Przestępstwo działania na szkodę spółki

Art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) penalizuje działania na szkodę spółki przy jej tworzeniu bądź jako niektóre organy tej spółki. 

Które podmioty biorą udział w tworzeniu spółki handlowej ? – wspólnicy, członkowie zarządu, inne podmioty. Na pewno nie notariusz. Trzeba wykazać, że dana osoba godzi się na to, że spółka poniesie szkodę. Należy przypomnieć, że mamy do czynienia z występkiem, a ten może być popełniony umyślnie, a nieumyślnie wtedy, kiedy ustawa tak przewiduje, jednak w tym wypadku ustawa tego nie przewiduje. Obejmuje to także sytuacje „obojętności”, kiedy ktoś nie zmierza bezpośrednio, ale zdaje sobie sprawę z sytuacji, ale nic z tym nie robi i w końcu dochodzi do szkód. Mogą to być radcowie prawni, adwokaci, fachowcy przygotowujący np. umowę spółki. Komentatorzy, jak rozważają krąg podmiotów odpowiedzialnych z art. 585 KSH, to rozważają go szeroko.
Inne podmioty ponoszące odpowiedzialność to członkowie zarządu spółki, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorzy. Nie ma tutaj mowy o członkach walnego zgromadzenia. Było tak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym pod rządami Kodeksu Handlowego. W treści § 2 tego artykułu jest postanowienie, że tej samej karze podlega podżegacz i pomocnik. Możemy więc na podstawie tego § 2 pociągnąć do odpowiedzialności karnej tych członków walnego zgromadzenia jako „pomocników”, którzy głosowali w określony sposób doprowadzający spółkę do szkód. Musielibyśmy jednak wykazać, że głosowali tak, aby spowodować powstanie szkód.