Wpisy z ‘spółka komandytowo-akcyjna’

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, czy można utworzyć jednoosobową spółkę komandytowo-akcyjną ?

Działania, które muszą być podjęte w celu założenia spółki

Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna są osobowymi spółkami prawa handlowego. Charakteryzują się przede wszystkim dużym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki, a także wysokim stopniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mając jednak na uwadze fakt, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką hybrydową wielu przedsiębiorców obawiało się przyjąć formę tej spółki dla swojego przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie jednak spółka […]

Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej

Przepis art. 137 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) wskazuje, że późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki stanowi zmianę statutu i wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Mamy jeszcze § 3 tego artykułu, który mówi, że pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania wbrew jego sprzeciwowi może nastąpić jedynie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika

Podstawowym uprawnieniem wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) jest prawo reprezentowania spółki.

Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna zawsze może także zostać utworzona przez przekształcenie innej spółki, jakiejkolwiek spółki handlowej.

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) powstaje z chwilą wpisu. Mamy tutaj termin do zgłoszenia, bo odpowiednio stosujemy przepisy o spółce akcyjnej, a więc powinno o nastąpić w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia statutu. Zgłoszenia dokonują komplementariusze. Można się spotkać ze stanowiskiem, że mogą to zrobić akcjonariusze, ale stosujemy tu przepisy o spółce jawnej, a więc ci, którzy […]

Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki komandytowo-akcyjnej

Elementy zgłoszenia są następujące: firma, siedziba, adres, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, liczba akcji, dane komplementariuszy, sposób reprezentacji. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na treść art. 133 par. 1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), który mówi, ze nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji należy podać, natomiast w przypadku, gdy komplementariusze […]

Wnoszenie wkładów do spółki komandytowo-akcyjnej

Trzeba tu rozróżnić komplementariuszy od akcjonariuszy. Jeżeli chodzi o komplementariuszy jako wspólników osobowych, to nie ma ograniczeń co do przedmiotu wkładu, bo stosujemy przepisy o spółce jawnej. Nie ma też terminu, w jakim ten wkład ma być wniesiony, więc nie musi on być wniesiony przed rejestracją. Jeżeli nie ma w statucie terminu, to niezwłocznie po […]

Charakter statutu i powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej

Charakter prawny statutu W spółce akcyjnej statut nie jest umową, gdyż mamy do czynienia z szeroko pojętą umową obejmującą statut i oświadczenia o objęciu akcji. W spółce komandytowo-akcyjnej mamy 2 grupy wspólników.  Jeśli się nie pokrywa komplementariusz z akcjonariuszem, to mamy do czynienia z sytuacją, że komplementariusz jako założyciel podpisuje statut i jest to oświadczenie o jego członkostwie […]

Statut spółki komandytowo-akcyjnej – szczegółowe regulacje

Jeżeli oznaczamy kapitał zakładowy, to w statucie trzeba oznaczyć liczbę akcji, ich wartość nominalną oraz rodzaje akcji, tzn. w pierwszej kolejności i tak będziemy oznaczać, czy mamy akcje imienne, czy na okaziciela, a po drugie, jeżeli miałyby być akcje związane z różnymi uprawnieniami, to wtedy rodzaje tych akcji i uprzywilejowanie musi być wskazane.