Kategoria: związki zawodowe

Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, chyba że zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli. Inspektor nie podlega rewizji osobistej Read more…

Kontrola Inspekcji pracy (I)

ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY  Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności Read more…

Charakter zapytania o pracowników objętych ochroną

Niekoniecznie w każdym przypadku pracodawca ma wystąpić do organizacji związkowej z zapytaniem o listę osób objętych ochroną, jeżeli pracodawca z innych pewnych źródeł ma informację że pracownik korzysta lub nie z ochrony i ta informacja jest na tyle wiarygodna, że nie widzi potrzeby jej weryfikowana (tak uważał prof. Sanetra). Wówczas pracodawca postąpi stosownie do informacji, Read more…

Obowiązek podania informacji o liście osób objętych ochroną przez związek zawodowy

Podczas gdy nie wszyscy korzystają z ochrony związkowej, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wieloma związkami zawodowymi, to trzeba wiedzieć który związek którego pracownika reprezentuje. Aby ułatwić pracodawcy wywiązanie się z obowiązku konsultacji mamy kolejny obowiązek informacyjny, tym razem w art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych, który stanowi, że pracodawca zgłasza się do zakładowej organizacji Read more…

Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Ochrona może dotyczyć pracowników niezrzeszonych, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki : 1) pracownik sam z własnej inicjatywy zwrócił się o ochronę zz nie może osoby niezrzeszonej z urzędu objąć ochroną; mamy do czynienia z negatywną i pozytywną wolnością związkową; pozytywna  – każdy może przystąpić do związku zawodowego (zz) i z tego tytułu  nie powinien być dyskryminowany, negatywna Read more…

Podmioty korzystające z ochrony związkowej

Rozważmy sytuację taką, że pracodawca otrzymał informację o liczebności pracowników i nakładców zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej (zoz), ale uznał, że ta informacja jest nieprawdziwa i rozwiązał umowę o pracę bez konsultacji związkowej, a pracownik odwołał się do sądu. Pracodawca mógłby dowodzić, że nie miał obowiązku konsultacji związkowej, bo nie miał partnera związkowego i wtedy sąd rozpoznawałby Read more…

Nieterminowe informowanie pracodawcy o swoich obowiązkach przez zoz cz. II

Może się też zdarzyć tak, że zakładowa organizacja związkowa (zoz) w terminie przesłała informację, ale nie odpowiada ona prawdzie np. zoz zawyża liczbę członków. W świetle prawa taka zoz nie korzysta z uprawnień zoz, więc wszelkie dokonane przez nią czynności są nieważne. Jeśli pracodawca wie z innych źródeł o tym, że organizacja zrzesza mniej niż 10 Read more…

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku, weszła w życie Ustawa o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów, wzbudzająca liczne kontrowersje i niezadowolenie zarówno wśród psychologów, jak i psychiatrów, pedagogów, czy absolwentów resocjalizacji. Co stanowi owa ustawa i jakie są jej konsekwencje prawne wykonywania zawodu psychologa? Usługi psychologiczne, do których świadczenia uprawniony jest dyplomowany psycholog, to: Read more…

Nieterminowe informowanie pracodawcy o swoich obowiązkach przez zoz cz. I

Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie swoich członków przez zakładową organizację związkową (zoz) ma być spełniany według stanu rzeczy na ostatni dzień kwartału, czyli odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarza po zakończeniu kwartału. Pojawiają się tutaj pewne problemy: 1) Co stanie się, jeśli organizacja związkowa wcześniej udzieli takiej Read more…

Międzyzakładowa organizacja związkowa, informowanie pracodawcy o liczebności zakładowej organizacji związkowej

Art. 34 ustawy o związkach zawodowych mówi o międzyzakładowej organizacji związkowej (moz). Moz będą tworzone tam, gdzie mamy do czynienia z małymi pracodawcami, gdzie nie można utworzyć sprawnie działających zakładowych organizacji związkowych. Moz to organizacja, która swoim zasięgiem obejmuje co najmniej dwóch pracodawców. Moz musi zrzeszać co najmniej 10 osób. Art. 34 ustawy o związkach Read more…