Kategoria: spółka akcyjna

Rodzaje spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest szczególnym typem spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużej liczby akcjonariuszy, chociaż ich liczba nie ma większego znaczenia i dużej liczby inwestorów. Podstawowe znaczenie ma kapitał zakładowy. Ze względu na rodzaj akcjonariatu możemy wyróżnić: 1. Spółki prywatne (zwane też zamkniętymi, z angielskiego closed companies) – w przeciwieństwie do spółek publicznych Read more…

Aporty pozorne i aporty ukryte

Aporty pozorne to są takie przedmioty wkładu niepieniężnego, które teoretycznie mogą być wniesione w formie wkładu np. znak towarowy. Biorąc pod uwagę konieczność umotywowania tych wkładów oraz kryterium zdolności aportowej (bo tu nabiera znaczenia to trzecie kryterium – czyli przydatność i faktyczna dostępność dla spółki), to nie każdy znak towarowy będzie dla spółki potrzebny i dostępny Read more…

Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. II

Jeżeli ma dojść do nabycia mienia przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej, to również należy to określić w sprawozdaniu założycieli. To oznacza, że jak założyciele umawiają się, ile każdy z nich wniesie w postaci wkładów, to też muszą założyć, że jeśli chcą coś zakupić dla spółki przed rejestracją, to muszą to określić i wycenić w sprawozdaniu. Trzeba Read more…

Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Jeżeli będziemy wnosić wkłady niepieniężne, ale również miałyby być dokonywane inne czynności, to trzeba sporządzić sprawozdanie założycieli. Będzie ono dotyczyło przede wszystkim wkładów niepieniężnych. Sprawozdania założycieli musi określać osobę wnoszącą wkład, przedmiot tego wkładu, jego wartość, a także liczbę i rodzaj objętych w zamian akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. Pojawia Read more…

Wybór pierwszych władz w spółce akcyjnej

Na etapie sporządzania statutu dochodzi też do wyboru pierwszych władz spółki. Wówczas dokonywany jest wybór Zarządu i Rady Nadzorczej. Wybór musi zostać potwierdzony dokumentem. Można spotkać w literaturze stanowisko, że założyciele mogą powołać jedynie radę nadzorczą, ponieważ rada nadzorcza powołuje w spółce akcyjnej zarząd. Trzeba pamiętać, że to jest dopiero etap przedspółki. O ile normalnie stosuje się Read more…

Elementy obligatoryjne warunkowe statutu spółki akcyjnej

Statut może zawierać także inne elementy – tzw. elementy obligatoryjne warunkowe. Jeśli chcemy skorzystać z pewnych instytucji, to muszą być one zawarte w statucie. Na przykład: – liczba i rodzaj tytułów uczestnictwa w zysku (w spółce akcyjnej są to nie tylko akcje, ale również świadectwa założycielskie czy świadectwa użytkowe – trzeba je wtedy określić w statucie), Read more…

Statut w spółce akcyjnej i jego elementy obligatoryjne bezwarunkowe

Pierwszą czynnością kodeksową przy zakładaniu spółki akcyjnej jest sporządzenie statutu. Statut to podstawowy akt regulujący funkcjonowanie i organizację spółki akcyjnej. Z jednej strony kreuje prawa i obowiązki akcjonariuszy, a z drugiej strony określa samą strukturę spółki akcyjnej. Statut wymaga formy aktu notarialnego i podpisywany jest przez założycieli. Pod względem charakteru prawnego, statut traktowany jest jako Read more…

Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Od katalogu czynności należy odróżnić katalog pewnych etapów, które występują przy tworzeniu spółki akcyjnej. Wyróżnia się: 1. ETAP WSTĘPNY (negocjacyjny) – jest to etap pozakodeksowy – samo podpisanie statutu wymaga wielu wcześniejszych uzgodnień pomiędzy założycielami (wybór kontrahentów, wybór przedmiotu działalności), 2. ETAP PRZEDSPÓŁKI W ORGANIZACJI – okres od podpisania statutu przez założycieli do momentu powstania spółki w Read more…

Czynności niezbędne do utworzenia spółki akcyjnej

Jeśli chodzi o tworzenie spółki, to tutaj należy wyróżnić grupę czynności obowiązkowych (podstawowych), bez których stworzenie spółki jest niemożliwe: 1. Zawarcie umowy założycielskiej. Umowa założycielska ma złożony charakter. Będzie ona obejmowała statut i akty zawiązania (czyli oświadczenia o objęciu akcji). Sam statut nie jest typowa umową, ale w spółce akcyjnej, jak w każdej innej spółce umowa Read more…

Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej

Tryb tworzenia spółki akcyjnej  Uwagi wstępne Tryb tworzenia spółki akcyjnej jest skomplikowany i bardzo sformalizowany. Wiele rzeczy trzeba zaprojektować i uzgodnić wcześniej – jeszcze przed podpisaniem statutu. Taki sposób tworzenia spółek akcyjnych nie jest aż taki popularny, częściej dochodzi do przekształcenia spółek z o.o. w spółki akcyjne. Przy czym regulacje dotyczące tworzenia spółek akcyjnych, w Read more…