Kategoria: Prawo podatkowe

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Co to jest szkodliwa konkurencja podatkowa? Są to działania różnych państw, mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do lokowania swoich środków pieniężnych w tych krajach z uwagi na podatki. Państwa te umożliwiają obrót kapitałem pochodzenia zagranicznego, bez sprawdzania źródeł pochodzenia danego dochodu. Część środków lokowanych w państwach stosujących konkurencję podatkową może pochodzić z przestępstw, a opodatkowanie Read more…

Rodzaje amortyzacji podatkowej

Co to jest w zasadzie amortyzacja podatkowa? Amortyzacja podatkowa jest to rozłożenie kosztów wprowadzanych do majątku przedsiębiorstwa czy spółki w czasie. Amortyzacją można określić wszelkie czynności mające na celu rozłożenie obciążeń finansowych związanych z eksploatacją środków nabytych na użyteczność przedsiębiorstwa. Odpisy amortyzacyjne których się dokonuje dają możliwość gromadzenia środków finansowych. Ustawa o rachunkowości szczegółowo reguluje Read more…

Zwrot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku bądź też wydanie koncesji czy też zaświadczenia. Obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje w momencie dokonywania czynności, jednakże w praktyce często jest tak, że mimo dokonanej opłaty skarbowej za czynność urzędową (przykładowo gdy potrzebujemy zaświadczenia), danego zaświadczenia nie otrzymamy. Czy wówczas przysługuje nam zwrot Read more…

Pojęcie magazynu konsygnacyjnego z ustawy o VAT

Według ustawy o podatku od towarów i usług zwanej ustawą o VAT pod pojęciem magazyn konsygnacyjny, rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika. Towary te są następnie przemieszczane przez niego lub na jego rzecz. Innymi słowy składy konsygnacyjne, są  to magazyny z których towary Read more…

Abolicja podatkowa

Abolicję podatkową w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta polega na przyznaniu podatnikom możliwości darowania zatajonych dochodów, w sytuacji kiedy podatnik przyzna się do zatajonych dochodów i dokona wpłaty części tych dochodów. Abolicja podatkowa obowiązywała w latach 2002-2007, Read more…

Tajemnica skarbowa

Tajemnica skarbowa jest szczególnym rodzajem tajemnicy służbowej. Według Ordynacji podatkowej są nią objęte indywidualne dane znajdujące się w deklaracji i innych dokumentach, które składają podatnicy. Tak więc wymaga przestrzegania zawodowej dyskrecji wszystkich informacji, koniecznych dla stosowania prawa podatkowego. Uzyskiwanie informacji a także ich przekazywanie kolejnym podmiotom, musi odbywać się z poszanowaniem prawa chroniącego prywatność. Wymóg Read more…

Metoda kasowa w podatku od towarów i usług

Metoda kasowa została zastrzeżona przez ustawodawcę dla grupy podmiotów gospodarczych sklasyfikowanych jako „mali podatnicy”. Jest to sposób rozliczenia podatku od towarów i usług Zgodnie z art. 2 pkt. 25 ustawy o VAT poprzez małego podatnika należy rozumieć podatnika: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła wyrażonej w złotych Read more…

Umowa spółki cywilnej a podatek od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art 1 ust. 1 lit. j ustawy o podatku od czynnościach cywilnoprawnych umowa spółki stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa spółki na gruncie tej ustawy jest rozumiana szeroko, co znaczy, że objęte tym podatkiem są umowy wszystkich typów spółek – osobowych, kapitałowych z kodeksu spółek handlowych oraz spółki cywilnej oraz zmiany Read more…

Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy międzynarodowe w zakresie unikania podwójnego opodatkowania to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata, w którym coraz częstszym jest osiąganie przychodów z tytułu stosunku pracy lub z innych czynności prawnych w więcej niż jednym państwie. Celem tego typu umów jest uniknięcie nadmiernego uszczuplenia osiąganych przychodów, poprzez pobranie od nich podatku zarówno w państwie w którym zostały Read more…

Jakie podatki może pobierać inkasent?

Instytucja inkasenta, jako podmiotu obowiązanego do pobrania od podatnika i odprowadzenia podatku we właściwym terminie na konto organu podatkowego ma na celu przyśpieszenie i zwiększenie ściągalności podatków o charakterze lokalnym. Inkasentem może być osoba fizyczna (obywatel), osoba prawna (firma, pracodawca) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Inkaso jako forma poboru podatku, może być ustanowiona jedynie Read more…