Wpisy z ‘opieka i kuratela’

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego wynika z obowiązku rodziców wobec dzieci, który powstaje w chwili urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Polega on na zapewnieniu odpowiedniej egzystencji osobom do tego uprawnionym co przejawia się w dostarczeniu środków utrzymania oraz wychowania.

Kuratela a probacja.

Często mylone są pojęcia kurateli i probacji. Są to dwa różne pojęcia; łączy je jedynie obszar zainteresowań (ustanowienie opieki, pomoc) oraz spajająca jest osoba kuratora, który zazwyczaj występuje zarówno przy kurateli jak i przy probacji.

Ubezwłasnowolnienie. Podstawy prawne ustanowienia opieki i kurateli.

Ubezwłasnowolnienie to termin prawny, odnoszący się do częściowego ograniczenia, lub całkowitego pozbawienia osoby fizycznej czynności prawnych. W przypadku, gdy osoba, mimo osiągnięcia pełnoletności, nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim życiem, sąd może wydać decyzję o ubezwłasnowolnieniu. Decyzja taka zapada, gdy jednostka  ma znaczne problemy z funkcjonowaniem psychospołecznym.  Najczęściej występują tu takie czynniki jak: głębokie, […]

O adopcji cd.- kogo zgoda niezbędna do adopcji?

Adopcja w polskim prawie to skomplikowana procedura, która ma wiele zawiłości. W poniższym artykule znaleźć będzie można informacje dotyczące tego, które osoby muszą ewentualnie wyrazić zgodę na adopcję dziecka. Jest to o tyle ważna informacja, że brak takiej zgody może zahamować postępowanie adopcyjne.

Ustanie opieki

  Ustanie opieki i wygaśnięcie funkcji opiekuna Opieka ustaje w przypadku: 1. Osiągnięcia pełnoletniości. 2. Przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Sprawowanie opieki i nadzór nad opieką

Sprawowanie opieki We wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących majątku i osoby opiekun jest obowiązany uzyskiwać zezwolenie sądu. Opiekun niezwłocznie po objęciu powinien sporządzić inwentarz i przedstawić sądowi. Jeśli majątek jest nieznaczny sąd może zwolnić z ego obowiązku – zasada odwrotna jak przy rodzicach.

Co to jest kuratela i jakie pełni funkcje

Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Kurator może wystąpić o stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Zasadniczo jest pokrywane z majątku osoby, dla której kurator został ustanowiony. Jeżeli natomiast osoba ta […]

Instytucja kurateli – ogólnie

Trochę podobna jest do opieki, ale ma inny charakter – stosuje się odpowiednio przepisy o opiece. Ustanawia się ja w sytuacjach w ustawie przewidzianych.

Treść opieki

1. Piecza nad osobą i majątkiem dziecka z należytą starannością z dbałością o dobro dziecka i interesu społecznego. Jest to podobne do władzy rodzicielskiej – zresztą przepisy o władzy rodzicielskiej stosuje się odpowiednio. 2. Piecza nad osobą 3. Zarząd majątkiem 4. Reprezentacja

Kuratela sądowa

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których dotyczy postępowanie sądowe, a także na terenie zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Kuratela spełnia również […]