Kategoria: rozwód i separacja

Treść wyroku rozwodowego

Co musi zawierać wyrok rozwodowy: 1. Kwestię winy – jeśli zgodne żądanie będzie małżonków w tym zakresie, to sąd nie orzeknie. 2. Kwestię władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga – można powierzyć władze jednemu, a drugiego ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków. W tym zakresie sąd przejmuje uprawnienia sądu opiekuńczego. Można władzy pozbawić, ograniczyć, Read more…

Ustanie małżeństwa

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO) przewiduje 3 sposoby ustania małżeństwa: 1. Śmierć małżonka. 2. Uznanie małżonka za zmarłego z art. 55 KRO: § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. § Read more…

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego wynika z obowiązku rodziców wobec dzieci, który powstaje w chwili urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Polega on na zapewnieniu odpowiedniej egzystencji osobom do tego uprawnionym co przejawia się w dostarczeniu środków utrzymania oraz wychowania. Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka. Ne tej podstawie Sąd ustala Read more…

Umowne ustroje majątkowe

W formie aktu notarialnego wspólność majątkową małżeńską można w następujący sposób przekształcić: 1. ograniczyć 2. rozszerzyć 3. ustanowić rozdzielność 4. ustanowić rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Można tego dokonać przed zawarciem małżeństwa, a także można ją zmieniać w trakcie trwania małżeństwa. Taka umowa jest skuteczna w stosunku do osób trzecich, jeśli zawarcie i jej rodzaj były tym osobom wiadome.

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków. Sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym powyższych kwestii. Na nowo  kształtuje on sposób wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci, rozwodzących się Read more…

Wina rozkładu pożycia

Winę rozkładu pożycia określa sąd orzekając rozwód, tym samym określa kto jest winny rozpadowi związku małżeńskiego tj. czyje zachowanie lub zaniedbanie doprowadziło do rozkładu pożycia (Kodeks rodzinny i opiekuńczy , art. 57). Bez wyjaśnienia i oceny, który z małżonków poniósł winę za rozkład związku małżeńskiego nie jest możliwa ocena przez sąd, czy rozwód jest dopuszczalny. Read more…

Wyrównanie udziałów i zwrot nakładów w majątku wspólnym małżonków

Wyrównanie udziałów Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Natomiast każdy z małżonków może żądać, aby sąd ustalił udziały w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do jego powstania. Takie uprawnienie przysługuje także spadkobiercom małżonka tylko w sytuacji, jeśli wytoczył on powództwo o unieważnienie, rozwód lub wystąpił o separację. Sąd będzie brał też Read more…

Zaspokojenie wierzytelności z majątku wspólnego małżonków

Jeżeli jeden z małżonków nie wyraził zgody na czynność prawną albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, to wtedy wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego oraz dodatkowo z: 1) wynagrodzenia za pracę 2) dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej 3) korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej praw twórcy (same Read more…

Zarząd majątkiem wspólnym przez małżonków cz. II

Niewyrażenie zgody przez jednego z małżonków co do czynności związanych z majątkiem wspólnym powoduje, że czynność taka jest niezupełna, natomiast wyraźny brak zgody powoduje nieważność czynności. Druga strona można wyznaczyć małżonkowi, który nie złożył oświadczenia woli termin do wyrażenia zgody odpowiedni termin, po upływie którego (i braku zgody) staje się wolna. Uprawnienie do potwierdzenia to uprawnienie osobiste – nie można Read more…

Skutki prawne rozwodu i separacji.

Rozwód to wyrok sądu orzekający rozpad, zakończenie trwania związku małżeńskiego, na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Separacja z kolei, polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna nie tylko z powodu bólu emocjonalnego czy poszkodowania  jednej ze stron. Dlatego też, warto poznać konsekwencje rozwodu i separacji, aby podjąć właściwą decyzję prawną Read more…