Rewolucja na Sali rozpraw. Posiedzenia sądu będą nagrywane

Zgodnie z projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, rozprawy sądowe będą nagrywane. Nagrania te zastąpią obecny sposób dokumentowania rozprawy w postaci pisemnego protokołu. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2010 r.
Elektroniczne protokoły w postaci zapisu z kamer zdyscyplinują strony postępowania oraz zlikwidują problem sporów, co do rzeczywistego przebiegu rozprawy.
Obecnie też można nagrywać rozprawę, ale nie jest to obligatoryjne.
Nagrywanie rozpraw skróci ich czas, bo sędzia nie będzie musiał dyktować protokolantowi treści protokołu. W sądach nie będzie trzeba archiwizować ton akt, jak dzieje się to obecnie. Zmiany ułatwią życie wymiarowi sprawiedliwości oraz stron, ale uwaga – elektronicznego protokołu nie będzie można sprostować, tak jak dzieje się to obecnie.
Podstawa prawna
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.nr 43, poz. 296 z późn. zm.).