Kategoria: stosunek pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy; umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy Jest to umowa, której strony odwołują się do pewnych okoliczności, czyli wskazują na pewną potrzebę, nie mogąc z góry ustalić czasu trwania tego stosunku pracy. Komentatorzy wskazują tu np. na kampanię cukrowniczą, żniwną, prace budowlane. Te umowy mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem, przy czym mechanizm wypowiadania tych umów o Read more…

Umowa o pracę na czas określony

Czas określony obowiązywania tej umowy najczęściej jest wskazywany w ten sposób, że podaje się okres, na jaki została zawarta umowa. Można też wskazać datę końcową oraz określić jakieś pewne, przyszłe zdarzenie. Gdy wolą stron było zawarcie terminowej umowy o pracę, ale strony nie wpisały w treści umowy tego okresu zatrudnienia, nie istnieje domniemanie, że strony Read more…

Umowa o pracę na czas nieokreślony; umowa o pracę na okres próbny

Rodzaje stosunków pracy Stosunek pracy zgodnie z kwalifikacją przyjętą w Kodeksie Pracy (KP) może być przedmiotem umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania. Kodeks w art. 77 wskazuje również na spółdzielczy stosunek pracy regulowany ustawą – Prawo spółdzielcze, do którego przepisy KP stosuje się w zakresie nieuregulowanym przepisami tej ustawy. Art. 25 § 1 KP Read more…

Ryzyko pracodawcy i umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest świadczenie pracy

Pojęcie ryzyka pracodawcy Doktryna wypracowała pojęcie zasady ryzyka pracodawcy. Pracodawca stoi z góry na przegranej pozycji w walce z pracownikiem. Ryzyko to sprowadza się do ryzyka gospodarczego – ujemne rezultaty działalności nie mogą obciążać pracownika. Inaczej mówiąc, nie można oceniać roszczenia o wynagrodzenia za pracę odwołując się do sytuacji ekonomicznej pracodawcy. Pracodawca nie może w Read more…

Zasady prawa pracy

Opisane w Kodeksie Pracy (KP) zasady prawa pracy stanowią wytyczne legislacyjne, opisują relacje między stronami stosunku pracy, mają znaczenie prawno-procesowe, materialnoprawne oraz stanowią wskazówki interpretacyjne wykorzystywane np. przy wykładni przepisów kodeksu cywilnego do opisywania relacji prawno-pracowniczych. 1. Zasada uprzywilejowania pracownika (wyrażona w art. 18 § 1 i § 2 KP) – w jednym ze swoich Read more…

Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, chyba że zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli. Inspektor nie podlega rewizji osobistej Read more…

Kontrola Inspekcji pracy (I)

ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY  Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności Read more…

Stosunek pracy i jego cechy charakterystyczne

Stosunek pracy jest to zobowiązanie wzajemne, w którym obie strony występują wobec siebie zarówno w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Stanowi o tym art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (KP): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym Read more…

Powództwo o ustalenie treści stosunku pracy

Stronom stosunku prawnego służy powództwo o ustalenie treści stosunku prawnego z 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Podstawowym środkiem obronnym wytaczanym przy tego rodzaju powództwach jest zarzut braku interesu prawnego i polega on na tym, że nie wytacza się powództwa o ustalenie, jeżeli można wytoczyć powództwo o świadczenie. Tej materii dotyczy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 Read more…

Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Spółdzielczymi umowami o pracę nazywamy umowy zawieranie w spółdzielniach pracy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu osobistej pracy jej członków. Powstają również spółdzielnie niewidomych, inwalidów czy pracy rękodzieła ludowego. Aby zaistniał stosunek pracy pomiędzy daną osobą, a spółdzielnią konieczne jest nawiązanie spółdzielczej umowy o pracę. Tak zwany okres kandydacki, którego spółdzielnia może Read more…