Wpisy z ‘wynagrodzenie i premie’

Kontrola Inspekcji pracy (I)

ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Składniki wynagrodzenia cz. II

Pracodawcy często stosują taki zabieg, że opisują przesłanki nabycia prawa do premii w postaci nienagannie przepracowanego miesiąca, braku zwolnień, później piszą o reduktorach, np. za jeden dzień nieobecności w pracy obniżka o 10% premii. W przypadku nietrzeźwości cała premia jest obniżana itp. a na końcu piszą w ten sposób, iż o wysokości i prawie do premii […]

Składniki wynagrodzenia cz. I

Koniecznym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie podstawowe, wyznaczone przez kategorię osobistego zaszeregowania. Rozróżnia się tu wynagrodzenie za czas wykonywania pracy według kategorii zaszeregowania wykonanych robót, w ten sposób oblicza się wynagrodzenie akordowe (wynagrodzenie pracownika zależy od liczby wykonanych sztuk jakichś produktów).

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wyróżniamy dwa rodzaje potrąceń z wynagrodzenia za pracę:

Miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie jest długiem odbiorczym, czyli pracodawca nie ma obowiązku np. wysyłania wynagrodzenia na adres pracownika, jeżeli pracownik tego wynagrodzenia nie podejmuje, a jest ono wypłacane np. w kasie zakładu pracy. Przyjmuje ono formę pieniężną, może być częściowo niepieniężne, jeżeli przewidują to przepisy prawa pracy, w szczególności układy zbiorowe pracy. Wypłata w inny sposób, w szczególności […]

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Art. 85 Kodeksu Pracy (KP) reguluje kwestię terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę: Art. 85 § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. § 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w […]

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Oprócz ekwiwalentu, wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach i dodatkiem za pracę w godzinach nocnych, pracownikowi przysługuje tak zwana odprawa pieniężna, w momencie utraty pracy. Jednak aby ją otrzymać należy spełnić kilka podstawowych warunków. A mianowicie:

Stosunek norm pracy do wynagrodzenia i ochrona wynagrodzenia za pracę

Art. 83 Kodeksu Pracy (KP) dotyczy norm pracy, wg których ustalane jest wynagrodzenie za pracę, te kwestie zostały wyłączone z właściwości sądów pracy. Art. 83. § 1. Normy pracy, stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości, mogą być stosowane, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. § 2. Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i […]

Przestój

Przestój uregulowany w art. 81 Kodeksu Pracy dotyczy przerw w wykonywaniu pracy w ramach przestoju. W praktyce często pracodawcy zmuszają pracowników do pobierania urlopu bezpłatnego, za który nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, mimo iż pracownik czeka w domu „pod telefonem” na informację o jakimś zleceniu, itp. Przepis ten w sposób szczegółowy opisuje normatywnie przesłanki przestoju.

Pozbawienie i ograniczenie wynagrodzenia za pracę

Prawo do pozbawienia i ograniczenia wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie za pracę jest ekwiwalentem świadczonej pracy, czyli jest świadczeniem wypłacanym w zamian za wykonywaną pracę, to trzeba mieć na względzie to, że Kodeks Pracy (kp) opisuje również sytuację, w której pracownik nie uzyskuje prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 80 kp: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania […]