Wpisy z ‘rodzice a dzieci’

Ustalenie ojcostwa

  Ustalenie ojcostwa jest jednym z elementów tworzących stan cywilny w rozumieniu cywilistycznym. Co do zasady można wyróżnia się ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego, oraz ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Kodeks cywilny przewiduje trzy sposoby ustalenia ojcostwa:

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w Polsce jest bardzo niska. Na całe szczęście istnieją dodatki do tego zasiłku. Mają do niego prawo te rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to jedna z podstawowych form wsparcia finansowego dla polskich rodzin. Ma on na celu częściow0 pokryć wydatki ponoszone przez rodziców i związane z utrzymaniem dziecka.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego wynika z obowiązku rodziców wobec dzieci, który powstaje w chwili urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Polega on na zapewnieniu odpowiedniej egzystencji osobom do tego uprawnionym co przejawia się w dostarczeniu środków utrzymania oraz wychowania.

Obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci

Jest to pomoc natury osobistej jak i majątkowej, jak również obowiązek troski w razie choroby. Ten obowiązek istnieje niezależnie od tego czy rodzice są małżeństwem czy też nie.

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków.

Szczególne ograniczenia w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna kilka przypadków szczegolnych ograniczeń w wykonywaniu władzy rodzicielskiej:

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest pojęciem ustawowym, ale przyjętym potocznie. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj tzw. zarządzenie opiekuńcze – przewidziane w art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Generalnie sąd może wydać jakiekolwiek zarządzenie biorąc pod uwagę oczywiście dobro dziecka, gdyż wydaje się je, jeśli dobro to jest zagrożone. Podobnie jak inne środki związane z władzą […]

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ponieważ sąd ma obowiązek w wyroku rozwodowym orzec o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może to później zmienić to orzeczenie, gdy zmienią się okoliczności – podobnie sąd może zmienić w orzeczeniu o sposobie jej wykonywania.