Kategoria: Prawo upadłościowe i naprawcze

Likwidacja masy upadłości

W sytuacji, kiedy dochodzi do ogłoszenia upadłości obejmującą likwidację majątku dłużnika, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego, który to następnie składany jest sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości. Cała ta procedura jest początkiem procesu nazywanego likwidacją masy upadłości. Read more…

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Art. 22 i 23 Prawa upadłościowego i naprawczego (PUiN) określają jakie warunki musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości czy to przez dłużnika czy przez wierzyciela. Trzeba te procedury dobrze znać, bo sądy gospodarcze często dokonują zwrotów takich wniosków. Uprawnionym do złożenia wniosku o upadłość jest zarówno dłużnik jak i wierzyciel, w zależności od tego kto Read more…

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości wiąże się ze specyficznym trybem postępowania. Jest to postępowanie o charakterze cywilnym, ale odrębnie uregulowane w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze. Jest tutaj odesłanie wprost do części pierwszej Kodeksu Postępowania Cywilnego, jednakże ustawa prawo upadłościowe i naprawcze reguluje kwestię właściwości rzeczowej, miejscowej. Właściwość rzeczowa – zawsze rozpoznaje to postępowanie sąd Read more…

Co obejmuje a czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym ?

Postępowanie upadłościowe zostało uregulowane ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Postępowanie upadłościowe może przybrać dwie formy: pierwszą połączoną z likwidacją majątku; drugą związaną z zawarciem układu. W związku z powyższym, sąd ma dwie Read more…

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Niewypłacalność może wynikać z dwóch przesłanek: 1. Z jednej ogólnej przesłanki odnoszącej się do wszystkich podmiotów posiadających zdolność upadłościową – zadłużenie. Za niewypłacalnego uważa się dłużnika, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego (PUiN) stanowi, że dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie Read more…

Kto może ogłosić upadłość ? – zdolność upadłościowa

Zdolność upadłościowa to zdolność do tego żeby być upadłym, zdolność do tego, aby w stosunku do danego podmiotu mogła zostać ogłoszona upadłość. Nie każdy bowiem podmiot prawa posiada przymiot zdolności upadłościowej. Zdolność upadłościowa jest tożsama ze zdolnością prawną i zdolnością do czynności prawnych. Zdolność upadłościową posiadają co do zasady przedsiębiorcy i ustawa prawo upadłościowe i Read more…

Struktura ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze – pozostałe części

W części II ustawy mamy uregulowane Postępowania międzynarodowe. Jeżeli mamy do czynienia z upadłością ogłoszoną na terenie Unii Europejskiej, to w ogóle nie mamy po co sięgać do ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze. Stosuje się rozporządzenie Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Te przepisy zamieszczone w ustawie dotyczą upadłości Read more…

Upadłość firmy a świadczenia pracownicze

Każda firma ma obowiązek wypłacania comiesięcznego wynagrodzenia – to oczywiste. Co jednak będzie, jeśli firma ogłosi upadłość? Pracownik może się wtedy domagać wypłaty niewypłaconego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Upadłość pracodawcy wiąże się z tym, że nie jest on w stanie regulować swoich zobowiązań. Prawa pracownika w takiej sytuacji reguluje ustawa o ochronie roszczeń Read more…

Treść ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze – przepisy ogólne

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze podzielona jest na 6 części, gdzie zasadnicze części są 4 obejmujące postępowania upadłościowe w szerokim tego słowa znaczeniu, część 5 to przepisy karne (mają one głównie zabezpieczyć właściwy przebieg postępowania), wreszcie część 6 przepisy przejściowe i końcowe decydujące kiedy stosujemy przepisy nowe, a kiedy Read more…

Zasady prawa upadłościowego

Prawo upadłościowe i naprawcze rządzi się pewnymi zasadami, które są specyficzne dla tego postępowania: 1. Zasada optymalizacji. Wyrażona w art. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, z której wynika, że tak należy prowadzić postępowanie, aby zaspokojenie wierzycieli było w jak najwyższym stopniu, a jeżeli racjonalne względy na to pozwolą, by przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane w Read more…