Wpisy z ‘Prawo Unii Europejskiej’

Reklama wprowadzająca błąd

Reklamą jest informacja, której zadaniem jest zachęcenie jak największej liczby klientów do dokonania zakupu danego produktu lub danej usługi. W obecnym świecie spotykamy się z reklamami wszędzie, w radiu, w telewizji, na przystankach czy na swojej skrzynce mailowej. Niestety często zdarza się, że taka reklama wprowadza swoich odbiorców w błąd i stanowi zagrożenie dla interesów […]

Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską

25 lipca 2012 r. przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską art. 8 ust. 4 pkt b Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego […]

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję

Problem ten został uregulowany w art. 81 TWE, obecnie jest to artykuł 101 TfUE, który stanowi, że : Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie […]

Traktat Lizboński – ogólna charakterystyka

Traktat jest niestety niespójny, składa się z wielu części i czyta się go fatalnie. Na gruncie prawa unijnego przy nowelizacjach zmienia się numerację, inaczej niż u nas w prawie krajowym kiedy powstają znaczki 1,2,3 nad artykułami. Czasami te artykuły skaczą po całym tekście, co bardzo utrudnia lekturę. Dlatego warto czytać ten tekst z opracowaniem tekstu […]

Etapy rozwoju Unii Europejskiej

1951 r. (wszedł w życie w 1952 r.) – Traktat Paryski o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS) podpisany na lat 50. Wygasł w 2002 r. Zakładała je ta baza państw, które tworzyły później następne traktaty.

Komitet Integracji Europejskiej i jego zadania

Komitet Integracji Europejskiej  powstał w wyniku przekształcenia Biura do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Został utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej jako naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. 1 stycznia 2010 r. został zniesiony i zastąpiony przez Komitet do […]

Prawo ponadnarodowe

Systemy prawne poszczególnych państw nie działają w próżni, nie są autonomiczne, ale są powiązane z innymi normami prawnymi i orzecznictwem. O samym tym zjawisku pisano w Europie, w Polsce spopularyzowała je prof. Ewa Łętowska. Bardzo często przy orzekaniu warto mieć wiedzę na temat orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. To jest zmiana filozofii orzekania przez polskie sądy […]

Rada Europy i trybunały europejskie

Rada Europy

Geneza prawa europejskiego

Od dłuższego czasu przed powstaniem wspólnot europejskich istniała idea stworzenia czegoś takiego jak ius commune, czyli prawa wspólnotowego. Sięgając do orzecznictwa w języku angielskim to tam jest to nazywane właśnie community law. Ius commune to jest termin rzymski, chodziło o pokojowe zjednoczenie Europy, a przede wszystkim stworzenie systemu norm prawnych o charakterze przekraczającym granice państwowe. […]

Trzy filary Unii Europejskiej

Do dnia poprzedzającego wejście w życie Traktatu Lizbońskiego, czyli do dnia 30 listopada 2009 r. w doktrynie utrwaliły się pojęcia trzech filarów Unii Europejskiej i do tego dnia te filary istniały. Do tego też dnia możemy mówić o prawie wspólnotowym, a po tym dniu już jedynie o prawie unijnym. Także w tym dniu przestała istnieć […]