Kategoria: Prawo Unii Europejskiej

Reklama wprowadzająca błąd

Reklamą jest informacja, której zadaniem jest zachęcenie jak największej liczby klientów do dokonania zakupu danego produktu lub danej usługi. W obecnym świecie spotykamy się z reklamami wszędzie, w radiu, w telewizji, na przystankach czy na swojej skrzynce mailowej. Niestety często zdarza się, że taka reklama wprowadza swoich odbiorców w błąd i stanowi zagrożenie dla interesów Read more…

Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską

25 lipca 2012 r. przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską art. 8 ust. 4 pkt b Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego Read more…

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję

Problem ten został uregulowany w art. 81 TWE, obecnie jest to artykuł 101 TfUE, który stanowi, że : Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie Read more…

Traktat Lizboński – ogólna charakterystyka

Traktat jest niestety niespójny, składa się z wielu części i czyta się go fatalnie. Na gruncie prawa unijnego przy nowelizacjach zmienia się numerację, inaczej niż u nas w prawie krajowym kiedy powstają znaczki 1,2,3 nad artykułami. Czasami te artykuły skaczą po całym tekście, co bardzo utrudnia lekturę. Dlatego warto czytać ten tekst z opracowaniem tekstu Read more…

Etapy rozwoju Unii Europejskiej

1951 r. (wszedł w życie w 1952 r.) – Traktat Paryski o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS) podpisany na lat 50. Wygasł w 2002 r. Zakładała je ta baza państw, które tworzyły później następne traktaty. Traktat, Konwencja to umowa międzynarodowa, która ze względu na treść w Polsce ma rangę umowy międzynarodowej ratyfikowanej. 1957 r. Read more…

Komitet Integracji Europejskiej i jego zadania

Komitet Integracji Europejskiej  powstał w wyniku przekształcenia Biura do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Został utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej jako naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. 1 stycznia 2010 r. został zniesiony i zastąpiony przez Komitet do Read more…

Prawo ponadnarodowe

Systemy prawne poszczególnych państw nie działają w próżni, nie są autonomiczne, ale są powiązane z innymi normami prawnymi i orzecznictwem. O samym tym zjawisku pisano w Europie, w Polsce spopularyzowała je prof. Ewa Łętowska. Bardzo często przy orzekaniu warto mieć wiedzę na temat orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. To jest zmiana filozofii orzekania przez polskie sądy Read more…

Rada Europy i trybunały europejskie

Rada Europy Rada Europy jest systemem międzynarodowym półotwartym. Może się do niej przyłączyć każde państwo europejskie deklarujące chęć ochrony praw człowieka, natomiast Unia Europejska jest organizacją ponadnarodową (a nie międzynarodową) zamkniętą. Nie wystarcza sama chęć oraz spełnienie jakichś minimalnych warunków, ale trzeba spełnić cały szereg obowiązków, które Unia nakłada. Strukturę Rady Europy tworzą teksty Konwencji Read more…

Geneza prawa europejskiego

Od dłuższego czasu przed powstaniem wspólnot europejskich istniała idea stworzenia czegoś takiego jak ius commune, czyli prawa wspólnotowego. Sięgając do orzecznictwa w języku angielskim to tam jest to nazywane właśnie community law. Ius commune to jest termin rzymski, chodziło o pokojowe zjednoczenie Europy, a przede wszystkim stworzenie systemu norm prawnych o charakterze przekraczającym granice państwowe. Read more…

Trzy filary Unii Europejskiej

Do dnia poprzedzającego wejście w życie Traktatu Lizbońskiego, czyli do dnia 30 listopada 2009 r. w doktrynie utrwaliły się pojęcia trzech filarów Unii Europejskiej i do tego dnia te filary istniały. Do tego też dnia możemy mówić o prawie wspólnotowym, a po tym dniu już jedynie o prawie unijnym. Także w tym dniu przestała istnieć Read more…