Kategoria: wynagrodzenie i premie

Kontrola Inspekcji pracy (I)

ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY  Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności Read more…

Składniki wynagrodzenia cz. II

Pracodawcy często stosują taki zabieg, że opisują przesłanki nabycia prawa do premii w postaci nienagannie przepracowanego miesiąca, braku zwolnień, później piszą o reduktorach, np. za jeden dzień nieobecności w pracy obniżka o 10% premii. W przypadku nietrzeźwości cała premia jest obniżana itp. a na końcu piszą w ten sposób, iż o wysokości i prawie do premii Read more…

Składniki wynagrodzenia cz. I

Koniecznym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie podstawowe, wyznaczone przez kategorię osobistego zaszeregowania. Rozróżnia się tu wynagrodzenie za czas wykonywania pracy według kategorii zaszeregowania wykonanych robót, w ten sposób oblicza się wynagrodzenie akordowe (wynagrodzenie pracownika zależy od liczby wykonanych sztuk jakichś produktów). Dodatkowymi składnikami wynagrodzenia za pracę są premie, mające charakter uzupełniający, niestały, jednakże są to świadczenia Read more…

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wyróżniamy dwa rodzaje potrąceń z wynagrodzenia za pracę: Potrącenie właściwe – polegające na umorzeniu wierzytelności pracodawcy wobec pracownika, opisane jest w treści art. 91 § 1 Kodeksu Pracy (KP): § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Wymaga ono zgody Read more…

Miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie jest długiem odbiorczym, czyli pracodawca nie ma obowiązku np. wysyłania wynagrodzenia na adres pracownika, jeżeli pracownik tego wynagrodzenia nie podejmuje, a jest ono wypłacane np. w kasie zakładu pracy. Przyjmuje ono formę pieniężną, może być częściowo niepieniężne, jeżeli przewidują to przepisy prawa pracy, w szczególności układy zbiorowe pracy. Wypłata w inny sposób, w szczególności Read more…

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Art. 85 Kodeksu Pracy (KP) reguluje kwestię terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę: Art. 85 § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. § 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w Read more…

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Oprócz ekwiwalentu, wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach i dodatkiem za pracę w godzinach nocnych, pracownikowi przysługuje tak zwana odprawa pieniężna, w momencie utraty pracy. Jednak aby ją otrzymać należy spełnić kilka podstawowych warunków. A mianowicie: być pracownikiem takiego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, stracić zatrudnienie z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. W przypadku Read more…

Stosunek norm pracy do wynagrodzenia i ochrona wynagrodzenia za pracę

Art. 83 Kodeksu Pracy (KP) dotyczy norm pracy, wg których ustalane jest wynagrodzenie za pracę, te kwestie zostały wyłączone z właściwości sądów pracy. Art. 83. § 1. Normy pracy, stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości, mogą być stosowane, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. § 2. Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i Read more…

Przestój

Przestój uregulowany w art. 81 Kodeksu Pracy dotyczy przerw w wykonywaniu pracy w ramach przestoju. W praktyce często pracodawcy zmuszają pracowników do pobierania urlopu bezpłatnego, za który nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, mimo iż pracownik czeka w domu „pod telefonem” na informację o jakimś zleceniu, itp. Przepis ten w sposób szczegółowy opisuje normatywnie przesłanki przestoju. Przesłanki zastosowania art. 81 § Read more…

Pozbawienie i ograniczenie wynagrodzenia za pracę

Prawo do pozbawienia i ograniczenia wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie za pracę jest ekwiwalentem świadczonej pracy, czyli jest świadczeniem wypłacanym w zamian za wykonywaną pracę, to trzeba mieć na względzie to, że Kodeks Pracy (kp) opisuje również sytuację, w której pracownik nie uzyskuje prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 80 kp: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania Read more…