Tag: apelacja

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. Spełnia wymóg dwuinstancyjności postępowania sądowego gwarantowany przez konstytucje RP. Przepisy dotyczące apelacji zostały uregulowane generalnie w kodeksie postępowania cywilnego od art. 367 do art. 391. Apelacja służy zaskarżaniu merytorycznych orzeczeń sądów pierwszej instancji. Wniesienie apelacji ma na celu przeprowadzenie kontroli postępowania pierwszej instancji w zakresie zasadności i Read more…