Wpisy z ‘spółka z o.o.’

Zatrudnienie we własnej spółce z o.o.

Każdy wspólnik ze względu na posiadany udział, bądź udziałów uzyskuje corocznie dywidendę, która stanowi dochód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 8) i podlega opodatkowaniu. Jednakże w sytuacji, gdy wspólnik wykonuje w spółce dodatkowe funkcje w ramach działalności w zarządzie danej spółki, czy też wykonywania innego rodzaju pracy powinien być on zatrudniony na […]

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawarcie umowy spółki

Tworzenie spółki

Problematyka wkładów w spółce z o.o.

Jeśli chodzi o problematykę wkładów znaczenie ma tutaj:

Co nie może być przedmiotem wkładu w spółce z o.o. ?

Przedmiotem wkładu nie mogą być: 1. Prawa niezbywalne (np. użytkowanie, chociaż można ustanowić użytkowanie na rzecz spółki) oraz świadczenie pracy lub usług (art. 14 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – KSH), 2. Prowizja grynderska (art. 158 § 2 KSH), czyli wynagrodzenie za usługi świadczone przy tworzeniu spółki, dodatkowo to wynagrodzenie nie może być wypłacane ze środków pochodzących […]

Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Przedmiotem wkładu mogą być: 1. Prawa rzeczowe – rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności w częściach ułamkowych, przedsiębiorstwo. 2. Prawa obligacyjne – wierzytelności, zarówno przysługujące wspólnikowi w stosunku do osób trzecich, jak i wierzytelności wspólnika w stosunku do spółki (nie występują na etapie tworzenia spółki; ich zdolność aportowa będzie miała znaczenie przy podwyższaniu kapitału zakładowego […]

Wniesienie wkładów w spółce z o.o.

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać w całości wniesione przed zarejestrowaniem spółki. Mogą to być wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty), w przypadku których mamy kryterium zdolności aportowej, czyli wymagania odnośnie możliwości wniesienia danego przedmiotu wkładu niepieniężnego. Wyróżniamy dwa podstawowe kryteria zdolności aportowej: 1) zbywalność – przedmiot wkładu niepieniężnego musi być zbywalny, 2) musi posiadać wartość bilansową – […]

Powołanie organów spółki z o.o.

Zarząd Obligatoryjne w spółce z o.o. jest powołanie zarządu. Zarząd można powołać już w momencie zawierania umowy spółki, co jest zresztą celowe, gdyż od tego momentu zarząd będzie mógł reprezentować spółkę w organizacji. Co więcej, zarząd można powołać w akcie notarialnym, który zawiera umowę spółki. Z reguły taki akt dzieli się na dwie części – część […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji cz. II

Ciąg dalszy cech charakterystycznych spółki z o.o. w organizacji: 3) kwestia odpowiedzialności – za zobowiązania odpowiada sama spółka, solidarnie ze spółką i samym sobą odpowiadają również osoby, które działały w jej imieniu (będzie to głównie dotyczyło członków zarządu i pełnomocników); dodatkowo za zobowiązania odpowiadają wspólnicy spółki do wysokości wartości niewniesionego wkładu, jest to charakterystyczna sytuacja z […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji cz. I

Z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która nabywa podmiotowość prawną. Art. 161. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh): „Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji„.

Elementy szczególne w treści umowy spółki z o.o. i charakter prawny umowy spółki z o.o.

Powszechnie występują dość szczegółowe kwestie, które powinny znaleźć się w umowie spółki: