Wpisy z ‘pokrewieństwo’

Przesłanki uznania ojcostwa cz. I

Od 2009 r. instytucja uznania dziecka posiada nazwę uznania ojcostwa.

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem.

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, co do którego nie ma domniemania, że pochodzi ono od małżonków;  – uznanie dziecka – sądowe ustalenie ojcostwa.

Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Wystąpienie dziecka z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa

Legitymacja w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, obalenie dominiemania ojcostwa

Legitymacja o zaprzeczenie matki dziecka Uregulowane w art. 69 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. § 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku. § 3. […]

Ustalenie ojcostwa przez badanie DNA.

Jak mówią statystki, co 10 dziecko na świecie nie jest wychowywane przez biologicznego ojca. To wyjaśnia dlaczego coraz częściej korzysta się z badań DNA w celu ustalenia ojcostwa.

Terminy zaprzeczenia ojcostwa przez męża matki

Występują trzy terminy na zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki: I termin jest uregulowany w art. 63 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) – 6 miesięcy od dnia, w którym mąż matki dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa

Dziecko pochodzi od męża matki, gdy: a) urodziło się w czasie trwania małżeństwa b) albo urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód) lub unieważnienia małżeństwa. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od […]

Ustalanie pochodzenia dziecka – zasady ogólne

Ustalenie pochodzenia dziecka od określonych osób jest ustaleniem pokrewieństwa w pierwszym stopniu (rodzice -dziecko) od którego zależy istnienie innych więzi np. w linii prostej (dziadkowie), w linii bocznej (rodzeństwo) oraz z powinowactwa. Ustalenie pochodzenia  jest doniosłe przede wszystkim z uwagi na ustalenie stanu cywilnego człowieka.  Pochodzenie od rodziców ustala się na ogół w dzieciństwie, w […]