Wpisy z ‘stosunek pracy’

Umowa na czas wykonania określonej pracy; umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa o pracę na czas określony

Czas określony obowiązywania tej umowy najczęściej jest wskazywany w ten sposób, że podaje się okres, na jaki została zawarta umowa. Można też wskazać datę końcową oraz określić jakieś pewne, przyszłe zdarzenie. Gdy wolą stron było zawarcie terminowej umowy o pracę, ale strony nie wpisały w treści umowy tego okresu zatrudnienia, nie istnieje domniemanie, że strony […]

Umowa o pracę na czas nieokreślony; umowa o pracę na okres próbny

Rodzaje stosunków pracy

Ryzyko pracodawcy i umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest świadczenie pracy

Pojęcie ryzyka pracodawcy

Zasady prawa pracy

Opisane w Kodeksie Pracy (KP) zasady prawa pracy stanowią wytyczne legislacyjne, opisują relacje między stronami stosunku pracy, mają znaczenie prawno-procesowe, materialnoprawne oraz stanowią wskazówki interpretacyjne wykorzystywane np. przy wykładni przepisów kodeksu cywilnego do opisywania relacji prawno-pracowniczych. 1. Zasada uprzywilejowania pracownika (wyrażona w art. 18 § 1 i § 2 KP) – w jednym ze swoich […]

Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, chyba że zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli. Inspektor nie podlega rewizji osobistej […]

Kontrola Inspekcji pracy (I)

ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Stosunek pracy i jego cechy charakterystyczne

Stosunek pracy jest to zobowiązanie wzajemne, w którym obie strony występują wobec siebie zarówno w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Stanowi o tym art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (KP): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym […]

Powództwo o ustalenie treści stosunku pracy

Stronom stosunku prawnego służy powództwo o ustalenie treści stosunku prawnego z 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Podstawowym środkiem obronnym wytaczanym przy tego rodzaju powództwach jest zarzut braku interesu prawnego i polega on na tym, że nie wytacza się powództwa o ustalenie, jeżeli można wytoczyć powództwo o świadczenie.

Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Spółdzielczymi umowami o pracę nazywamy umowy zawieranie w spółdzielniach pracy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu osobistej pracy jej członków. Powstają również spółdzielnie niewidomych, inwalidów czy pracy rękodzieła ludowego. Aby zaistniał stosunek pracy pomiędzy daną osobą, a spółdzielnią konieczne jest nawiązanie spółdzielczej umowy o pracę. Tak zwany okres kandydacki, którego spółdzielnia może […]