Który sąd ?

Jeśli ktoś popełnił przestępstwo lub był świadkiem bądź ofiarą przestępstwa pewnie jest zainteresowany, przed jakim sądem będzie się toczyć sprawa. Nasz ustawodawca zdecydował np., iż sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. Właściwość rzeczowa sądu rejonowego to stała kompetencja (prawo i obowiązek) do całościowego rozpoznawania w pierwszej instancji poszczególnych kategorii spraw. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? W których sprawach orzeka sąd okręgowy? Kiedy sąd okręgowy orzeka w drugiej instancji? Jakie zadania w postępowaniu karnym ma sąd apelacyjny? Jakie zadania w postępowaniu karnym ma Sąd Najwyższy? Który sąd jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy karnej? Kiedy ustala się szczególną właściwość sądu? Który sąd i jak ustala właściwość do rozpatrzenia danej sprawy? Na czym polega właściwość delegacyjna? Jak rozstrzygane są spory o właściwość miejscową między sądami równorzędnymi?