Kategoria: spółka komandytowa

Spółka komandytowa – zarys ogólny

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że występują w niej dwie różne grupy wspólników o zupełnie odmiennym statusie i do każdej grupy wspólników znajdują zastosowanie odmienne przepisy. Dość istotne znaczenie ma odesłanie z art. 103 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) do przepisów o spółce jawnej, dlatego że do jednej z grup wspólników – do komplementariuszy te przepisy Read more…

Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna są osobowymi spółkami prawa handlowego. Charakteryzują się przede wszystkim dużym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki, a także wysokim stopniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mając jednak na uwadze fakt, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką hybrydową wielu przedsiębiorców obawiało się przyjąć formę tej spółki dla swojego przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie jednak spółka Read more…

Oznaczenie sumy komandytowej

Suma komandytowa to kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza. Właściwie można powiedzieć, że jest to górna granica odpowiedzialności komandytariusza, ponieważ ponad tą kwotę komandytariusz nie może ponosić odpowiedzialności. Z reguły będzie on ponosił odpowiedzialność niższą, bo i tak musi wnieść jakiś wkład do spółki. Zatem jest to określona suma zapisana w umowie, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności komandytariusza. Ona oczywiście musi Read more…

Zwolnienie komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu

Z wkładami związany jest jeszcze jeden przepis wywołujący pewne kontrowersje, mianowicie przepis art. 108 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Wskazuje on, że wkład wniesiony przez komandytariusza może być niższy od sumy komandytowej, przy czym niedopuszczalne jest zwolnienie komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu. To, że wkład może być niższy niż suma komandytowa, to niewątpliwe – to dwie Read more…

Osoba prawna jako komplementariusz

Jeżeli chodzi o samą konstrukcję spółki komandytowej z udziałem komplementariusza będącego osobą prawną, to nie jest to forma rzadka, przy czym znaczna większość tych spółek to spółki z udziałem komplementariusza jako spółki z o.o. To dominująca forma prawna – w 2007 r. było w Polsce zarejestrowanych ponad 1100 spółek komandytowych z udziałem spółki z o.o. Read more…

Wkłady niedopuszczalne w spółce komandytowej

Trzecia grupa wkładów to wkłady niedopuszczalne. Wyodrębnienie tych wkładów dotyczy specyficznej sytuacji, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna, a komandytariuszami – osoby, które są jednocześnie wspólnikami lub akcjonariuszami spółki z o.o. lub akcyjnej – komplementariusza.  Udziały lub akcje posiadane przez komandytariusza w spółce–komplementariuszu mogą być teoretycznie wniesione do innej spółki jako Read more…

Wkłady bezwarunkowe i warunkowe wnoszone przez komandytariuszy

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu Spółek Handlowych, można wyróżnić trzy rodzaje wkładów wnoszonych przez komandytariuszy: a) tzw. wkłady pełne (inaczej bezwarunkowe), b) wkłady warunkowe, c) wkłady niedopuszczalne. Wkłady pełne (bezwarunkowe) Pierwszą grupę wkładów wyodrębniamy pośrednio z przepisu art. 107 KSH – są to wszelkie wkłady niewymienione w tym artykule, które nie są wkładami warunkowymi (które może wnosić każdy Read more…

Elementy umowy spółki komandytowej: siedziba, przedmiot działalności, wkłady

1) siedziba spółki, 2) przedmiot działalności, 3) wkłady wspólników. W umowie spółki należy oznaczyć przedmiot i wartość wkładu każdego wspólnika. Jeżeli chodzi o problematykę wkładów wspólników do spółki komandytowej, mamy tu zróżnicowanie co do statusu tych wspólników i dopuszczalności wnoszenia przez nich danych wkładów do spółki komandytowej. W odniesieniu do komplementariuszy nie ma żadnych ograniczeń co do przedmiotu Read more…

Firma spółki komandytowej cz. II

Osoba prawna jako komplementariusz Jeżeli chodzi o uczestnictwo osób prawnych w spółce komandytowej, należy pamiętać, że w takim przypadku firma spółki komandytowej będzie zawierała oczywiście firmę komplementariusza, czyli np. „Relaks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, i na końcu dodatek „spółka komandytowa”. „Spółka komandytowa” to ostatni człon, który wskazuje na formę organizacyjnoprawną spółki, natomiast poprzedzające go dodatki wskazują Read more…

Firma spółki komandytowej cz. I

Regulację dotyczącą firmy spółki komandytowej zawiera przepis art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), który wprowadza kilka zasad: a) firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (§ 1) b) dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu dodatku „sp.k.” (§ 2) c) ten artykuł reguluje także kwestię uczestnictwa osób prawnych w spółce komandytowej Read more…