Tag: dług

Zajęcie przez komornika wynagrodzenia

Egzekucja wynagrodzenia jest najczęściej stosowanym sposobem egzekucji, uregulowana jest przepisami stosowanymi przy innych sposobach egzekucji np. egzekucji z wierzytelności, egzekucji z emerytur i rent oraz zasiłków ubezpieczenia społecznego. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia umożliwia wierzycielowi w miarę szybkie odzyskanie swojej należności. W rozumieniu przepisów egzekucji z wynagrodzenia wynagrodzenie za pracę jest płatnym okresowo świadczeniem, należnym pracownikowi Read more…

Kupiłem samochód zajęty przez komornika

Co zrobić, kiedy parę dni po kupnie auta otrzymujemy pismo, iż samochód przez nas zakupiony jest zajęty przez komornika (dłużnikiem w tym przypadku jest sprzedający). Niestety, należy podjąć czynności prawne, aby komornik nie zabrał nam auta. Przede wszystkim komornik powinien spełnić określone warunki i zadbać, aby dokonane zajęcie było oczywiste i łatwe do stwierdzenia dla Read more…

Zajęcie samochodu przez komornika

Sytuację egzekucji z ruchomości regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Art. 805 § 1 K.p.c Zajęcie komornicze jest pierwszym etapem w egzekucji z ruchomości. Dokonując zajęcia komorniczego ruchomości, komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W związku z zajęciem komorniczym, wierzyciel uzyskuje prawo zaspokojenia się z ruchomości, ale dokonane zajęcie komornicze nie pozbawia dłużnika prawa do Read more…

Kolejność zaspokajania wierzycieli

Następstwem sprzedaży nieruchomości dłużnika na licytacji, którą przeprowadził komornik i wpłacenia przez osobę nabywającą ceny nabycia (ustalonej na licytacji) jest sporządzenie przez organ egzekucyjny planu podziału środków uzyskanych w wyniku sprzedaży. Sporządzenie planu podziału pojawia się także kiedy suma uzyskana w wyniku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych następuje Read more…

Wyjawienie majątku dłużnika jako sposób na skuteczność egzekucji

Sądowe postępowanie egzekucyjne uregulowane w części III ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego reguluje różne sposoby mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji i w efekcie zaspokojenie wierzyciela z majątku dłużnika. Jednym z nich jest wyjawienie majątku dłużnika, które jest uregulowane w art. 913 – 9201 Kodeksu Postępowania Cywilnego, które stosuje się zarówno do egzekucji świadczeń pieniężnych, jak Read more…

Potrącenie jako sposób windykacji wierzytelności

Potrącenie (łac. compensatio) to instytucja prawa cywilnego wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego. Ma ona na celu wzajemne wykonanie zobowiązań w sytuacji, gdy dwie strony umowy czy innego zobowiązania są wzajemnie wobec siebie dłużnikami i wierzycielami. Jest to korzystna instytucja dla stron z uwagi na wygodę związaną z jednoczesnym wykonaniem dwustronnych zobowiązań, choć z uwagi Read more…

Jak nie odpowiadać za długi współmałżonka?

Przepisy prawa polskiego co do zasady nakazują obciążenie długami te osoby, które je spowodowały. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, kiedy to z mocy prawa inne osoby również mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej. Jedną z kategorii takich osób jest małżonek dłużnika. Istnieją jednak możliwości zabezpieczenia się przed takim zagrożeniem. Odpowiedzialność za zobowiązania Read more…

Odsetki – ustanawianie, wysokość, zakaz anatocyzmu

  Ze świadczeniem pieniężnym wiąże się problem odsetek naliczanych. Odsetki są najczęściej charakteryzowane jako swego rodzaju zapłata za korzystanie z cudzego kapitału. Z punktu widzenia prawnego należy pamiętać, że do naliczania odsetek musi istnieć podstawa prawna. Nie ma więc jakiejś zasady, domniemania, że za korzystanie z cudzych środków należą się odsetki. Odsetek nie można domniemywać. Read more…

Podział świadczeń

W doktrynie wyróżnia się wiele podziałów świadczeń. Poniżej są przedstawione najważniejsze: Główne i uboczne. Główne to świadczenie, które decyduje o rodzaju zobowiązania. Jeśli z umowy, to jest to stanowiące element przedmiotowo istotny. Obok tego występują świadczenia uboczne np. odsetki. Jak głównym sprzedawcy jest wydanie towaru kupującemu, tak ubocznym może być np. określony sposób opakowania takiego Read more…

Pojęcie wierzytelności i długu

Zobowiązanie z art. 353 Kodeksu Cywilnego (KC) polegać może zarówno na działaniu lub aktywnym zaniechaniu, czyli powstrzymywaniu się od czynności, które taka osoba mogłaby wykonywać. Źródła tego zobowiązania mogą być różne – najczęściej są to czynności prawne, umowy, ale również źródłem może być czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie, orzeczenia sądowe czy akty administracyjne. Klasyczny model zobowiązania Read more…