Wpisy z ‘spółka akcyjna’

Rodzaje spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest szczególnym typem spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużej liczby akcjonariuszy, chociaż ich liczba nie ma większego znaczenia i dużej liczby inwestorów. Podstawowe znaczenie ma kapitał zakładowy. Ze względu na rodzaj akcjonariatu możemy wyróżnić: 1. Spółki prywatne (zwane też zamkniętymi, z angielskiego closed companies) – w przeciwieństwie do spółek publicznych […]

Aporty pozorne i aporty ukryte

Aporty pozorne to są takie przedmioty wkładu niepieniężnego, które teoretycznie mogą być wniesione w formie wkładu np. znak towarowy. Biorąc pod uwagę konieczność umotywowania tych wkładów oraz kryterium zdolności aportowej (bo tu nabiera znaczenia to trzecie kryterium – czyli przydatność i faktyczna dostępność dla spółki), to nie każdy znak towarowy będzie dla spółki potrzebny i dostępny […]

Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. II

Jeżeli ma dojść do nabycia mienia przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej, to również należy to określić w sprawozdaniu założycieli. To oznacza, że jak założyciele umawiają się, ile każdy z nich wniesie w postaci wkładów, to też muszą założyć, że jeśli chcą coś zakupić dla spółki przed rejestracją, to muszą to określić i wycenić w sprawozdaniu. Trzeba […]

Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Jeżeli będziemy wnosić wkłady niepieniężne, ale również miałyby być dokonywane inne czynności, to trzeba sporządzić sprawozdanie założycieli. Będzie ono dotyczyło przede wszystkim wkładów niepieniężnych.

Wybór pierwszych władz w spółce akcyjnej

Na etapie sporządzania statutu dochodzi też do wyboru pierwszych władz spółki. Wówczas dokonywany jest wybór Zarządu i Rady Nadzorczej.

Elementy obligatoryjne warunkowe statutu spółki akcyjnej

Statut może zawierać także inne elementy – tzw. elementy obligatoryjne warunkowe.

Statut w spółce akcyjnej i jego elementy obligatoryjne bezwarunkowe

Pierwszą czynnością kodeksową przy zakładaniu spółki akcyjnej jest sporządzenie statutu. Statut to podstawowy akt regulujący funkcjonowanie i organizację spółki akcyjnej. Z jednej strony kreuje prawa i obowiązki akcjonariuszy, a z drugiej strony określa samą strukturę spółki akcyjnej. Statut wymaga formy aktu notarialnego i podpisywany jest przez założycieli. Pod względem charakteru prawnego, statut traktowany jest jako […]

Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Od katalogu czynności należy odróżnić katalog pewnych etapów, które występują przy tworzeniu spółki akcyjnej. Wyróżnia się: 1. ETAP WSTĘPNY (negocjacyjny) – jest to etap pozakodeksowy – samo podpisanie statutu wymaga wielu wcześniejszych uzgodnień pomiędzy założycielami (wybór kontrahentów, wybór przedmiotu działalności), 2. ETAP PRZEDSPÓŁKI W ORGANIZACJI – okres od podpisania statutu przez założycieli do momentu powstania spółki w […]

Czynności niezbędne do utworzenia spółki akcyjnej

Jeśli chodzi o tworzenie spółki, to tutaj należy wyróżnić grupę czynności obowiązkowych (podstawowych), bez których stworzenie spółki jest niemożliwe: 1. Zawarcie umowy założycielskiej. Umowa założycielska ma złożony charakter. Będzie ona obejmowała statut i akty zawiązania (czyli oświadczenia o objęciu akcji). Sam statut nie jest typowa umową, ale w spółce akcyjnej, jak w każdej innej spółce umowa […]

Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej

Tryb tworzenia spółki akcyjnej  Uwagi wstępne Tryb tworzenia spółki akcyjnej jest skomplikowany i bardzo sformalizowany. Wiele rzeczy trzeba zaprojektować i uzgodnić wcześniej – jeszcze przed podpisaniem statutu. Taki sposób tworzenia spółek akcyjnych nie jest aż taki popularny, częściej dochodzi do przekształcenia spółek z o.o. w spółki akcyjne. Przy czym regulacje dotyczące tworzenia spółek akcyjnych, w […]