Kategoria: Prawo spółek

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z.o.o. może polegać na nominalnym albo rzeczywistym obniżeniu. Rzeczywiste ma miejsce np. gdy kapitał zakładowy spółki nie odpowiada jej potrzebom wynikającym z realizacji zadań gospodarczych. Natomiast obniżenie nominalne może mieć miejsce gdy zaistniała potrzeba wyrównania bilansu w związku osiągniętą przez spółkę stratą. Podstawą prawną obniżenia kapitału zakładowego jest uchwała wspólników Read more…

Zwrot dywidendy

Dywidenda to część zysku netto (czyli po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki Read more…

Zatrudnienie we własnej spółce z o.o.

Każdy wspólnik ze względu na posiadany udział, bądź udziałów uzyskuje corocznie dywidendę, która stanowi dochód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 8) i podlega opodatkowaniu. Jednakże w sytuacji, gdy wspólnik wykonuje w spółce dodatkowe funkcje w ramach działalności w zarządzie danej spółki, czy też wykonywania innego rodzaju pracy powinien być on zatrudniony na Read more…

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Udziały w spółce z.o.o. są zbywalne, a więc można je sprzedać, darować, jak również dziedziczyć. Prawo do zbycia udziałów w świetle art. 180 i nast. k.s.h. może zostać ograniczone przez umowę spółki i jego charakter zależy od podzielności lub niepodzielności udziałów. Zbycie udziałów nie wymaga zmiany umowy spółki, ale zarząd musi sporządzić nową listę wspólników, Read more…

Działanie na szkodę spółki

Działanie na szkodę spółki, dawniej (do lipca 2011 r.) wiązało się z odpowiedzialnością karną, jednakże penalizujący tą czynność art 585 k.s.h., został uchylony ze względu na niespełnienie konstytucyjnego rygoru dostatecznej określoności czynu zabronionego, co mogło prowadzić do zbyt szerokiego i zasadniczo ograniczającego pole manewru dla podmiotów zaangażowanych we współpracę ze spółką, rozumienia tego przepisu w Read more…

Treść umowy spółki jawnej i wątpliwości z tym związane

W umowie spółki jawnej należy określić wkład każdego wspólnika i ich wartość. Obecnie zgodnie z brzmieniem art. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH)  nie ma tzw. spółek bezwkładowych. Co oznacza, że każdy wspólnik musi się zobowiązać do wniesienia wkładu do spółki, ponieważ zgodnie z art. 3 KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia Read more…

Rodzaje spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest szczególnym typem spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużej liczby akcjonariuszy, chociaż ich liczba nie ma większego znaczenia i dużej liczby inwestorów. Podstawowe znaczenie ma kapitał zakładowy. Ze względu na rodzaj akcjonariatu możemy wyróżnić: 1. Spółki prywatne (zwane też zamkniętymi, z angielskiego closed companies) – w przeciwieństwie do spółek publicznych Read more…

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawarcie umowy spółki

Tworzenie spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie z o.o.) jest spółką kapitałową. Od spółek osobowych odróżnia je sam cel – spółka z o.o. może być tworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. (Art. 151. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH): Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu Read more…

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, czy można utworzyć jednoosobową spółkę komandytowo-akcyjną ?

Działania, które muszą być podjęte w celu założenia spółki Po pierwsze będzie to sporządzenie statutu spółki – mamy tu regulację dotyczącą treści statutu w przepisach. Po drugie konieczne jest złożenie oświadczeń o objęciu akcji przez akcjonariuszy i tu odpowiednio stosujemy przepisy o spółce akcyjnej. Kolejna czynność to będzie powołanie rady nadzorczej, jeżeli wymaga tego ustawa Read more…

Spółka komandytowa – zarys ogólny

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że występują w niej dwie różne grupy wspólników o zupełnie odmiennym statusie i do każdej grupy wspólników znajdują zastosowanie odmienne przepisy. Dość istotne znaczenie ma odesłanie z art. 103 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) do przepisów o spółce jawnej, dlatego że do jednej z grup wspólników – do komplementariuszy te przepisy Read more…