Wpisy z ‘dyskryminacja pracowników’

Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (SN) na temat dyskryminacji przez lata się zmieniało, np. w wyroku z 1 kwietnia 1999 r. SN stwierdził, że uzasadnione jest wypowiedzenie stosunku pracy kobiecie po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego 60 lat. To orzeczenie było powtarzane we wszystkich komentarzach i w zasadzie ta teza była stosowana przez pracodawców. Jednak w późniejszej […]

Wypowiedzenie pracy a osiągnięcie wieku emerytalnego.

Zasada niedyskryminacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy.

Pracownik niepełnosprawny jest narażony na różnego rodzaju przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek stworzenia odpowiednich warunków pracownikowi niepełnosprawnemu do nieutrudnionego funkcjonowania i komunikowania się w miejscu pracy, stosownie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności, tak by warunki były możliwie najbliższe optymalnych dla takiego pracownika.

Mobbing w polskim prawie pracy.

Mobbing jest terminem wprowadzonym przez szwedzkiego lekarza – Petera-Paula Heinemanna, odnoszącym się do sytuacji występującej w grupie społecznej. Ma on miejsce w środowisku pracowniczym, jeśli występują tam takie zachowania jak: prześladowanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie, czy też zastraszanie współpracownika.

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz […]

Odszkodowanie za naruszenie zasady niedyskryminacji

Art. 183d Kodeksu Pracy (KP) wskazuje na możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym, przy czym wiadomo, że odszkodowanie związane jest z pewną szkodą. Natomiast tutaj mamy minimalną ilość odszkodowania określoną – jest to minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie odrębnych przepisów i to odszkodowanie, może być wyższe. Czyli pracownik, który stwierdzi, że np. ten dowcip jakiś […]

Zakaz dyskryminacji pracownika przez pracodawcę

Podstawową zasadą prawa pracy jest zakaz dyskryminacji, która została określona w art. 113 Kodeksu Pracy. Stwierdza on, iż niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, rasę,  przekonania polityczne, narodowość, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas […]

Zasada niedyskryminacji pracowników – przepisy ogólne i molestowanie seksualne

Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy jest określona w ogólności w art. 113 Kodeksu Pracy (k.p.):