Kategoria: rodzice a dzieci

Ustalenie ojcostwa

  Ustalenie ojcostwa jest jednym z elementów tworzących stan cywilny w rozumieniu cywilistycznym. Co do zasady można wyróżnia się ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego, oraz ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Kodeks cywilny przewiduje trzy sposoby ustalenia ojcostwa:  domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki – dotyczy to dzieci urodzonych w małżeństwie,  uznanie dziecka przez ojca, sądowe ustalenie ojcostwa. Read more…

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w Polsce jest bardzo niska. Na całe szczęście istnieją dodatki do tego zasiłku. Mają do niego prawo te rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 1) urodzenia dziecka- niezależny od uprawnień do zasiłku rodzinnego, wypłacany jednorazowo na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku Read more…

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to jedna z podstawowych form wsparcia finansowego dla polskich rodzin. Ma on na celu częściow0 pokryć wydatki ponoszone przez rodziców i związane z utrzymaniem dziecka. Trzeba więc postawić pierwsze pytanie: Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: 1) rodzicom lub jednemu z rodziców (ewentualnie opiekunowi prawnemu dziecka), 2) osobie faktycznie opiekującej Read more…

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego wynika z obowiązku rodziców wobec dzieci, który powstaje w chwili urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Polega on na zapewnieniu odpowiedniej egzystencji osobom do tego uprawnionym co przejawia się w dostarczeniu środków utrzymania oraz wychowania. Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka. Ne tej podstawie Sąd ustala Read more…

Obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci

Jest to pomoc natury osobistej jak i majątkowej, jak również obowiązek troski w razie choroby. Ten obowiązek istnieje niezależnie od tego czy rodzice są małżeństwem czy też nie. Jeśli dziecko posiada dochody z własnej pracy lub mieszka u rodziców, to powinno się przyczyniać do pokrywania kosztów utrzymania rodziny. Jeśli dziecko mieszka u rodziców (niekoniecznie ma dochody) winno Read more…

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków. Sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym powyższych kwestii. Na nowo  kształtuje on sposób wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci, rozwodzących się Read more…

Szczególne ograniczenia w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna kilka przypadków szczegolnych ograniczeń w wykonywaniu władzy rodzicielskiej: 1. Jeśli władza przysługuje obojgu rodzicom, ale nie pozostają oni w związku małżeńskim, to sąd może (ale zazwyczaj tak robi) powierzyć wykonywanie jednemu z rodziców, a drugiego rodzica władzę ogranicza do określonych obowiązków. Żaden z rodziców nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Różne kryteria mają w Read more…

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest pojęciem ustawowym, ale przyjętym potocznie. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj tzw. zarządzenie opiekuńcze – przewidziane w art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Generalnie sąd może wydać jakiekolwiek zarządzenie biorąc pod uwagę oczywiście dobro dziecka, gdyż wydaje się je, jeśli dobro to jest zagrożone. Podobnie jak inne środki związane z władzą Read more…

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda np.: a) krótszy wyjazd b) choroba c) krótszy pobyt w więzieniu. W razie odpadnięcia przesłanek zawieszenia władza rodzicielska będzie odwieszona – następuje to w drodze orzeczenia sądu opiekuńczego, ale sąd ma obowiązek wydać to orzeczenie. Zawieszenie nie powoduje utraty władzy, choć skutki są podobne.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ponieważ sąd ma obowiązek w wyroku rozwodowym orzec o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może to później zmienić to orzeczenie, gdy zmienią się okoliczności – podobnie sąd może zmienić w orzeczeniu o sposobie jej wykonywania. Pozbawienie władzy rodzicielskiej Jest to najostrzejszy rodzaj ingerencji. W jego wyniku utracone zostają wszelkie atrybuty wchodzące w zakres władzy (choć Read more…