Przepis KPK w zakresie tajemnicy statystycznej przestał obowiązywać

Od dnia 28 grudnia 2012 r. stracił moc przepis art. 180 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego w zakresie, w jakim dotyczy zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej. Jest to konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 279, poz. 1645).

Trybunał w powyższym wyroku orzekł o utracie mocy obowiązującej tego przepisu z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Termin ten upłynął właśnie 28 grudnia 2012 r. i weszły w życie skutki z tym związane.