Wpisy z ‘Wchodzą w życie…’

Zmiany w przepisach o opłatach za czynności pełnomocników profesjonalnych

14 lutego 2013 r. to data wejścia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 145) oraz zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności […]

Ułatwienia w systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

Od 14 lutego 2013 r. obowiązuje zmiana ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 139). Uchwalona ustawa ma na celu ułatwienie realizacji projektów wspólnych wdrożeń, które mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również ułatwienie realizacji i monitorowania projektów w ramach […]

Dyrektywa o opłatach lotniskowych wprowadzona do polskiego prawa

Również 12 lutego 2013 r. weszła w życie nowela ustawy – Prawo Lotnicze z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 134). Nowela ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych, zwanej dalej dyrektywą 2009/12/WE. Proponowane przepisy mają […]

Określono wzory zaświadczeń o wystąpieniu i przekazaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w międzynarodowym postępowaniu karnym

12 lutego 2013 r. to data wejścia w życie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r.: w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania (Dz.U. 2013, poz. 125) oraz w sprawie określenia […]

Zmiana w regulaminie wewnętrznym urzędowania prokuratury i w przepisach sądowych z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Od 12 lutego 2013 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 128) oraz nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 16 stycznia 2013 […]

Jeden przepis ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego niezgodny z Konstytucją, choć tzw. „janosikowe” ogólnie zgodne

11 lutego 2013 r. to data początku obowiązywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt K14/11 (Dz.U. 2013, poz. 193), gdzie Trybunał uznał, że art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 21a ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 6 ustawy powołanej w […]

Udostępnianie dokumentów przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Z dniem 10 lutego 2013 r. weszła w życie decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach jego działalności administracyjnej (Dz.UrzUEC.2013.38.2). Każdy obywatel Unii Europejskiej oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę […]

Odsetki podatkowe i odsetki maksymalne znów w dół

Od 7 lutego 2013 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2013, poz. 90). Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi od tego dnia 12,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym (spadek […]

Ustawa budżetowa na 2013 rok weszła w życie

5 lutego 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa budżetowa na rok 2013 (Dz.U. 2013, poz. 169) z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 r. W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 334.950.800 tys. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 299.385.300 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na […]

Zmienione przepisy BHP odnośnie materiałów wybuchowych

Z dniem 1 lutego 2013 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych – zmiana z dnia 19 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1202). Nowelizowane rozporządzenie odnosi się w głównej mierze do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie […]