Wpisy z ‘związki zawodowe’

Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, chyba że zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli. Inspektor nie podlega rewizji osobistej […]

Kontrola Inspekcji pracy (I)

ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Charakter zapytania o pracowników objętych ochroną

Niekoniecznie w każdym przypadku pracodawca ma wystąpić do organizacji związkowej z zapytaniem o listę osób objętych ochroną, jeżeli pracodawca z innych pewnych źródeł ma informację że pracownik korzysta lub nie z ochrony i ta informacja jest na tyle wiarygodna, że nie widzi potrzeby jej weryfikowana (tak uważał prof. Sanetra). Wówczas pracodawca postąpi stosownie do informacji, […]

Obowiązek podania informacji o liście osób objętych ochroną przez związek zawodowy

Podczas gdy nie wszyscy korzystają z ochrony związkowej, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wieloma związkami zawodowymi, to trzeba wiedzieć który związek którego pracownika reprezentuje.

Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Ochrona może dotyczyć pracowników niezrzeszonych, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki : 1) pracownik sam z własnej inicjatywy zwrócił się o ochronę zz nie może osoby niezrzeszonej z urzędu objąć ochroną; mamy do czynienia z negatywną i pozytywną wolnością związkową; pozytywna  – każdy może przystąpić do związku zawodowego (zz) i z tego tytułu  nie powinien być dyskryminowany, negatywna […]

Podmioty korzystające z ochrony związkowej

Rozważmy sytuację taką, że pracodawca otrzymał informację o liczebności pracowników i nakładców zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej (zoz), ale uznał, że ta informacja jest nieprawdziwa i rozwiązał umowę o pracę bez konsultacji związkowej, a pracownik odwołał się do sądu.

Nieterminowe informowanie pracodawcy o swoich obowiązkach przez zoz cz. II

Może się też zdarzyć tak, że zakładowa organizacja związkowa (zoz) w terminie przesłała informację, ale nie odpowiada ona prawdzie np. zoz zawyża liczbę członków. W świetle prawa taka zoz nie korzysta z uprawnień zoz, więc wszelkie dokonane przez nią czynności są nieważne.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku, weszła w życie Ustawa o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów, wzbudzająca liczne kontrowersje i niezadowolenie zarówno wśród psychologów, jak i psychiatrów, pedagogów, czy absolwentów resocjalizacji. Co stanowi owa ustawa i jakie są jej konsekwencje prawne wykonywania zawodu psychologa?

Nieterminowe informowanie pracodawcy o swoich obowiązkach przez zoz cz. I

Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie swoich członków przez zakładową organizację związkową (zoz) ma być spełniany według stanu rzeczy na ostatni dzień kwartału, czyli odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarza po zakończeniu kwartału.

Międzyzakładowa organizacja związkowa, informowanie pracodawcy o liczebności zakładowej organizacji związkowej

Art. 34 ustawy o związkach zawodowych mówi o międzyzakładowej organizacji związkowej (moz). Moz będą tworzone tam, gdzie mamy do czynienia z małymi pracodawcami, gdzie nie można utworzyć sprawnie działających zakładowych organizacji związkowych. Moz to organizacja, która swoim zasięgiem obejmuje co najmniej dwóch pracodawców. Moz musi zrzeszać co najmniej 10 osób. Art. 34 ustawy o związkach […]