Wpisy z ‘małżeństwo’

Prawa i obowiązki małżonków

Małżonkowie obowiązani są do: 1. wspólnego pożycia 2. wzajemnej pomocy i wierności 3. współdziałania dla dobra rodziny 4. przyczyniania się zaspokajania potrzeb rodziny według swych sił i możliwości zarobkowych i majątkowych. Może to polegać także na osobistych starania o wychowanie dzieci jak i pracy w gospodarstwie.

Unieważnienie małżeństwa

Kolejną przesłanką nieważności małżeństwa obok omawianego już wcześniej wieku jest całkowite ubezwłasnowolnienie. Stanowi o tym art. 11 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO).

Unieważnienie małżeństwa z powodu wieku

Powództwo o unieważnienie małżeństwa można wytoczyć wyłącznie na podstawie enumeratywnie (czyli tylko i wyłącznie tych) wymienionych przesłanek w art. 10 – 16 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Postępowanie o unieważnienie małżeństwa toczy się według przepisów o postępowaniu odrębnym. Art. 10 KRO stanowi tak: § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. […]

Kwestie szczególne związane z zawarciem małżeństwa

Gdy nupturienci (czyli przyszli małżonkowie) chcieliby zawrzeć małżeństwo poza lokalem urzędu stanu cywilnego, to w szczególnych okolicznościach jest to możliwe. Zgody w tym zakresie udziela kierownik urzędu stanu cywilnego (u.s.c.). Była taka sytuacja, że nupturienci chcieli zawrzeć małżeństwo w ogrodzie, ale kierownik u.s.c. nie wyraził zgody. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać powagę. Można przyjąć przecież, […]

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa i dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa ogólnie reguluje art. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO).

Ustroje wspólności majątkowej małżeńskiej

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej można podzielić na 3 typy: 1. Wspólność ogólna – zakłada że całe majątki dotychczasowe i przyszłe małżonków stanowią jedną masę wspólną. Są takie systemy które przyjmują ten bardzo szeroko rozumiany ustrój wspólności majątkowej. 2. System wspólności dorobku – każdy małżonek zachowuje majątek odrębny i prawo do niego (to co zostało nabyte przed małżeństwem), a wspólne staje się […]

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych i podziały.

Kwestie wspólne dla małżeńskich ustrojów majątkowych

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO), które są niezależne od ustroju majątkowego łączącego małżonków.

Skutki unieważnienia małżeństwa

Możemy wyróżnić dziewięć ważnych skutków unieważnienia małżeństwa – występuje tu dużo podobieństw jak w przypadku skutków rozwodu: