Wpisy z ‘rozwód i separacja’

Treść wyroku rozwodowego

Co musi zawierać wyrok rozwodowy: 1. Kwestię winy – jeśli zgodne żądanie będzie małżonków w tym zakresie, to sąd nie orzeknie. 2. Kwestię władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga – można powierzyć władze jednemu, a drugiego ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków. W tym zakresie sąd przejmuje uprawnienia sądu opiekuńczego. Można władzy pozbawić, ograniczyć, […]

Ustanie małżeństwa

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO) przewiduje 3 sposoby ustania małżeństwa: 1. Śmierć małżonka. 2. Uznanie małżonka za zmarłego z art. 55 KRO:

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego wynika z obowiązku rodziców wobec dzieci, który powstaje w chwili urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Polega on na zapewnieniu odpowiedniej egzystencji osobom do tego uprawnionym co przejawia się w dostarczeniu środków utrzymania oraz wychowania.

Umowne ustroje majątkowe

W formie aktu notarialnego wspólność majątkową małżeńską można w następujący sposób przekształcić:

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków.

Wina rozkładu pożycia

Winę rozkładu pożycia określa sąd orzekając rozwód, tym samym określa kto jest winny rozpadowi związku małżeńskiego tj. czyje zachowanie lub zaniedbanie doprowadziło do rozkładu pożycia (Kodeks rodzinny i opiekuńczy , art. 57). Bez wyjaśnienia i oceny, który z małżonków poniósł winę za rozkład związku małżeńskiego nie jest możliwa ocena przez sąd, czy rozwód jest dopuszczalny. […]

Wyrównanie udziałów i zwrot nakładów w majątku wspólnym małżonków

Wyrównanie udziałów

Zaspokojenie wierzytelności z majątku wspólnego małżonków

Jeżeli jeden z małżonków nie wyraził zgody na czynność prawną albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, to wtedy wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego oraz dodatkowo z: 1) wynagrodzenia za pracę 2) dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej 3) korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej praw twórcy (same […]

Zarząd majątkiem wspólnym przez małżonków cz. II

Niewyrażenie zgody przez jednego z małżonków co do czynności związanych z majątkiem wspólnym powoduje, że czynność taka jest niezupełna, natomiast wyraźny brak zgody powoduje nieważność czynności. Druga strona można wyznaczyć małżonkowi, który nie złożył oświadczenia woli termin do wyrażenia zgody odpowiedni termin, po upływie którego (i braku zgody) staje się wolna. Uprawnienie do potwierdzenia to uprawnienie osobiste – nie można […]

Skutki prawne rozwodu i separacji.

Rozwód to wyrok sądu orzekający rozpad, zakończenie trwania związku małżeńskiego, na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Separacja z kolei, polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna nie tylko z powodu bólu emocjonalnego czy poszkodowania  jednej ze stron. Dlatego też, warto poznać konsekwencje rozwodu i separacji, aby podjąć właściwą decyzję prawną […]