Nowe uprawnienia pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD)

Dnia 21 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 634). Nadało ono możliwość karania mandatami przez pracowników GITD za większą ilość wykroczeń. Obok już istniejących uprawnień, Inspekcja Transportu Drogowego zyskuje możliwość karania kierowców m.in. za używanie oleju opałowego jako napędowego, spowodowanie zagrożenia w ruchu czy przewóz zwierząt w niewłaściwy sposób. Od 2010 r. Inspekcja Transportu Drogowego może zatrzymać każdy samochód, którego kierowca rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie bezpieczeństwa.

Jednocześnie w tym samym dniu weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy (Dz.U. 2012, poz. 635), które określa m.in. warunki i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.