Kategoria: dyskryminacja pracowników

Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (SN) na temat dyskryminacji przez lata się zmieniało, np. w wyroku z 1 kwietnia 1999 r. SN stwierdził, że uzasadnione jest wypowiedzenie stosunku pracy kobiecie po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego 60 lat. To orzeczenie było powtarzane we wszystkich komentarzach i w zasadzie ta teza była stosowana przez pracodawców. Jednak w późniejszej Read more…

Wypowiedzenie pracy a osiągnięcie wieku emerytalnego.

Zwolnienie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego nie jest dyskryminacją Zdarza się, że pracodawcy po osiągnięciu przez pracowników wieku emerytalnego i nabyciu przez nich prawa do emerytury dają im wypowiedzenie. Czy rzeczywiście ukończenie przez mężczyznę 65, a kobietę 60 lat może być przyczyną wypowiedzenia? Szczególna ochrona pracownika ze względu na wiek została przewidziana w art. 39 Read more…

Zasada niedyskryminacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy.

Pracownik niepełnosprawny jest narażony na różnego rodzaju przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek stworzenia odpowiednich warunków pracownikowi niepełnosprawnemu do nieutrudnionego funkcjonowania i komunikowania się w miejscu pracy, stosownie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności, tak by warunki były możliwie najbliższe optymalnych dla takiego pracownika. Po pierwsze pracodawca ma obowiązek zlikwidowania barier funkcjonalnych na terenie Read more…

Mobbing w polskim prawie pracy.

Mobbing jest terminem wprowadzonym przez szwedzkiego lekarza – Petera-Paula Heinemanna, odnoszącym się do sytuacji występującej w grupie społecznej. Ma on miejsce w środowisku pracowniczym, jeśli występują tam takie zachowania jak: prześladowanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie, czy też zastraszanie współpracownika. Możemy wyróżnić mobbing ukośny, który występuje, gdy osoby będące w relacji mobbującej nie są na równorzędnych stanowiskach. Read more…

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz Read more…

Odszkodowanie za naruszenie zasady niedyskryminacji

Art. 183d Kodeksu Pracy (KP) wskazuje na możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym, przy czym wiadomo, że odszkodowanie związane jest z pewną szkodą. Natomiast tutaj mamy minimalną ilość odszkodowania określoną – jest to minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie odrębnych przepisów i to odszkodowanie, może być wyższe. Czyli pracownik, który stwierdzi, że np. ten dowcip jakiś Read more…

Zakaz dyskryminacji pracownika przez pracodawcę

Podstawową zasadą prawa pracy jest zakaz dyskryminacji, która została określona w art. 113 Kodeksu Pracy. Stwierdza on, iż niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, rasę,  przekonania polityczne, narodowość, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas Read more…

Zasada niedyskryminacji pracowników – przepisy ogólne i molestowanie seksualne

Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy jest określona w ogólności w art. 113 Kodeksu Pracy (k.p.): Art. 113 k.p. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub Read more…