Kategoria: Prawo pracy

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa podwyższająca wiek emerytalny. Czy ma ona wpływ na zasady ubiegania się o świadczenia przedemerytalne? Zupełnie nie. Jedyną kwestią która ulegnie zmianie w tym zakresie, jest długość okresu wypłaty świadczenia. Świadczenia przedemerytalne regulowane są ustawą o świadczeniach przedemerytalnych z 2004 roku. Ustawa ta określa z jednej strony Read more…

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Prawo do jego uchwalenia nadaje Kodeks pracy w art. 104 i następnych. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli we wcześniej określonym zakresie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Regulamin Read more…

Pracownicze programy emerytalne – problematyka prawna.

Pracowniczy program emerytalny jest formą grupowego,zorganizowanego oszczędzania na emeryturę. Tworzone są dobrowolnie przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom wyższej emerytury w przyszłości. Świadczenie wypłacane w przyszłości będzie składać się ze składki powiększonej o osiągnięte przez lata zyski. W ramach utworzonego pracowniczego programu emerytalnego są przez pracodawcę odprowadzane składki, której wysokość nie może przekroczyć 7 % Read more…

Staż pracy a uprawnienia pracownika

W relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, regulowanych przez prawo pracy i inne normy prawne, większość uprawnień pracowniczych zależy od stażu pracy, im dłużej się pracuje, tym ma się większe przywileje. Rozróżnia się staż pracy oraz staż zakładowy. Stażem pracy nazywa się wszystkie okresy zatrudnienia u różnych pracodawców. Do tego wlicza się różne okresy niewykonywania pracy Read more…

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością prawną jednostronną, a więc nie wymagającą zgody adresata. Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę? Czy istnieją w tym względzie jakiekolwiek ograniczenia obowiązujące pracodawcę, a chroniące pracownika? Odpowiedzi szukać należy w przepisach Kodeksu pracy, a dokładniej Działu II Rozdziału II regulujących materię m.in. rozwiązania umowy o pracę. Temat można Read more…

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Osoby dotknięte niepełnosprawnością powinny być traktowane tak samo jak ludzie w pełni sprawni, lecz z racji problemów z jakimi muszą się codziennie stykać w swoim życiu, wydaje się konieczne aby były dodatkowo objęte szczególną ochroną oraz licznymi uprzywilejowaniami.. Polskie prawo przewiduje szereg rozwiązań mających na celu ułatwienia w znalezieniu zatrudnienia, przywrócenia do pracy na dotychczasowe Read more…

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną firmie

Pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone swojemu pracodawcy w przypadkach wymienionych przez ustawodawcę w art. 114 – 127 k.p.. Kodeks pracy stanowi, że podstawami przypisania odpowiedzialności pracownikowi są: szkoda wyrządzona wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych z winy nieumyślnej bądź z winy umyślnej, oraz szkoda związana z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się z Read more…

Delegacja pracownicze

Poprzez delegacje należy rozumieć ogół świadczeń należnych wykonującemu czynności pracownicze w związku z wyjazdem służbowym. Świadczenia z tytułu delegacji dzielimy na : dietę – przysługującą w związku ze zwiększonymi potrzebami w czasie wyjazdu; zwrot kosztów, w tym kosztów przejazdu, zakwaterowania, jazd lokalnych. Dieta nie wypłaca się w sytuacji gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodobowe wyżywienie lub Read more…

Umowa absolwencka

Umowa absolwencka to nowa forma prawna normująca zasady odbywania praktyk zawodowych przez absolwentów powstała na podstawie Ustawy o praktykach absolwenckich. Umowa ta ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Stronami umowy o praktykę absolwencką są podmiot przyjmujący na praktykę oraz praktykant. Osoba przyjmująca na praktykę w rozumieniu Read more…