkiem drugim, niezbędnym jest aby czyn był czynem karygodnym. W art. 1 § 2 KK wymóg ten opisany jest następująco: Nie stanowi Read more…

Karalność czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej

Art. 1 Kodeksu Karnego (KK) i art. 1 Kodeksu Wykroczeń (KW) to przepisy, które statuują podstawowe przesłanki odpowiedzialności karnej. Możemy też znaleźć w Konstytucji RP zapisy, które nawiązują do tych przesłanek podstawowych, które decydują o zasadach, przesłankach, zakresie odpowiedzialności karnej za czyny. Za czyny człowieka oczywiście, bo przez czyny rozumiemy zachowania człowieka. Nie stosujemy tych Read more…

Kara za podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu to częste przestępstwo np. podrobienie podpisu na umowie sprzedaży, podrobienie podpisu, aby uzyskać kredyt lub podrobienie umowy z operatorem sieci komórkowej. Mimo, że to ktoś za nas podpisał dokumenty, czyli podrobił nasz podpis, oczywiście niezapłacone rachunki zostaną przysłane na nasz adres. Gdzie się udać i jak zgłosić sprawę? Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Read more…

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania to przestępstwo, które może popełnić każdy, kto składa zeznania, które mają służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy. Oznacza to, że odpowiedzialność karna ma zastosowanie nawet w podstawowych sprawach uregulowanych ustawą. Według art. 233 k.k.: § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym Read more…

Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą

Przestępstwa popełnione za granicą kierują się innym prawami niż te popełnione na terytorium naszego państwa, warto więc wiedzieć iż, stosuje się do nich inne ustawy  karne. Fundamentalne znaczenie ma tutaj zasada obywatelstwa, zgodnie z nią obywatel polski powinien się stosować do prawa swojego kraju także wtedy, gdy przebywa za granicą.  W związku z tym kiedy Read more…

Zatarcie skazania

Skazanie za przestępstwo niesie za sobą wiele niekorzystnych skutków. Jednym z nich jest wpis do Krajowego Rejestru Karnego, zostają tam umieszczone dane sprawcy oraz informacje o popełnionym przestępstwie, co często waży na jego życiu prywatnym. Naznaczenie przestępcy wpisem do KRK nierzadko powoduje negatywny odbiór ze strony społeczeństwa, brak zaufania, trudności w znalezieniu pracy – pracodawca Read more…