Kategoria: małżeństwo

Prawa i obowiązki małżonków

Małżonkowie obowiązani są do: 1. wspólnego pożycia 2. wzajemnej pomocy i wierności 3. współdziałania dla dobra rodziny 4. przyczyniania się zaspokajania potrzeb rodziny według swych sił i możliwości zarobkowych i majątkowych. Może to polegać także na osobistych starania o wychowanie dzieci jak i pracy w gospodarstwie. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny – w Read more…

Unieważnienie małżeństwa

Kolejną przesłanką nieważności małżeństwa obok omawianego już wcześniej wieku jest całkowite ubezwłasnowolnienie. Stanowi o tym art. 11 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało Read more…

Unieważnienie małżeństwa z powodu wieku

Powództwo o unieważnienie małżeństwa można wytoczyć wyłącznie na podstawie enumeratywnie (czyli tylko i wyłącznie tych) wymienionych przesłanek w art. 10 – 16 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Postępowanie o unieważnienie małżeństwa toczy się według przepisów o postępowaniu odrębnym. Art. 10 KRO stanowi tak: § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Read more…

Kwestie szczególne związane z zawarciem małżeństwa

Gdy nupturienci (czyli przyszli małżonkowie) chcieliby zawrzeć małżeństwo poza lokalem urzędu stanu cywilnego, to w szczególnych okolicznościach jest to możliwe. Zgody w tym zakresie udziela kierownik urzędu stanu cywilnego (u.s.c.). Była taka sytuacja, że nupturienci chcieli zawrzeć małżeństwo w ogrodzie, ale kierownik u.s.c. nie wyraził zgody. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać powagę. Można przyjąć przecież, Read more…

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa i dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa Do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa muszą być spełnione 3 przesłanki: a)    interes prawny (koniecznie prawny) b)    sporządzony akt małżeństwa c) niezachowana jedna z istotnych przesłanek zawarcia związku małżeńskiego (cywilnego bądź konkordatowego). Jeśli nie została zachowana żadna z istotnych przesłanek zawarcia związku małżeńskiego, to wtedy wszczynamy postępowanie nieprocesowe z Read more…

Zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa ogólnie reguluje art. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). W Polsce najpopularniejszą formą zawarcia małżeństwa jest małżeństwo konkordatowe. Od 1998 r. jest uregulowane prawnie. Małżonkowie przed duchownym wyrażają wolę zawarcia związku małżeńskiego. Jest to związek wyznaniowy, który swoje skutki odnosi także w prawie cywilnym, ale nie zawsze. Między 1945 a 1958 r. skutki Read more…

Ustroje wspólności majątkowej małżeńskiej

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej można podzielić na 3 typy: 1. Wspólność ogólna – zakłada że całe majątki dotychczasowe i przyszłe małżonków stanowią jedną masę wspólną. Są takie systemy które przyjmują ten bardzo szeroko rozumiany ustrój wspólności majątkowej. 2. System wspólności dorobku – każdy małżonek zachowuje majątek odrębny i prawo do niego (to co zostało nabyte przed małżeństwem), a wspólne staje się Read more…

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych i podziały. Małżeński ustrój majątkowy to ogół uregulowań prawnych określających sytuacje prawną małżonków względem ich mienia wniesionego do małżeństwa i mienia nabytego w czasie trwania małżeństwa.  W rożnych systemach prawnych te uregulowania poszły w różnych, ale dwóch kierunkach. Zakładają albo połączenie się majątków małżonków w jedną masę bądź też utrzymuje się stan jaki Read more…

Kwestie wspólne dla małżeńskich ustrojów majątkowych

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO), które są niezależne od ustroju majątkowego łączącego małżonków. Są cztery takie przepisy: 1. Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, Read more…

Skutki unieważnienia małżeństwa

Możemy wyróżnić dziewięć ważnych skutków unieważnienia małżeństwa – występuje tu dużo podobieństw jak w przypadku skutków rozwodu: 1. Unieważnienie to akt konstytutywny (w przeciwieństwie do ustalenia nieistnienia), ale prawnie traktuje się jakby małżeństwo nie było zawarte. Powoduje to poniższe dalsze skutki. 2. Ustanie powinowactwa (w przeciwieństwie do rozwodu). 3. Powrót do poprzedniego nazwiska – z mocy prawa nie można Read more…