Kategoria: Prawo rodzinne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego ma miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią wspólnie dojść do porozumienia w zakresie swojego majątku, wówczas składają odpowiedni wniosek do sądu. O podziale majątku małżonków rozstrzyga sąd położenia majątku małżonków, właściwy w tym zakresie jest sąd rejonowy. Co powinien zawierać wniosek o podział majątku wspólnego i jakie wymogi formalne spełniać? Read more…

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska jest to umowa zawierana pomiędzy przyszłymi małżonkami mająca na celu wprowadzenie ustroju majątkowego, innego niż ustawowy. Ustawowy ustrój majątkowy to ustrój według którego przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa należą do wspólnego majątku, m.in. wynagrodzenie za pracę czy też inne dochody pochodzące z majątku wspólnego. W sytuacji gdy przyszli małżonkowie chcą w inny sposób Read more…

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dzieci

Zasadą przyjętą na gruncie polskiego ustawodawstwa jest iż dziecko, do chwili ukończenia 13-go roku życia nie ponosi winy za wyrządzone przez siebie szkody. Pomimo to poszkodowany ma w takiej sytuacji możliwość dochodzenia odszkodowania. Za szkody wyrządzone przez osobę małoletnią odpowiedzialność ponoszą jego rodzice, opiekunowie bądź tez osoby które odpowiadają za dziecko w określonym czasie lub Read more…

Darowizna na rzecz małoletniego

Darowizna jest umową konsensualną, w której darczyńca zobowiązuję się do bezpłatnego świadczenia kosztem własnego majątku na rzecz danej osoby, zwanej dalej obdarowanym. Czy w przypadku gdy obdarowanym jest osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia darowizna będzie ważna ? Kto zarządza takim majątkiem ? Często spotykanym stereotypem, jest przeświadczenie, że majątek małoletniego dziecka należy Read more…

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód jest rozwiązaniem związku małżeńskiego na skutek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwałym rozkładem pożycia jest sytuacja w której z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że powrót małżonków do wspólnego pożycia jest niemożliwy. Zupełność natomiast oznacza, że małżonkowie nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, nie są związani ze sobą wspólnotą fizyczną czy też więzią Read more…

Świadczenia przysługujące samotnym rodzicom

Rodzicom samotnie wychowującym jedno lub więcej dzieci w przypadku kiedy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica przysługują wymienione w Ustawie o świadczeniach rodzinnych świadczenia, w szczególności zaś zasiłek rodzinny. Jednakże zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( przyznawany wraz z zasiłkiem rodzinnym po Read more…

Treść wyroku rozwodowego

Co musi zawierać wyrok rozwodowy: 1. Kwestię winy – jeśli zgodne żądanie będzie małżonków w tym zakresie, to sąd nie orzeknie. 2. Kwestię władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga – można powierzyć władze jednemu, a drugiego ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków. W tym zakresie sąd przejmuje uprawnienia sądu opiekuńczego. Można władzy pozbawić, ograniczyć, Read more…

Prawa i obowiązki małżonków

Małżonkowie obowiązani są do: 1. wspólnego pożycia 2. wzajemnej pomocy i wierności 3. współdziałania dla dobra rodziny 4. przyczyniania się zaspokajania potrzeb rodziny według swych sił i możliwości zarobkowych i majątkowych. Może to polegać także na osobistych starania o wychowanie dzieci jak i pracy w gospodarstwie. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny – w Read more…

Ustanie małżeństwa

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO) przewiduje 3 sposoby ustania małżeństwa: 1. Śmierć małżonka. 2. Uznanie małżonka za zmarłego z art. 55 KRO: § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. § Read more…

Unieważnienie małżeństwa

Kolejną przesłanką nieważności małżeństwa obok omawianego już wcześniej wieku jest całkowite ubezwłasnowolnienie. Stanowi o tym art. 11 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało Read more…